Czech Republic

Minimální mzda vzroste na 15 200 korun. Co růst ovlivní a kdo vydělá

Ve vìtšinì vyspìlıch zemí svìta se minimální mzda pravidelnì každoroènì zvyšuje v závislosti na ekonomickém vıvoji. Èesko pøitom patøí mezi zemì, kde v posledních letech rostla minimální mzda nejvíce.

Vıvoj minimální mzdy 2015 až 2021

Od roku 2015, kdy èinila 9 200 korun, se zvyšovala každoroènì. V letech 2015 až 2021 tak cena levné pracovní síly narostla o 6 000 korun. Rùst minimální mzdy však zamìstnavatelùm znaènì zvyšuje mzdové náklady pro pomocné práce.

„Zvıšením minimální mzdy o 600 Kè stoupnou mzdové náklady o 803 korun, nebo zamìstnavatelé odvádìjí za zamìstnance nad rámec hrubé mzdy i povinné sociální a zdravotní pojištìní v souhrnné vıši 33,8 %,“ dodává Gabriela Ivanco, daòová poradkynì spoleènosti Mazars.

Zdravotní pojišovny si polepší

Každoroèní zvyšování minimální mzdy je vždy pozitivní zprávou pro zdravotní pojišovny. Zdravotní pojištìní za zamìstnance, kteøí nejsou souèasnì státními pojištìnci (napøíklad penzisté nebo studenti), musí bıt totiž zaplaceno vždy alespoò z minimální mzdy. V roce 2021 tedy v èástce alespoò 2 052 korun (15 200 Kè krát 13,5 %), pøièemž zamìstnavatelé odvádí za zamìstnance 9 % a zamìstnanci 4,5 % z hrubé mzdy.

Jak rostou u zamìstnancù minimální odvody zdravotním pojišovnám
RokMinimální mzda v KèMinimální odvody v Kè
201913 3501 803
202014 6001 971
202115 2002 052
Zdroj: propoèet Mazars

Co ještì ovlivòuje minimální mzda

Zamìstnanci pracující na zkrácenı úvazek, za které neplatí souèasnì zdravotní pojištìní stát, s hrubou mìsíèní mzdou nižší než 15 200 korun tak budou platit více na zdravotním pojištìní, nebo dopoèet do èástky
2 052 Kè pùjde na jejich vrub.

„Zdravotní pojištìní placené zamìstnancem pracujícího na zkrácenı úvazek s hrubou mzdou ve vıši 13 600 korun èiní v letošním roce 747 korun, v roce 2021 to bude 828 korun, zamìstnavatel bude nadále platit 1 224 korun,“ vypoèítává Ivanco.

Zvıšení odvodù zdravotním pojišovnám se ovšem netıká jen tìch, kdo pracují za minimální mzdu. Tıká se i lidí, kteøí nemají zdanitelné pøíjmy a hradí si odvody ze svého v pravidelnıch mìsíèních platbách.

„Osobami bez zdanitelnıch pøíjmù (OBZP) jsou napøíklad nezamìstnaní obèané neevidovaní na úøadu práce nebo studenti starší 26 let. Mìsíèní platbu mají pøitom povinnost platit vždy do 8. dne následujícího mìsíce,“ pøibližuje Ivanco.

Èástka zdravotního pojištìní je pro všechny bez zdanitelnıch pøíjmù stejnì vysoká, bez ohledu na rodinnou èi životní situaci a èiní 13,5 % z minimální mzdy.

„V roce 2021 budou muset osoby bez zdanitelnıch pøíjmù platit mìsíèní zdravotní pojištìní v èástce 2 052 korun, zatímco v letošním roce to bylo 1 971 korun,“ doplòuje daòová poradkynì.

Rodièe, kteøí budou chtít èerpat daòovı bonus, budou muset vykázat vyšší pøíjmy. Pro možnost èerpání daòového bonusu je totiž nutné mít roèní aktivní pøíjmy alespoò ve vıši šestinásobku minimální mzdy. Zatímco za rok 2020 je potøeba mít pøíjmy v èástce 87 600 korun (14 600 krát 6 = 87 600 Kè), v roce 2021 již ve vıši 91 200 korun (15 200 krát 6 = 91 200).

Nárok na daòovı bonus vzniká v pøípadì, že daòové zvıhodnìní na dìti je vyšší než vypoètená daò z pøíjmu fyzickıch osob. „Daòové zvıhodnìní na dìti mùže uplatnit pouze jeden z rodièù, proto je vhodné vypoèítat, kdo z nich v plné vıši využije daòové vıhody,“ upozoròuje Ivanco.

Spolu se zvıšením minimální mzdy se zvıší školkovné, tedy maximální možná sleva za umístìní dítìte v pøedškolním zaøízení. Zatímco v letošním roce èinila tato sleva 14 600 korun, v roce 2021 se zvedne na 15 200 korun za rok na jedno dítì.

Na rùstu minimální mzdy vydìlají také dùchodci. Minimální mzda totiž ovlivòuje i vıši, ve které jsou daòovì osvobozeny vyplácené dùchody.

„V daòovém pøiznání za rok 2020 jsou osvobozeny dùchody do vıše 525 600 korun, kdežto v roce 2021 budou osvobozeny pravidelnì vyplácené dùchody až do vıše 547 200 korun, což odpovídá mìsíènímu dùchodu ve vıši 45 600 korun,“ uzavírá Gabriela Ivanco z Mazars. Daòové starosti se zdanìním dùchodu tak budou mít penzisté jenom ojedinìle.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists