Czech Republic

Milovníci ptáků jásají, částečně vypuštěný Nesyt připomínal stepní jezero

Za bohatı ptaèí život vdìèí témìø tøísethektarovı rybník na Bøeclavsku èásteènému letnìní, tedy ne úplnému napuštìní vodou. 

Tento stav panoval už od loòského podzimu a v letošní hnízdní sezonì trvající zhruba od bøezna do srpna díky tomu Nesyt pøilákal bezpoèet opeøencù.

„Díky podmínkám, které zde v letošní hnízdní sezonì panovaly, se Nesyt podobal spíše stepnímu jezeru a rozhodnì nepøipomínal to, co si dnes obvykle pøedstavíme pod pojmem rybník. Tedy vodní nádrž s neprùhlednou zakalenou vodou pokrytou vrstvou sinic a øas a témìø bez vodního ptactva nebo jen s bìžnımi nenároènımi druhy,“ podotıká pøedseda Jihomoravské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Jan Sychra.

Nesyt spadající do Národní pøírodní rezervace Lednické rybníky lákal ptáky ke hnízdìní, dalším poskytoval potravu nebo vítanou zastávku pøi tahu.

Mláïata zde vyvedli tenkozobci opaèní, pisily èáponohé èi husice lišèí, což jsou druhy známé spíš ze slanıch jezer Rakouska a Maïarska. Usadili se zde také ubıvající vodouši rudonozí, kulíci øíèní nebo èejky chocholaté.

„Dobrou zprávou je i vysoká hnízdní úspìšnost, kdy se nepotvrdily naše døívìjší obavy z toho, že by vejce èi mláïata sežrali predátoøi,“ vyzdvihuje Pøemysl Heralt z Jihomoravské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické.

Stále je co pozorovat

Pøes léto k rybníku zamíøily v Èesku velmi vzácné volavky rusohlavé, dále volavky støíbøité a bílé, kolpíci bílí, kormoráni malí, nedospìlı orel královskı nebo orli moøští. Mezi nezvyklé hosty patøili vodouš malı, lyskonoh úzkozobı, chaluha pøíživná, racek velkı èi kulík moøskı.

Podívanou na desítky druhù si nenechaly ujít stovky až tisíce odborníkù a laikù, kteøí využívali tøi pozorovatelny na severním a vıchodním bøehu rybníka.

„V tuto dobu se již rybník plní vodou a rozsáhlé plochy vegetace obnaženıch den tak už skonèily pod hladinou, kde se stávají potravou mnoha vodních bezobratlıch. Ti zase živí nejen ryby, ale i tisíce ptákù, jejichž spoleèenstvo se od jara promìnilo, avšak celkové poèty ptákù zùstávají vysoké a stále je zde co pozorovat,“ sdìluje Gašpar Èamlík z Jihomoravské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické.

Nesyt letos podle odborníkù nabízel a stále nabízí unikátní podmínky ke hnízdìní nejen na èeské, ale i støedoevropské pomìry.

Ornitologové se obávají zbyteènıch kompromisù

„Tak, jak letos vypadal rybník Nesyt, bychom si my ornitologové, milovníci ptákù a urèitì také pøíznivci dalších skupin mokøadních organismù pøedstavovali, že má vypadat rybník. Rozhodnì tedy ten v národní pøírodní rezervaci vlastnìné státem právì proto, že se jedná o území chránìné pro mimoøádnou biodiverzitu,“ zdùrazòuje Heralt.

Ke stavu rybníka pøispívá také pastva koní v jeho okrajovıch èástech i hledání co nejvhodnìjšího složení ryb.

„Nezbıvá než doufat, že ochrana pøírody bude pokraèovat v této dobré praxi a nesklouzne ke zbyteènım kompromisùm, které leckdy slouží spíše zvyšování produkce než biodiverzity území. Zisky pro spoleènost totiž nemusí bıt vždy jen finanèní. Pro mnohé z tìch, kdo Nesyt letos navštívili, to je jistì zøejmé a nezapomenutelné zároveò,“ oznamuje Heralt.

Ne všem ovšem nízká hladina vyhovuje. Správa Chránìné krajinné oblasti Pálava, která se o nejvìtší rybník na jižní Moravì stará, upozoròuje, že Nesyt už ètyøi roky trpí extrémním suchem. Øeší se tak, jak jej znovu naplnit vodou.

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB