Czech Republic

Ministerstvo zdravotnictví vybralo nového šéfa odboru komunikace. Bohužel nenastoupil

Z výbìrového øízení vzešel vítìz, který mìl v pondìlí nastoupit. „Bohužel jsme vèera obdrželi informaci od dotyèného uchazeèe, že na své místo nenastoupí. Jedná se o osobní rozhodnutí jedince, jež nemáme možnost dále nijak ovlivnit, a ani nám nepøísluší komentovat dùvody, jež dotyèného k tomuto rozhodnutí vedly,“ uvedla mluvèí ministerstva Barbora Peterová. 

Podle ní je fungování odboru i nadále zajištìno a další kroky, které se týkají vedení odboru, „budou souèástí interního øešení“.

Nový øeditel mìl podle vypsaného inzerátu vytvoøit a realizovat komunikaèní strategii k nemoci covid-19 a mìl také zpracovat vnìjší i vnitøní komunikaci ministerstva. Úøad požadoval napøíklad vysokoškolské vzdìlání, znalost mediálního prostøedí nebo práci s utajovanými informacemi nejménì ve stupni „dùvìrné“ nebo schopnost vést odbor formou krizového øízení. 

Pracovní místo je zaøazené ve 13. platové tøídì pro zamìstnance ve veøejných službách. Podle praxe v oboru je platový tarif od 28.880 korun hrubého bez praxe do 42.640 korun za praxi delší než 32 let.

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League