Czech Republic

Ministr Blatný trvá na svém. Sportu uleví až po dalším zlepšení situace

Amatérskı sport dostane zelenou od ètvrtka, kdy se otevøou i vnitøní sportovištì. Pro tréninky ale bude platit omezení na maximálnì deset osob uvnitø a pøedevším povinnost nosit roušku. Toto rozhodnutí je od nedìle terèem kritiky ze všech stran, ale Blatnı stále trvá na svém.

„Teï bych opravdu nìjakou zásadní zmìnu dìlat nechtìl, protože je to postavené na jakési pøedvídatelné strategii. Aspoò v souèasné dobì bych opravdu rád upøednostnil sportování venku pøed sportováním uvnitø. I s tím, že ty restrikce znepøíjemòují sportování uvnitø, to nijak nezapírám,“ øekl.

Nedìlní rozhodnutí o rouškách, které v pondìlí potvrdila vláda, nikdo nepøedpokládal. Zaskoèena byla i NSA, která se zástupci ministerstva zdravotnictví vèetnì hlavní hygienièky Jarmily Rážové vyjednávala režim pro sport. S rouškami pøi aktivitì se nepoèítalo.

Další schùzka je naplánovaná na ètvrtek, ale dnešní ministrovo vyjádøení nedává pøíliš nadìje na rychlou zmìnu. „Plánujeme jednání se sportovní agenturou, se zástupci jednotlivıch sportù, abychom toto všechno nìjakım zpùsobem probrali a pouvažovali nad tím, jak to bude øešeno do budoucna. Budeme spolu s jednotlivımi sportovními svazy hledat cestu, jak ta opatøení upravovat, jakmile to epidemiologická situace dovolí,“ øekl Blatnı bez dalšího upøesnìní.

Zmìny si neumí pøedstavit také proto, že už ze souèasného uvolnìní po pøechodu na tøetí stupeò má urèité obavy. Chce si od zástupcù sportu poslechnout, jaká jiná opatøení mimo roušek mohou nabídnout.

Pøipomnìl také, že není vhodné míchání dìtskıch kolektivù, proto se také ve školách nesmìjí míchat tøídy. „Teï si vezmìte, co se stane, když budu držet celı den dìti ve škole v homogenní skupinì a oni se pak odpoledne z deseti škol sejdou na nìjakém dejme tomu baseballovém zápase. To je takovı protimluv, že to si v souèasné dobì dovolit nemùžeme,“ vykládal ministr.

Stıkání dìtí bez ohledu na školy a tøídy ale od ètvrtka povolené bude. Venku se mohou sportovní i jiné aktivity odehrávat až v padesátièlennıch skupinách. Øada sportovních klubù plánuje zatím trénovat venku, i když se vìnují primárnì halovému sportu, a oddíly vìtšinou navštìvují dìti z rùznıch tøíd i škol.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website