Czech Republic

Ministerstvo nemá právo zakázat cestovat do Brazílie či JAR, míní právníci

„Problémem je, že ustanovení zákona o ochranì veøejného zdraví, na které se ministerstvo zdravotnictví odvolává, se tıká ochrannıch opatøení pøed zavleèením vysoce nakažlivıch infekèních onemocnìní. Tady ovšem nejde o dovoz, nıbrž o vıvoz, založenı na pøedpokladu, že se cestovatelé budou chtít vrátit,“ vysvìtlil iDNES.cz ústavní právník Jan Kysela. 

Ministerstvo má podle nìj pouze právo na to, aby rozhodlo o karanténì a testování cestujících, kteøí do Èeska dorazí z rizikovıch zemí. „To má zákon na mysli,“ doplnil. Vládì i resortu zdravotnictví také vytıká, že naøízení postrádá jakékoliv odùvodnìní. 

„Kvùli tomu nemùže pøíslušné opatøení obstát pøi pøípadném soudním pøezkumu. Vidím tu tedy nedostatek zákonného zmocnìní v kombinaci s absencí odùvodnìní,“ upøesnil Kysela. 

Stejnı názor má také právník a expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví Ondøej Dostál. „Rozumím tomu, že si ministerstvo myslí, že v danıch zemích je zvláštní mutace, a že se snaží zabránit jejímu vstupu do Èeska. I kdyby ale tyto zemì byly nebezpeèné, stát nemá právo bránit lidem vycestovat,“ uvedl Dostál. Opatøení je podle nìj nicotné a lze se proti nìmu bránit u soudu s odkazem na Listinu základních práv a svobod.

Státu není nic do toho, kam obèané cestují

Cestující, na které zákaz dopadá, mohou podle právníka navrhnout soudu vydání pøedbìžného opatøení. Zpìtnì pak pøípadnì mohou žádat také náhradu škody. „Státu není nic po tom, co dìlají obèané, kteøí využili právo vycestovat mimo tuto zemi. Stejnì tak nemùže obèanùm zabránit vstoupit do Èeska, a to ani netestovanım,“ dodal Dostál. Stát podle nìj mùže nìco naøizovat až tìm lidem, kteøí se ze zahranièí vrátí - napøíklad karanténu nebo testy hned na letišti.

Opatøení zkritizoval také Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Ze zákona o ochranì veøejného zdraví podle nìj jasnì plyne, že ochranná opatøení se mají provádìt na èeském území, napøíklad formou karantény pro osoby pøijíždìjící do zemì.

Vyhnánek poukázal i na problematickou formulaci, podle níž zákaz dopadá na všechny obèany Èeska a cizince s bydlištìm na našem území. „Opatøení se explicitnì snaží regulovat i chování obèana ÈR, kterı delší dobu žije napøíklad v Etiopii, chce cestovat do Keni, pøièemž do ÈR v dohledné dobì ani jet nehodlá. To je již z hlediska teritoriální pùsobnosti v tomto pøípadì zcela absurdní,“ uvedl Vyhnánek.

Naøízení je nevymahatelné

Také politolog a dìkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnì Stanislav Balík míní, že zákaz vycestovat do konkrétních zemí je za hranou a napadnutelnı u soudu. „Byl jsem tím hodnì pøekvapenı. Pochopil bych, kdyby se zakázal pøíjezd z urèitıch zemí, ale kdyby se teï èlovìk rozhodl pøestìhovat do Brazílie, tak proè by nemohl,“ øekl.

Pokud by byl zakázanı pøíjezd z rizikovıch zemí, bylo by podle Balíka na každém, jestli se rozhodne vycestovat. „Takhle mi to ale pøijde jako bránìní volného opuštìní republiky. Navíc je to nevymahatelné. Když by èlovìk odjel tøeba do Nìmecka a z Nìmecka do Jihoafrické republiky, tak kdo to zakáže,“ podotkl.

Z Èeska se podle opatøení nesmí od pátku až do 11. dubna vycestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe. Vıjimku mají obèané tìchto zemí a dále „cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly pøedem oznámeny ministerstvu zahranièních vìcí“.

24. února 2021

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance