Czech Republic

Mladíci podvodně žádali o náhrady za covid, z úřadů vylákali 330 tisíc

Dvojice mužù ve vìku 21 a 23 let si už v polovinì loòského roku díky informacím z internetu zjistila identitu rùznıch cizích lidí. Za ty se pak mladíci vydávali, když žádali o pøíspìvky v souvislosti s opatøeními kvùli vıskytu koronaviru.

„Žádosti na finanèní úøady zasílali z fiktivnì založenıch emailovıch schránek se jmény údajnıch žadatelù,“ informovala kromìøížská policejní mluvèí Simona Kyšnerová.

Peníze si nechali zasílat na novì vytvoøenı bankovní úèet vedenı na jméno jejich kamaráda, kterı o tom také nevìdìl. Tajnì si ofotili jeho obèanskı prùkaz.

„Následnì ho s legendou, že potøebují pomoci, požádali o zaslání jedné koruny na novì zøízenı bankovní úèet a tím jej aktivovali,“ popsala Kyšnerová.

Muži pak odeslali celkem 26 žádostí o kompenzaèní bonusy a pøišli si na 331 tisíc korun. Kdyby pøitom dostali peníze za všechny bonusy, o které žádali, èástka by se vyšplhala na více než milion.

Jedna z poškozenıch podnikajících osob byla z Kromìøížka. Právì v souvislosti s tímto pøípadem si podezøelého poèínání dvojice všiml finanèní analytickı úøad, kterı zalarmoval policii. 

„U mužù jsme v rámci provìøování provedli domovní prohlídky a zajistili dùkazní materiály. Získaná èástka 331 tisíc korun je v souèasné dobì blokovaná na úètu, kterı byl použit pro spáchání trestné èinnosti,“ pøiblížila policejní mluvèí.

Obìma mužùm hrozí až osmiletı pobyt za møížemi.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well