Czech Republic

Moravec: Takové tréninky jsem v životě nezažil. Prospěly naší koncentraci

Èím si takovı vısledek vysvìtlujete? Že se vám koneènì povedlo bìhem celého pøípravného období zùstat zdravı? Nebo vám mohl prospìt i návrat kouèe Ondøeje Rybáøe k tımu?
Urèitì pomohlo, že jsem mohl celou dobu trénovat, což jsem v pøedchozích letech nemohl øíci. Sice léto nebylo z pohledu mé formy kdovíjak oslnivé, ale poslední dva mìsíce se cítím daleko líp, tréninky zvládám dobøe a vnímám, že tìlo funguje. Støelecky si držím hodnì vysokı standard, možná se rychlostnì i trochu posouvám. Ani dnes to nebylo špatné. A faktor Rybis mohl na mì mít vliv v tom, že trénujeme trochu jinak.

Slyšel jsem, že vaše støelecké tréninky byl docela dril.
Jo, to byl. Ne že bychom v pøípravì celkovì vystøelili víc nábojù, ale mìli jsme soustøedìní, kde jsme chodili støílet i ètyøikrát dennì, což jsem nikdy v životì nezažil. Cílem takovıch tréninkù bylo co nejdéle udržet koncentraci. Ta je pak pøi ètyøpoložkovıch závodech alfou a omegou všeho. Kolikrát zvládnete dvì tøi položky, ale pak vám jedna rána vypadne.

Dnes jste tu jistotu na støelnici cítil?
Vìøil jsem si. Navíc kolem støelnice byl dnes na podmínky Kontiolahti až nezvyklı klid a vùbec nefoukalo. Nebyl dùvod, abych se tam se støelbou moc zdržoval, spíš šlo o to støílet automaticky, což se mi povedlo. Uvidíme, jak mi to pùjde v dalších závodech, ve sprintech se riskuje ještì daleko víc. Tak doufám, že ve sprintu budu schopnı spustit rychlopalbu, protože díky ní mohu získat tøeba pìt vteøin, které se mi na trati najíždìjí tìžko.

Už døíve jste naznaèil, že jste v mysli mnohem uvolnìnìjší než v minulosti. Také to mohlo pomoci k dnešnímu vısledku, ne?
Stoprocentnì. Ne že bych biatlon sunul na druhou kolej, ale rozhodnì to je jiné než nìkdy pøed šesti lety, kdy jsem cítil, že jsem na tom dost dobøe a že mohu opravdu hodnì dokázat. To potom èasto sám sebe srazíte dolù jen tím, že si na sebe vyvinete tak velkı tlak, kterı nejste schopni zvládnout. Já jsem teï na druhém pólu. Øekl jsem si už v pøípravì, že nemá cenu na nic tlaèit. Díky tomu jsem fungoval daleko uvolnìnìji.

Ondøej Moravec na trati vytrvalostního závodu v Kontiolahti

Moudrost biatlonového stáøí?
Jo jo, je to tak. Pøichází to s vìkem. Kdybych nebyl tak blbej a umìl tohle tøeba i pøed šesti lety, možná jsem to mohl dotáhnout ještì dál. Ale je hezké, že taková vìc v tomhle vìku funguje, že biatlon není bìžecké lyžování a dá se v nìm i ve vyšším vìku udìlat takové dobré vısledky. Neøíkám, že je budu schopnı dìlat ve sprintech, ale v delších závodech je šance, abych ty mé zkušenosti využil.

S Rakušanem Ederem jste nyní dva nejstarší muži ve startovní listinì.
Jemu to dnes úplnì nevyšlo, ale tøeba pøedloni mìl až neskuteènı vstup do sezony a dojíždìl do desítky skoro v každém závodì. I z toho je vidìt, že se v tomhle vìku ještì uspìt dá, pokud jste na to fyzicky i psychicky dobøe pøipravení. Hlava dìlá strašnì moc. Od téhle sezony je modrı trikot pro nejlepšího závodníka do 25 let, škoda že není i nìjakı nad 35 let, mohl by to nìkdo na poradì navrhnout. (smìje se) Vždycky jsem snil o tom aspoò jednou obléci ten žlutı, ale to už se mi asi nepodaøí.

Kdy vás dnes napadlo: Mohl bych jet o stupnì vítìzù?
Johannes Bö, kterı jel pøede mnou, mi ve druhém a tøetím kole zase o tolik neujíždìl, vidìl jsem ho poøád pøed sebou. Podle toho jsem poznal, že jedu docela dobøe. Už na konci druhého kola mì napadlo: Ty jo, ono to není až tak úplnì blbı. Netvrdím, že už tehdy jsem pøemıšlel, že pojedu o bednu, ale v pùlce závodu jsem si øekl: Mám dobrı den. Oèekával jsem, že v posledním kole už to asi nebude úplnì a že mi možná dojde, ale minimálnì na støelnici jsem si dost vìøil.

Hlásili vám 600 metrù pøed cílem, že máte k dobru dvì sekundy na Francouze Fillona-Mailleta?
Hlásili, vìdìl jsem o tom. Jen jsem mìl už na lyžích trochu problémy. V kopci jsem se ještì cítil relativnì dobøe, ale na té relativní rovinì, kde se dost obtížnì lyžuje, jsem už ten náskok bohužel neudržel. (Byl pátı o 1,0 sekundy za ètvrtım Fillonem-Mailletem a o 3,3 sekundy za tøetím Nìmcem Lesserem.)

Na mistrovství svìta 2015 jste právì v Kontiolahti získal ve vytrvalostním závodì bronz o 5,2 sekundy pøed ètvrtım Simonem Fourcadem. Tentokrát vám ty drobné sekundy v té samé disciplínì na stupnì vítìzù chybìly.
Je to tak. Ale pro mì je páté místo každopádnì super. A pøed námi je ještì celá sezona.

Ondøej Moravec se ve vytrvalostním závodu v Kontiolahti pøipravuje na støelbu...

V minulé sezonì jste zažili v Novém Mìstì a Kontiolahti poprvé pohárové závody pøed úplnì prázdnımi tribunami. Dá se øíci, že jste si už zvykli? 
Dnes mi pøišlo nejpodivnìjší, když odstartovali závod - a já mìl pøitom pocit, že se poøád nic nedìje. Tady nebyl ani žádnı spíkr, kterı by náladu trochu rozproudil, bylo to úplnì zabité. S chybìjícími diváky jsem se už tak nìjak vnitønì smíøil, ale ten klid na stadionu i okolo nìj byl nejzvláštnìjší.  V Novém Mìstì bylo v bøeznu aspoò hlasitìjší komentování, zato tady minimální.

Vzpomínám, jak jste mi právì pøi šampionátu v roce 2015 o areálu v Kontiolahti øíkal, že je takovı malinkatı a pro Svìtovı pohár až nevhodnı. Pøitom na nìj máte spoustu krásnıch vzpomínek.
To je paradox, co? Pravdou je, že se mi úplnì nelíbí, jak to tady vypadá. Asi i proto, že tu jedeme závody v poledne a pøitom je skoro tma, na což náš mozek není úplnì zvyklı. Sever je v tomhle specifickı, prostøedí je ponuré a není tu nic, co by vás vyloženì uchvátilo a nabilo. Proto mi možná Kontiolahti v minulosti úplnì nesedìlo. Na druhou stranu vısledky tu mám, tak asi není podstatné, co si o areálu myslím, ale co jsem tu schopnı pøedvést.

Úplnì nejlepší vıkon tentokrát pøedvedl Nor Sturla Holm Lägreid, porazil i Johannese Bö a stal se velmi neèekanım vítìzem. Co tomu øíkáte?
Pro mì je to celkem pøekvapení, i když už ke konci minulé sezony právì v Kontiolahti jezdil velice slušnì. Ètyøi nuly prostì fungují. Ale nemyslím si, že by letos byl schopnı jezdit s nejlepšími i sprinty. 

Proè?
Tenhle dlouhı závod byl jinı, zahajovací. Doba Nìmcù a dalších národù, které nejsou tak rozjeté, teprve pøijde. Myslím, že v popøedí budou øádit jiná jména. Tøeba Švédové jeli dnes bìžecky vıbornì. Už pøi pøípravì v Idre jsem vidìl, že lítají. Nechci ani v nejmenším snižovat Lägreidùv dnešní vynikající vıkon, ale bìhem sezony mùže mít problémy tøeba i s nominací do norské štafety. Ve svém tımu mají Norové kromì Johannese i další  jména, která budou podle mì dlouhodobì lepší než Lägreid, a už je to Tarjei Bö, Christiansen, Dale nebo Bjöntegaard. Neøíkám rozhodnì, že Lägreid hraje u Norù druhé housle, ale o tu štafetu si ještì bude muset sakra øíct. Jejich tım je neuvìøitelnì silnı.

Football news:

Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title