Czech Republic

Musk miláčkem Německa. Do dvou let tu chce produkovat půl milionu aut ročně

Pokud k tomu dojde, bude svìt potøebovat dvojnásobné množství elektøiny, tvrdí Musk. Podle nìj je proto potøeba zvyšovat kapacity solární, vìtrné, ale i jaderné energie.

„Nejsem proti jaderné energii. Tam, kde nehrozí pøírodní katastrofa, jako napøíklad zemìtøesení, je riziko jádra velmi malé,“ uvedl podnikatel s jihoafrickımi koøeny na úterním udílení ceny mediální spoleènosti Axel Springer.

Prakticky by mohlo jít o jedinou, ale za to podstatnou problematiku, na které se nìmeètí politici s šéfem Tesly neshodnou. Nejvìtší evropská ekonomika se totiž už pøed lety zavázala, že vyøadí veškeré jaderné elektrárny v zemi z provozu. K tomuto deadlinu nyní Nìmecko skuteènì smìøuje.

I pøesto je Musk na nìmecké pùdì spíš vítanım hostem. Nìmeckı ministr hospodáøství a energetiky Peter Altmaier na nedávné konferenci uvedl, že je rád, že se Tesla stává „nìmeckou znaèkou“.

Jedna továrna vedle druhé

Automobilka má v braniborské obci Grünheide postavit gigatovárnu na elektroauta. Èasu je málo a stavìt už se zaèalo, pøestože Musk zatím nemá stavební povolení. Hrozí, že dosavadní práce bude muset kvùli úøadùm strhnout, i s tím však poèítá.

„Vìtšina spoleèností by tak neriskovala,“ cituje Muska nìmeckı deník Die Welt. „S Teslou je ale spojeno mnoho rizik. Ti, kdo se radši rizikùm vyhıbají, by do Tesly nemìli investovat.“

Továrna se má slavnostnì otevøít pøíští rok a už v roce 2022 bude podle Muska vyrábìt 500 tisíc aut roènì. Pro evropskı trh chce Musk vyvinout specifické, menší modely vozidel, které by lépe zapadaly do stísnìnıch evropskıch metropolí. „V USA jsou auta vìtšinou vìtší. Øídil jsem svùj Model X v Berlínì a mìl jsem docela problém najít parkovací místo, do kterého bych se vešel.“ øekl.

Na konferenci tamního ministra hospodáøství Musk zároveò potvrdil, že chce v Nìmecku v blízké dobì postavit další továrnu, tentokrát na bateriové èlánky. Altmaier se nechal slyšet, že stejnì jako každá jiná firma vyrábìjící baterie do aut, i Tesla mùže poèítat s podstatnımi státními dotacemi.

Musk se nebrání fúzi s jinım vırobcem aut

Tesla je nejhodnotnìjší automobilkou svìta. Její tržní cena èiní 209,47 miliard dolarù a to i pøesto, že ani zdaleka nepatøí mezi nejproduktivnìjší z nich. Na svìtovém automobilovém trhu se podílí pouze 0,8 procenty. Z hlediska objemu produkce si první místa v žebøíèku stále drží tradièní vırobci, jako je Toyota, Volkswagen Group nebo General Motors. Tesla naproti tomu má vìtší tržní hodnotu než všechny tøi jmenované automobilky dohromady.

I matadoøi prùmyslu tak musí sledovat trendy, které Tesla udává. Napøíklad britská firma General Motors oznámila, že se na vırobu elektrickıch aut zamìøí. Do vıvoje baterií a autonomních technologií chce investovat 27 miliard dolarù.

Mluví se i o tom, zdali není Tesla na burze nadhodnocená. Pøed strmım pádem akcií varoval nedávno i sám Musk. Na udílení cen Axel Springer navíc poznamenal, že nevyluèuje spojení Tesly s jinou automobilkou. Využil by tak dobrou pozici na burze a zároveò by získal vìtší podíl na automobilovém trhu.

„Rozhodnì nehodláme zahájit nepøátelské pøevzetí nìjakého podniku. Pokud nìkdo øekne, že by se chtìl slouèit s Teslou, budeme s ním jednat,“ uvedl. 

Football news:

Hector Bellerin: Arteta was like an older brother to me when he played at Arsenal. I was a little naughty
Chelsea are considering the option of a temporary appointment of Grant and the arrival of Tuchel in the summer in the event of Lampard's dismissal
Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired