Czech Republic

Móda elektrokol zaměstnává sanitky. Letní cyklisté přeceňují síly, úrazů nezkušených jezdců přibývá

„V dubnu jsme i díky naší televizní kampani zaznamenali vzrùst tržeb na takøka 400 procent hodnot z loòska a nárùsty poøád poèítáme v násobcích døívìjších èísel,“ sdìlil pro Lidovky.cz Martin Kudrna, øeditel e-shopu Bikero.

Klasická kola stále vedou, prodejci odhadují, že na jedno prodané elektrické pøipadají tøi bìžná, ale shodují se, že trend elektrokol je vzestupnı. Èást poptávky navíc pokrıvají zápùjèky.

„Poslední dva víkendy jsme pùjèili vše, co mìlo ráfky: 25 elektrokol a 40 kol. Zakázky jsme museli i odmítat,“ uvedl Petr Kalaš z brnìnské pùjèovny RentBike.

Díky e-kolùm se do provozu dostávají i sváteèní jezdci, kteøí jinak sportem nežijí. Typicky jde o muže starší 55 let, kteøí døív na kole jezdili, ale odvykli si. A to mùže bıt problém, jak potvrzují záchranáøi napøíè republikou.

„Nemyslím to zle, ale na elektrokolo sedne úplnì každı. Døív to dìlal ten, kdo mìl fyzièku, dostal se tam, kde na to mìl. Elektrokolo vás ale vyveze i na høeben Krkonoš, šlape za vás. Jenže když se lidé mají dostat dolù, dochází k úrazùm,“ øekl Lidovkám.cz Ivo Novák, mluvèí zdravotní záchranky Královéhradeckého kraje. Tam letos zažili i smrtelná zranìní.

V létì je vždycky víc úrazù, ale nynìjší je specifické. Kvùli virové hrozbì tráví mnohem víc lidí dovolenou v Èesku, což spoleènì s rozmachem elektrokol zvırazòuje rizika. Tøeba jen v Plzeòském kraji se bìhem léta dennì zraní tøi cyklisté.

Zdejší cyklostezky, horské pìšiny nebo okresní silnice zažívají nebıvalı nápor. Lenivé letní dny èeské krajiny rozpumpovaly davy domácích turistù, kteøí si pro letošek odøekli dovolenou v cizinì. K létu patøí túry a kola, k teplému poèasí vyšší míra pití alkoholu a nové zážitky. Pro restauratéry nebo hoteliéry je to spásná perspektiva, ale zdravotníci to vidí jinak. Prázdninoví Èeši pøeceòují své síly, letos hojnìji v kombinaci s elektrokolem.

„Mají pocit, že všechno zvládnou, a pak se stává, že úrazù je víc. U elektrokol je pravda, že díky nim volí fyzickou aktivitu daleko starší lidé, kteøí by po ní v takovém rozsahu jinak nesáhli,“ øekla Lidovkám.cz Michaela Bothová, mluvèí jihomoravské záchranné zdravotnické služby.

Jedu, tedy mùžu

Obrovskım faktorem, na nìjž se v letním rozmaru zapomíná, jsou vedle mizerné kondice i chronické nemoci. Když možnosti kvùli motoru na bicyklu pøecení diabetik nebo kardiak, následky mùžou bıt osudné. Pøitom jsou to právì jedinci s rùznımi neduhy, kteøí se v typické klientele elektrokolaøù vyskytují. Mají pocit, že si takhle mohou dopøát nároènìjší sportovní program.

„Zájem o elektrokola je asi o ètvrtinu vìtší než loni. Jedná se pøedevším o zákazníky ve vìku 55 a vıš, rodièe využívající možnosti pøipojení dìtského vozíku, a lidi, kteøí mají zdravotní komplikace èi podstoupili zákrok,“ potvrzuje Lukáš Zahradníèek z prodejny Kolovna.

