Czech Republic

Místa v restauracích se plní už před otevřením, rezervují se i Vánoce

„Máme plno, asi jako vìtšina restaurací,“ uvedl Luboš Kastner ze skupiny Hospodska, pod kterou patøí tøeba i restaurace Èervený Jelen v Praze. „Omezení padesát procent je tak zásadní, že kapacita se naplòuje samozøejmì daleko rychleji. Je vidìt, že hosté uvolnìní vítají a plánují vyrazit ven,“ upøesnil. Místa v podnicích se podle jeho slov plní až do vánoèního èasu.

Zájemce o místa v restauraci však uklidòuje, že nìkolik míst v restauracích nechávají volných, a to pro hosty, kteøí se pùjdou napøíklad projít a budou se chtít po cestì zastavit.

Petr Verner, provozní pražského pivovaru Cobolis Ládví, iDNES.cz sdìlil, že plná je zhruba polovina restaurace. Lidé podle jeho slov rezervují místa od té doby, kdy vláda rozhodla o uvolnìní opatøení. „Zítøek je zatím nejplnìjší. Další dny se plní pomalièku, lidé volají tøeba i kvùli Vánocùm,“ øekl Verner. Podle jeho slov mají zákazníci stále šanci si zarezervovat místo.

Stoly se již plní také v pivovaru Moritz v Olomouci. I tam si volná místa na ètvrtek lidé radìji rezervují. „Už volají, lidé se probouzejí. Z té polovièní kapacity v restauraci máme už tøetinu zarezervovánu. Volají hlavnì stálí štamgasti, místa u stolu si rezervují již od 18:00,“ hlásil v úterý ÈTK pracovník restaurace.

Snad budou lidé odpovìdní, nejsme vyhazovaèi

Po ètvrteèním náporu neutichne ruch v hospodách ani v dalších dnech. „Máme hodnì rezervací na pátek i na sobotu, ale stoly jen po ètyøech lidech je problém. Už v kvìtnu jsme mìli rezervace firem pro konání vánoèních veèírkù, to je zrušené. Není to nic moc, ale aspoò nìco,“ øekl ÈTK majitel brnìnské restaurace Havana Radek Novotný.

Restauracím sice pomohou i prodané obìdy, nejvíce lidí však zøejmì dorazí až po práci. Podle Kláry Kvitové ze sítì restaurací Ambiente, kam vedle Brasileira, Èestru a Kantýny patøí tøeba i pivnice Lokál, jsou vybookované kapacity pøedevším na veèeøe. „Šance na rezervace v následujících dnech však urèitì je,“ dodává.

S vládními opatøeními podniky poèítají. „Stoly vìtšinou v interiéru necháváme. Samozøejmì oznaèíme ty stoly, které nebudou k obsazení. Takhle se s tím dá celkem dobøe popasovat a myslím, že každý si s tím poradí,“ podotkl Luboš Kastner. Podle nìj to vìtšina restaurací dìlá podobnì. „Nìkdo tøeba zavírá pùlku toho prostoru a nechá jenom druhou pùlku. Padesát procent je relativnì jasná instrukce a my se tomu musíme pøizpùsobit,“ dodal Kastner.

Podle Petra Vernera z pivovaru v Ládví lidé vládní opatøení vìtšinou chápou, a to i pøesto, že jsou z jedné rodiny a chtìjí sedìt spoleènì. „Snažíme se to øešit tak, že dáváme dva stoly vedle sebe, samozøejmì s nìjakým tím rozestupem,“ uvedl.

Každý zákazník by mìl však zodpovídat sám za sebe. „Doufáme, že se hosté budou chovat zodpovìdnì, bezpeènì a že nám pomùžou respektovat daná opatøení. My samozøejmì nejsme policisté, ani vyhazovaèi. Budeme se snažit s tím nìjak poprat,“ uzavøel Luboš Kastner.

Football news:

Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers