Czech Republic

Muniční sklady si chráníme, vzkazuje armáda. Areály jsou v režimu utajení

„Naše munièní sklady jsou støeženy nejvyšším možnım stupnìm zabezpeèení dle zákonnıch norem. Od zavedení ochrany Vojenskou policií s využitím elektronického systému støežení v roce 2004 nedošlo k žádnému incidentu, kterı by ohrozil munièní skladištì. Systém je v režimu utajení,“ sdílela Armáda ÈR na Twitteru.

Mezi nejvìtší armádní munièní sklady patøí areály u Tıništì nad Orlicí v Královéhradeckém kraji, které leží na ploše 500 hektarù nebo v lesích u Hostašovic na Novojièínsku, které mají pøes 200 hektarù. Armáda do takovıch prostor nechá nahlédnout jen vıjimeènì. 

Naposledy armáda podobnì ujišovala veøejnost právì v roce 2014, kdy k prvnímu vıbuchu ve Vrbìticích došlo. Aktuálnìjší informace ale podle mluvèí generálního štábu Magdalény Dvoøákové poskytovat nebudou.

„Podrobnìjší informace z dùvodu operaèní bezpeènosti nemùžeme sdìlit,“ odpovìdìla Dvoøáková iDNES.cz.

Kamery, ploty a èidla

Armádní sklady musí dodržovat pøísná pravidla. Nejen kvùli bezpeènosti, ale i alianèním standardùm. Ve skladech musí bıt jen munice v bezvadném stavu, v dobì technické životnosti a bezpeèná pro manipulaci a pøepravu.

„Každá munice pøed uložením do skladiš prochází jak odbornımi munièními kontrolami, tak kontrolou zástupcù Úøadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ovìøování jakosti. Po celou dobu skladování je pak striktnì sledována její zpùsobilost a jakostní stav v souladu se stanovenımi pøedpisy,“ ujišovala po vıbuchu ve Vrbìticích v roce 2014 armáda.

Pøísná pravidla musí pro skladování munice dodržovat také soukromé firmy. Právì ta si vrbìtické haly si od ministerstva obrany v rámci bìžného komerèního provozu resortu pronajala a munici v nich uskladòovala. Areál patøí státu a spravuje jej Vojenskı technickı ústav. V souèasné dobì ministerstvo obrany žádnı munièní sklad soukromníkùm nepronajímá.

Armádní sklady hlídá Vojenská policie i moderní technika. Napøíklad areál v Hostašovicích je obehnanı plotem a desítkami kamer, které nainstalovala bezpeènostní agentura.

„Dodáváme technické prostøedky pro støežení objektù jako jsou poplachové zabezpeèovací a tísòové systémy, elektronické kontroly pøístupu, elektrické požární signalizace, kamerové systémy a podobnì. Naší specializací je dodávka komplexních integrovanıch bezpeènostních systémù,“ vysvìtlil Pavel Fiala z bezpeènostní agentury Trade Fides, která do areálu systém dodala.

„Pro munièní sklad v Hostašovicích zajišujeme servis prostøedkù technického støežení. Nestøežíme armádní objekty fyzickou ostrahou. Námi dodané technické prostøedky jsou souèástí støežení i v jinıch objektech ministerstva obrany a jsme dodavatelem pro objekty mnoha zákazníkù jako je napøíklad ministerstvo vnitra, banky, kulturní instituce a památky, objekty kritické infrastruktury a další,“ doplnil ještì Fiala.

Jak se munice hlídá se veøejnost nedozví

Soukromé firmy se pøi uskladòování munice a zbraní musí øídit zákony, které pøedepisují napøíklad jednopatrová skladištì, podobu ventilaèního systému pro odvìtrávání nebo jaké druhy munice mohou bıt u sebe.

Munice se uskladòuje podle tøíd nebezpeènosti a skupin snášenlivosti, takže ne všechny druhy mohou bıt uložené ve spoleèném prostoru. „Napøíklad iniciátory nikdy nesmí bıt skladovány spoleènì s trhavinou vzhledem k jejich citlivosti k iniciaèním podnìtùm. Každá munice má nìco jako svùj rodnı list, kde jsou zaznamenány veškeré vırobní údaje od série, roku vıroby, tøídy nebezpeènosti a další,“ vysvìtlovala armáda.

Mezi jedny z nejvìtších vırobcù zbraní v Èesku patøí Èeské zbrojovka. Detailnìjší popis skladování ale nechce specifikovat stejnì jako armáda. „Øídíme se zákony Èeské republiky a pøíslušnımi právními pøedpisy. Z bezpeènostních dùvodù ale nemohu dotazy detailnì zodpovìdìt,“ odpovìdìl iDNES.cz mluvèí Èeské zbrojovky Radek Hauerland.

Podobnì je na tom i firma Sellier&Bellot z Vlašimi, která se na vırobu munice specializuje. Skladování a její hlídání je ale citlivé téma.

„Jak, kolik a co firma skladuje a jak jsou její sklady zabezpeèené, jsou otázky, na které nelze z bezpeènostních dùvodù odpovídat. Øídíme se zákony, primárnì je to zákon o zbraních a støelivu 119/2002 a navazující provádìcí pøedpisy. Skladování vıbušnin se pak øídí pøedpisy Èeského báòského úøadu, zejména vyhláškou 99/1995,“ doplnil mediální zástupce firmy Sellier&Bellot Michal Rùžièka.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude