Czech Republic

Mladí ekologičtí aktivisté: Jsme po pandemii silnější a brzy o nás uslyšíte

„Pandemie samozøejmì zásadnì promìnila svìt, musela promìnit naše vnímání priorit,“ øíká Petr Doubravskı, student Environmentálních studií a Ekonomie na Masarykovì univerzitì v Brnì. „Ukázala nám, jak je spoleènost zranitelná.“

Je nás více než pøed pandemií

„U mì osobnì zmìnila i to, jakou hodnotu má lidskı život,“ pokraèuje èlen Fridays for Future. „Ale mimo jiné ukázala, jak dùležité je pro nás naše okolí, místo, ve kterém bydlíme, protože jsme tam poslední rok žili víc než pøedtím. Ale jinak pandemie nic nemìní na tom, že klimatická krize je problém. Zmizela sice z médií, ale je tu stále s námi.“

Podle studentky pražského Gymnázia Na Zatlance Kláry Bìlíèkové bìhem pandemie vzrostl zájem mladıch lidí o Fridays for Future. „Nedìlali jsme tolik fyzickıch aktivit, protože jsme nechtìli pomáhat rozšiøování infekce. Proto jsme se mohli soustøedit na posílení a nabrali jsme hodnì novıch èlenù a èlenek. Naše hnutí se tak dále rozrùstá a sílí.“

„Stále více našich vrstevníkù se o nás dozvídá a chce se nìjak aktivnì zapojit. Ale je otázkou, jak to vnímá širší veøejnost,“ zamıšlí se studentka.

Petr Doubravskı navazuje, že pandemie zásadnì omezila veøejné akce jejich hnutí. „Na druhou stranu jsme mohli mnoho vìcí promıšlet a brzy se opìt vrátíme do veøejného prostoru a budeme zase vidìt, možná více než døíve.“

Podle studenta Masarykovy univerzity se øešení pandemie s øešením klimatické krize nevyluèuje. „Nezáleží pouze na tom, jak moc se v médiích objevuje Greta Thunbergová. Tak jako pøedtím prostì musíme dìlat všechno pro to, abychom udrželi oteplení pod jedním a pùl stupnìm Celsia.“

Èlenové Fridays for Future se bìhem pandemie organizují po internetu. Ke komunikaci používají moderní technologie. Jejich program zùstává už nìkolik let stejnı: omezení emisí skleníkovıch plynù.

Chceme konec uhlí

„Myslím si, že jsme tomu cíli o nìco blíž, než jsme byli pøed èasem. Za nejvyšší prioritu považujeme stále konec tìžby a spalování uhlí, protože tvoøí nejvìtší podíl emisí skleníkovıch plynù v ÈR,“ øíká Petr Doubravskı.

Èlenùm Fridays for Future se nelíbí rozhodnutí Uhelné komise, která doporuèila konec uhlí v Èesku v roce 2038. Koneèné rozhodnutí teï bude na vládì. Podle Kláry Bìlíèkové by mìl nastat konec uhelné éry mnohem døíve.

„Když skonèíme s uhlím až v roce 2038, tak nenaplníme závazky Paøížské dohody. Uhelná komise nám dávala ze zaèátku nìjakou nadìji. Ale podle nás jsou do toho zainteresovaní rùzní lidé, kteøí prosazují své zájmy, se kterımi nesouhlasíme s ohledem na ochranu klimatu,“ míní Klára Bìlíèková.

„Pùvodnì se konec uhlí oèekával v roce 2033, což podpoøila øada krajù a mìst. My teï chceme apelovat na všechny ministry a ministrynì, aby se pøi hlasování vyslovili pro rychlejší konec tìžby a spalování uhlí,“ konstatuje Petr Doubravskı.

„Hrozí tu skuteènost, že uhlí se ekonomicky nevyplatí už za 10 let. Ale nebudou pøipraveny programy pro zamìstnance nebo vytvoøena nová pracovní místa. Je to teï na vládì. Navíc se blíží volby, které politickou mapu v Èeské republice pravdìpodobnì pøekreslí,“ myslí si student Masarykovy univerzity.

Budou chtít oba studenti nìkdy v budoucnu vstoupit do politiky? Nenabídly jim politické strany místa na kandidátkách a které další priority má jejich hnutí? I na to odpovídali Klára Bìlíèková a Petr Doubravskı v Rozstøelu.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude