Czech Republic

Modlím se, ať jsme všichni zdraví, říká liberecký žolík Rabušic

Ve 3. pøedkole Evropské ligy pøispìl gólem k vıhøe 2:0 nad tımem FCSB a k postupu do play off. Nešlo však ani tak o samotné utkání, ale hlavnì o to, co mu pøedcházelo. V kabinì soupeøe øádil koronavirus, a tak rumunskı tım dával sestavu dohromady na poslední chvíli. O tom, že se bude hrát, bylo definitivnì jasno až nìkolik hodin pøed zápasem.

„Byl to strašnì dlouhı den na hlavu. Zaplapánbùh, že to máme za sebou,“ øekl jednatøicetiletı hráè, kterı se pod Ještìd vrátil letos v létì.

Povedlo se vám postoupit do play off Evropské ligy. Jak moc tìžké to bylo?
Strašnì. Do poslední chvíle jsme nevìdìli, jestli se bude hrát, nebo ne. S kım budou hrát. Jestli s dorostenci a bude to pro nás jasnı postup. Nakonec si koupili hráèe z rumunské ligy, kteøí mají svou kvalitu. Samozøejmì nebyli sehraní. Bylo to podobné, jako když hrál náš nároïák proti Skotùm. Je vidìt, že když se dají dohromady dobøí hráèi, mùžou odehrát dobrı zápas.

Stihli vás trenéøi alespoò èásteènì pøipravit na hru soupeøe?
Abych øekl pravdu, tak ani moc ne. My jsme se dívali na jejich poslední zápas, kde mìli své individuality. Nakonec nehrál napøíklad Dennis Man, kterı je jejich klíèovım hráèem. Pøišli jsme do kabiny, kde trenéøi napsali jejich sestavu a my v podstatì nevìdìli, o koho jde. Napsali nám k nim vıšku, pøednosti a nedostatky. Soustøedili jsme se spíš na sebe.

Bìhem prvního poloèasu pùsobil libereckı tım trochu nervóznì. Musel jste mladší hráèe uklidòovat?
Nervozita tam nejspíš trochu byla. I èlánky, které vycházely, tomu pomohly. Psalo se v nich, že v podstatì hrajeme proti jejich déèku a musíme je pøejet. Pøi takovıchto oèekáváních to byl strašnì tìžkı zápas na psychiku. Nám navíc zápasy, kdy jsme v roli favorita, tolik nesedí. My sami se do této role nechtìli pasovat a spíše je chtìli nechat hrát. Pomohla nám èervená karta a ve druhé pùli už to byla spíše otázka èasu, kdy to tam spadne.

Nebáli jste se ze strachu z nákazy chodit do soubojù?
Na høišti urèitì ne. Bìhem zápasu o tom nevíte a nemyslíte na to. Po zápase nám øekli, a si s nimi nepodáváme ruce. Já se jen modlím, abychom byli všichni zdraví. Kdyby se to zaèalo u nás kumulovat jako v Bukurešti, byl by to velkı problém. Do posledních testù se zavøeme na hotel, abychom zùstali všichni zdraví, a doufám, že budeme.

Soupeøem Slovanu Liberec ve 4. pøedkole Evropské ligy, které rozhodne o postupu do základní skupiny, bude APOEL Nikósie. Kyperskı tım zdolal na penalty bosenskı celek Zrinjski Mostar 4:2. V normální hrací dobì i po prodloužení skonèil duel 2:2.

Utkání Liberec - APOEL se hraje ve ètvrtek 1. øíjna od 19 hodin na libereckém stadionu U Nisy bez divákù.

APOEL je s 28 mistrovskımi tituly nejúspìšnìjším kyperskım klubem, už ètyøikrát si zahrál hlavní fázi Ligy mistrù a v roce 2012 postoupil až do ètvrtfinále. V uplynulé sezonì skonèil v lize po sedmi titulech v øadì až tøetí, v Lize mistrù vypadl ve 4. pøedkole s Ajaxem a v Evropské lize ve 2. kole s Basilejí.

Znovu jste se ukázal jako skvìlı žolík. Sedí vám naskoèit do rozbìhnutého zápasu?
To nesmím øíkat, jinak mì trenér bude dávat na høištì jen jako žolíka. Ale vážnì, takovı zápas byl pro mì jako ušitı. Oni hráli v deseti a my hráli tak, že do vápna lítal jeden centr za druhım. Oni navíc vzadu nemìli moc vysoké hráèe. Škoda jen, že jsme nepøidali více branek.

Co stojí za vaším gólovım probuzením?
Nevím. Asi jen to, že hraju. Na høišti jsem od toho, abych nìjakou šanci promìnil. Strašnì dùležitı byl i mùj gól v Litvì, kde jsme se do té doby trápili a gól nám ulevil. Proti FCSB to bylo podobné. Nebyly to ale pøece jen takové nervy. Vedli jsme sice taky jen o gól, ale hráli jsme mnohem líp než v Litvì.

Všechny tøi letošní góly jste vstøelil hlavou. Èím to je?
Už i otec mi øíká, kdy dám taky gól nohou. Já jsem rád i za góly hlavou. Spoluhráèi to skvìle centrují do vápna. Mì když to trefí do hlavy, tak je velká šance, že z toho bude gól. Když mùžu jen nastavit hlavu, není to špatné.

Pøi návratu do Slovanu jste prohlásil, že se cítíte bıt Libereèákem. Pøispívá i to k vašim vıkonùm?
Když hraju v libereckém dresu, je to pro mì nìco vıjimeèného. Strašnì si pøeju, abychom udìlali Evropu pro lidi, protože si to zaslouží. Stejnì tak jako celı tım. Nebylo to jednoduché, když jsme se skládali. Abych øekl pravdu, moc jsem nevìøil tomu, že si to sedne tak rychle. Èekal jsem, že se budeme trápit. Poslednì jsme se tedy trochu trápili s Karvinou, byl to od nás špatnı vıkon. Proti FCSB jsme to napravili. Liberec je, doufám, už mùj domov. Chtìl bych tu hrát co nejvíce a nejdéle.

Jak se od vašich pøedchozích angažmá v Liberci zmìnila vaše pozice v kabinì?
Jsem nejstarší a vliv mám jinı, než když jsem do Liberce pøišel poprvé. V té dobì za Slovan hráli hráèi jako Honza Nezmar, Jirka Štajner nebo Tomáš Janù. Chytal Zbyòa Hauzr. To byli všechno zkušení borci. Fotbal se od té doby posunul jinam. Hraje se spíše s mladšími kluky a já jsem ve tøiceti letech nejstarší. Snažím se bıt k ruce trenérùm a pomáhat spoluhráèùm. Stejnì jako pøed zápasem s FCSB, kde jsem pomáhal nastavit hlavy, abychom utkání zvládli, protože pøed zápasem se øešila spousta nesmyslù. V hotelu bìžela 24 hodin jejich televize, kde se poøád dokola øešilo, kdo bude hrát a kdo ne. Koho koupí a koho ne. I to je teï moje práce a musím øíct, že mì zatím baví.

V nedìli od 15.30 hodin online.

Vìøil jste, že ještì nìkdy v kariéøe budete jedinı zápas od postupu do Evropské ligy?
Nijak zvl᚝ jsem nad tím nepøemıšlel, stát se mùže cokoliv. V Liberci je to ale fakt zvláštní. Na tom vzduchu nìco bude, že se vždy dokážeme dát do kupy a zápasy zvládat. Pokud ale nezvládneme poslední krok, bude to k nièemu. Musíme se nachystat a zvládnout pøíští ètvrtek zápas proti Apoelu Nikósie za každou cenu. Pomohli bychom tím i klubu a vydìlali mu nìjakou „kaèku“. Koneènì to bude doma, což je super. Jen je škoda, že na stadion nemùžou fanoušci. U Nisy hrajeme všichni rádi a lidi nám tam strašnì pomáhají. Teï budou v Liberci po hospodách. Doufám, že to stihnou zkouknout do 22 hodin a že jim udìláme radost.

V nedìli hrajete ligu ve vršovickém Ïolíèku proti Pardubicím. Jak budete regenerovat?
Zápas v Rumunsku pro nás byl nároènı i v tom, že se nehrálo v Bukurešti, ale dvì hodiny od ní. Cesta nebyla jednoduchá. Po pøíletu se zavøeme na hotel a budeme se chystat na Pardubice. Uvidíme, v jaké budeme sestavì a kdo dostane šanci. Zápas chceme zvládnout, jelikož jsme nezvládli ten s Karvinou a nechceme, aby nám bodovì utekla špièka tabulky.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi