Czech Republic

Mohli si s pochodněmi ublížit, hájí zrušení pochodu radikálů v Brně úředník

Tehdy se støetli zastánci pravice a levice a policie zatkla šest lidí. Pøedmìtem nynìjšího jednání soudu ale není incident samotnı. Radikálové, kteøí svùj pochod nedokonèili, totiž zažalovali radnici Brna-støed za to, že její úøedník pochod pøedèasnì rozpustil.

„Nenacházíme žádnı zákonnı dùvod, proè to udìlal, proto jsme dnes tady,“ uvedl svolavatel pochodu a hlavní mluvèí Erik Lamprecht.

Podle nìj i advokáta žalující strany Národní a sociální fronty bylo porušeno právo shromažïovací, protože prùvod byl øádnì ohlášenı a projednanı. „Chceme, aby bylo jasnì øeèené, že bylo porušeno právo shromažïovací,“ upøesnil advokát žalující strany Robert Cholenskı.

Pùvodní trasa pochodu s názvem „Zažehni plamen svobody“ zaèínala na Zelném trhu, vedla Masarykovou ulicí, pak se stoèila na Nové sady a pøes Poøíèí a Hybešovu ulici a mìla skonèit na Mendlovì námìstí. Tam ale zhruba stovka shromáždìnıch úèastníkù pochodu s vlajkami, transparenty a v trièkách s nápisem kopírujícím název akce nedošla.

Podle tajemníka radnice Brna-støed Petra Štiky, kterı ze zákona na shromáždìní dohlížel, stejnì jako stovky policistù a desítky tìžkoodìncù, bylo dùvodù hned nìkolik.

„Už od zaèátku tam byl problém. Už na Zelném trhu musela policie zpacifikovat èlovìka, kterı na úèastníky pochodu zaútoèil. Policie pak vytvoøila kolem pochodu kordon, aby mohl projít Masarykovou ulicí. Už to, že se povedlo jej dovést až na Nové sady, považuji za úspìch. Mìl jsem zprávy, že se Hybešova ulice plní odpùrci úèastníkù pochodu, takže jsme je tam nemohli pustit,“ poznamenal Štika.

Ten navrhl radikálùm, aby pochod ukonèili už na Novıch sadech, pak se nakonec shodli na zmìnì trasy. Mìli udìlat èelem vzad a vrátit se k hlavnímu nádraží a tam se rozejít. Pak do toho ale vstoupily pochodnì, které si zaèali úèastníci pochodu rozdávat. 

„Bylo zøejmé, že je chtìjí použít. Neumím si pøedstavit, že by v takovém množství pochodovali s otevøenım ohnìm. Mìl jsem obavu o jejich zdraví. Situace byla vypjatá. Kdyby jim pochodeò upadla, mohli by se zranit, nebo nìco zapálit,“ poznamenal Štika s tím, že mìl obavy o zdraví úèastníkù pochodu. 

„Vyzval jsem jejich zástupce, aby se vydali na cestu k nádraží a pochodnì nezapalovali. Ale neuposlechli, zùstali na místì, proto jsem pochod rozpustil,“ vysvìtlil.

Na vızvy jsme vždycky reagovali, namítá organizátor

O pochodních úèastníci shromáždìní informovali ještì pøed zaèátkem akce, podle Štiky jim je zakázat nemohl. „Už pøedem jsem je však upozornil, že pokud to bude situace vyžadovat, musíme zasáhnout,“ sdìlil Štika. 

„Byli jsme vyzváni ke zmìnì trasy, což jsme akceptovali, ale trvali jsme na tom, že to, co máme v plánu vykonat v rámci toho shromáždìní, chceme dodržet, by tøeba v nìjaké alternativní pozmìnìné podobì. Proè máme trasu mìnit, nám ale konkrétnì neøekli. Mohli jsme se pouze domıšlet, že je to tøeba kvùli tomu, že je ta naše zablokovaná,“ uvedl Lamprecht.

V Brnì se 1. kvìtna 2019 støetli radikálové a jejich odpùrci:

Podle videí tajemník rozpustil pochod ve 20 hodin a 12 minut. Snímky také zachycují, jak úèastníci pochodu zapalují pochodnì a drží je nad hlavou. Na další vızvu, aby pochodnì zhasili, vybíhají organizátoøi a nabízejí lidem plastovı kbelík s vodou, aby pochodnì uhasili. 

„Neházejte je na zem,“ nabádá svìtlonoše jeden z pomocníkù. Obrázky dokreslují vıkøiky úèastníkù pochodu i jejich odpùrcù, kteøí se shromáždili na køižovatce na Novıch Sadech u Kooperativy.

„Na videích je jasné, že na vızvy reagujeme, ale situace byla znaènì nepøehledná, takže jsme to pochopili, že vızva smìøovala vùèi té protiakci. My jsme chápali, že mùžeme pokraèovat. A pak když pøišla další vızva, pochodnì jsme uhasili. Vždycky jsme reagovali na vızvy. Šlo nám o to dokonèit naše shromáždìní,“ komentoval záznam Lamprecht.

Soud si nyní chce udìlat jasno v tom, jak šly vızvy za sebou a na základì kterıch dohod a podnìtù. Proto odroèil jednání na 4. listopadu.

K pøímému støetu obou skupin nakonec nedošlo. Policisté vytvoøili „èernı“ kordon, kterım se radikálové vydali smìrem k nádraží a po nìjaké dobì se rozešli.

Proti radikálùm 1. kvìtna 2019 protestovali v Brnì antifašisté:

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