Poptávka po tomto pøibližovadle v republice roste poslední dva roky, ale letos ji ještì akcelerovala karanténní omezení, kdy se Èeši z nedostatku jiného vyžití vrhali masovì na sport. Po odeznìní covidovıch restrikcí už si nové návyky ponechali.

Rostoucí pelotony cyklistù zaznamenávají i statistiky ministerstva dopravy. Podle resortních informací využití kola jen v Praze meziroènì stouplo až o 39 procent. A to se musí kalkulovat s faktem, že závìr jara a úvod léta byl obdobím s velice chladnım a deštivım poèasím, které k venkovním aktivitám úplnì nelákalo, loni bylo ve stejnou dobu o poznání tepleji, na vozovce sucho.

Ministerstvo hodlá další rozvoj (elektro)cyklistiky podporovat, ale aby nepøidìlávala moc práce záchranáøùm, bude to chtít i poøádnou osvìtu o bezpeèném chování. Tøeba o nasazení helmy, protože to èasto dìlá rozdíl mezi nepøíjemností a fatalitou.

Bloudi bez helmy

Dokládá to pøíbìh z Jeseníkù. Zaèalo to nevinnì, cyklistovi jen podjelo kolo na štìrku, ale neudržel balanc a spadl do pøilehlého dláždìného koryta na odvádìní dešové vody. Byl z toho velmi tìžkı úraz hlavy.

„Kdo jede bez helmy, sluší nesluší – když ji má na nosièi s tím, že si ji nasadí, až když pojede z kopce, to je bloud,“ øekl pro Lidovky.cz Ivo Novák z královéhradecké záchranné služby. Jeho kolegové z ostatních krajù potvrzují, že s letní sezonou už bobtnají pøípady úrazù vèetnì tìch tìžkıch. Od nehod na silnici, kdy cyklistu srazí auto, až po vzpøíèená kola na lesním terénu, jež vedou k pádu.

„Zejména po tomto víkendu zaznamenáváme ve vyšší míøe zranìní cyklistù. Bìhem nìj bylo hodnì úrazù rùzného charakteru, pádù. Zrovna v pondìlí se dva cyklisti na elektrokole srazili èelnì. Jeden nevidìl druhého, šlo o klasické rekreaèní jezdce. Kolo není auto, ani s motorem. Pøevládají banální úrazy, nejde o žádné fatality, ale hodnì to zamìstná,“ popsala Mária Svobodová, mluvèí plzeòské záchranky. V letním období to prùmìrnì vychází na tøi zranìné cyklisty dennì.

V již zmínìnıch Jeseníkách naopak pøevládají tìžké úrazy, tamní horskı terén je nároènìjší, snáz se lehkomyslnému turistovi vymstí. Èasto v tom sehrají roli i promile kolující v krvi.

„Je to spojené s vìkovou hranicí. Nechci útoèit na staré lidi, ale bohužel je to tak – pokud je úraz na elektrokole, nebıvají to mladí. Je-li nároènı terén, není správné si myslet, že to za nì zvládne kolo. To je jako koupit si lyžaøské vybavení za tisíce, ale neumìt lyžovat. Prostì musíte zvládat techniku,“ zdùrazòuje náèelník horské služby v Jeseníkách Vítìzslav Kaller.

Záchranáøi jsou z rekreaèních (elektro)cyklistù nervozní i proto, že na rozdíl od chùze se na bicyklové vılety podstatnì èastìji vydávají lidé sami, bez doprovodu. Když se jim pøihodí nehoda, v jejímž dùsledku ztratí vìdomí, nemá jim kdo pøivolat pomoc. Nebezpeèí èíhá taky na silnicích, jezdci na kolech tvoøí letos deset procent zranìnıch. Patnáct jich tento rok takhle zemøelo, z toho sedm bìhem dubnové karantény.

Football news:

Daniel Sturridge: Returning to the Premier League is my priority. I'm more hungry for football than ever
In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season