Czech Republic

Muchová v ráži: Chytla jsem slinu. A díkybohu za jemnější testy

I takové vìci jsou na tenisu krásné: nálady a vısledky lze støídat rychleji než aprílové poèasí. Na Roland Garros se Muchová louèila hned v první rundì, až pøíliš brzy, po až pøíliš jasné porážce s Amerièankou McHaleovou 2:6, 4:6. Poøád ji trápil stehenní sval, zranìní z pøedchozího grandslamu v New Yorku. Natrénovala toho pramálo. Nyní v Ostravì byl start úplnì jinı. Parádní!

zpravodajství z úterního programu

„První game jsme se tahaly, pak jsem chytla takovou slinu,“ pronesla spokojenì. „Hrála jsem poøád solidnì, ona mi pomohla pár chybami, k nièemu jsem ji nepustila. Jsem ráda, že to tak šlo celou dobu, protože když je to až tak rychlé, nìkdy se dá zápas i lehce ztratit.“

Úterní podveèer podobnı scénáø urèitì nenabízel. Muchová musela potìšit i svého manažera Tomáše Peteru, kterı ostravskı turnaj organizuje. Že by si øekla o prémii? „Nìco tam máme, ale neprozradím, co,“ mrkla. „Mezi námi jsou vždycky nìjaké sázky, i na zahranièních akcí. Nìjaká motivace je i tady.“

I bez toho má svùj motor vnitøní. Touží zakonèit rok tak dobøe, jak jen to bude možné. Rozlouèit se s podivnımi mìsíci zpùsobem natolik pøíjemnım, aby získala elán do pøípravy na sezonu další, snad normálnìjší.

„Tahle je úplnì jiná,“ øíká. „Pro mì je to tìžko popsatelné. Neodehrála jsem toho moc, mezi grandslamy jsem èasto buï nemohla nastoupit kvùli zranìní, nebo jsme to plánovali bez nìkterıch turnajù a soustøedili se na velké akce. Neøekla bych, že jsem tréninkovı typ, takže je pro mì docela tìžké. Chvíli trénink. Chvíli pauza. Pak se nìco hraje, pak ne, pak se èeká, jestli se bude hrát. Popravdì jsem z toho trochu unavená.“

Po neúspìšném Roland Garros pendlovala mezi domovem a Prahou, kde jí dával sval do kupy fyzioterapeut Michal Novotnı. Pøípravu v metropoli jí zkomplikoval zákaz sportovních aktivit: „Takže popravdì nebyla bùhvíjaká. Ale docela to ubìhlo.“

I proto se v Ostravì vıjimeènì nahlásila také do ètyøhry. Rozporuplnı zážitek, spolu s hvìzdnou Azarenkovou vypadly hned v 1. kole: „Mentálnì mi to úplnì nepomohlo; z balonù, co vìtšinou dávám, mi tam nepadalo vùbec nic. Ale na druhou stranu jsem strávila nìjakı èas na kurtu, mohla jsem si to osahat, svìtla jsou jiná... Zkusila jsem si pár returnù, pár servisù.“

A nebohá Èíòanka nestíhala. Další soupeøkou bude Muchové ve ètvrtek lepší z dvojice Anisimovová, Mertensová. Žádná pohodièka, na to je akce v Ostravì až pøíliš dobøe obsazená.

„Zítra si dám jeden trénink, regeneraci a kouknu na jejich zápas,“ plánuje Muchová. A plány jí zpøíjemòuje servis, jehož se hráèkám dostává.

„Tady je to fakt super,“ chválí. „Máme tu fanzonu, kde se dá dìlat strašnì moc vìcí, players lounge je pøíjemná... Ale ono i normálnì bez bublin není zase tolik èasu. Trénink, regenerace, cvièení, dáte si veèeøi, pak možná nìjakı seriál a knížka; dny rychle utíkají. Jedinı rozdíl je v tom, že si nemùžeme jít sednout ven do restaurace nebo se projít.“

Ostravu pak velebí ještì za jednu vìc, kterou pøineslo otravné šíøení nemoci covid-19. Na Roland Garros totiž spolu s ostatními hodnotila testovací proces jako brutální. Také ji testovací tyèinky nejednou donutily k slzám.

„Teï jsem zrovna byla na testování,“ popsala spokojenì ve videorozhovoru: „A jsou tady na nás jemnìjší. Díkybohu. Za to jsem ráda.“

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona