Czech Republic

Monarchie by Česku vrátila stabilitu. Kontinuitu lidé chtějí, míní Habsburk

„Monarchie je státní forma, která pøináší nìco, o co lidé stojí, a to je kontinuita. To je pozitivum monarchie,“ øekl v poøadu Interview potomek rakousko-uherskıch císaøù, kterı by na èeskı trùn usedl jako Karel IV. (Otec vlasti Karel IV. mìl ve 14. století èíslovku ètyøi za jménem proto, že byl v poøadí ètvrtım Karlem mezi øímskımi císaøi).

Rychle ale dodal, že návrat monarchie pro nìj není aktuální. Za dùležitìjší téma považuje Evropu. Nutné je zajistit spoleènou komunikaci a jednotnı vıstup Evropské unie, pøípadnì Evropské komise. Následník trùnu by si také pøál posílení tìchto evropskıch institucí.

„Chceme-li pøežít jako Evropané, tak musíme hovoøit jedním hlasem. Je nutné to pøenést do budoucnosti. Proto je má angažovanost v rámci Evropy pøirozená,“ øekl Habsbursko-Lotrinskı.

V èele Evropské unie podle nìj však v souèasné dobì nestojí pøíliš silné osobnosti.

„Bohužel je potøeba øíci, že pokud jde o pøední osobnosti, tak to vždy dobøe nefunguje. William Schlamm (rakousko-americkı novináø žijící v minulém století, pozn. red.) øíkal, že pro vnitøní politiku je tøeba úèetní a pro zahranièní je potøeba státník. Dnes máme v zahranièní politice spíše úèetní, kteøí nemají dostateènı rozhled,“ pokraèoval Karel Habsbursko-Lotrinskı. V souvislosti s tím pøipomnìl nedávnou návštìvu šéfa unijní diplomacie Josepa Borella v Rusku, kterou oznaèil za „katastrofální“.

Èeskou krizi pociujeme i v Rakousku

Potomek císaøù a králù se v poøadu Interview vyjádøil také k pandemii koronaviru. Rakousko, kde nyní žije, se s ní podle jeho slov vypoøádává pomìrnì dobøe. Opatøení, ke kterım zemì brzy pøistoupila, podle Karla Habsbursko-Lotrinského mají své vısledky.

„Èasto se pøipomíná pøíklad Švédska, které nepøijímalo opatøení na ochranu obyvatel a nyní se ukazuje, že k nim musí pøistupovat. Je tedy dobøe, že u nás byla už od zaèátku opatøení pøísnìjší,“ øekl na CNN Prima NEWS.

Kritickou situaci v Èesku a na Slovensku podle Habsburka pociuje také samotné Rakousko, a to zejména v pohranièí.

Následovník trùnu sám onemocnìní covid-19 prodìlal již loni v únoru, ale podle svıch slov má v krvi stále dostateèné množství protilátek, tudíž se o sebe tolik nebojí. Pøesto se však má v plánu nechat naoèkovat, až bude moci. „Urèitì se nechám oèkovat, je to naprostá nutnost. Je mi jedno, jakou látkou budu naoèkován,“ konstatoval. Co se tıèe ruskıch èi èínskıch vakcín, je podle nìj dobré dbát na doporuèení evropskıch èi americkıch odborníkù.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw