Czech Republic

Migréna? Vzala jsem ji jako výzvu, řekla Azarenková po prohraném finále

Úvod zápasu pøitom nenasvìdèoval, že by finále mìlo bıt jasnou záležitostí. Vše se zlomilo za stavu 2:2, kdy Sabalenková zaznamenala brejk a rychle poté získala první set.

Ve druhé sadì už Azarenková bojovala hlavnì sama se sebou. Po kurtu se ploužila a snažila se vımìny co možná nejvíc zkrátit. Pøi ošetøování ležela s ruèníkem pøes hlavu.

Vıraz v její tváøi znaèil, že na tenis zøejmì pøíliš nemyslí... Pøesto se rozhodla zápas dohrát. I pøes špatnı zdravotní stav vzdorovala mladší krajance až do úplného konce. 

Aryna Sabalenková, vítìzka turnaje v Ostravì

Kdy se vám bìhem utkání pøitížilo?
Špatnì jsem se zaèala cítit už vèera, dostala jsem migrénu. Ráno se to zlepšilo, ale hraní pod svìtly, na která jsem trochu citlivá, a únava z pøedchozího zápasu zapùsobily jako spouštìè. Bylo to pro mì dnes velmi nešastné, ale to se prostì stává.

Uvažovala jste nad tím, že byste finálovı duel vzdala?
Asi by pro mì bylo lepší zápas vzdát. Ale zajímalo mì, zda jsem schopná s takovou situací bìhem hry nìco udìlat, abych se cítila lépe. Vzala jsem to jako vızvu - najít zpùsob, jak se s tím vypoøádat. Tøeba i do budoucna, protože mì to provází celı život. Takže jsem hrdá, že jsem zápas odehrála. Mùžu se z dnešní zkušenosti pouèit.

Øešila jste s lékaøi, co s migrénami dìlat a jak se jim vyhnout?
S doktory jsem se bavila hodnì, ale vlastnì se mi zatím nedostalo odpovìdi. Známe symptomy a víme, co zhruba pomáhá. Ale proè se to stává? Na to zatím ve svém pøípadì nemám odpovìï. Vím o nìkterıch spouštìèích a snažím se je eliminovat - obèas to bıvá svìtlo, jako je tady. To má velkı vliv. Už dlouho jsem nehrála v hale.

Celkovì vzato jste mìla úspìšnou sezonu, hlavnì po restartu. Èeká vás nyní pauza pøed pøípravou na další rok?
Z letošního roku si mùžu odnést mnoho pozitiv. Øekla bych, že jich je i víc než kterıkoliv jinı rok. Moje hra, pøístup... Teï si urèitì udìlám chvíli tichého volna. Vypnu a resetuju se. Rozhodnì to potøebuju. Pøipadá mi, že jsem asi nebrala moc v úvahu, kolik èasu trávím na cestách. Možná to pro mì dnes byla trochu facka.

Tenis se potıká vzhledem k pandemii s øadou novıch pravidel a omezení. Na co si vy hráèky budete muset dávat pozor do další sezony?
Asi to není o tom dávat si pozor, ale spíš pøijmout to, co se dìje. Po fyzické stránce to nebude rozdíl, ale po stránce mentální tu budou na hráèe vìtší nároky. Dùležité bude udržovat si svìží mysl. Ze sezony jsem si vzala, že i v tak tìžké dobì máme možnost dìlat svou práci. Na to se nesmí zapomínat, jsem za to velmi vdìèná. Úkolem nás všech, vèetnì mì, je bıt zodpovìdnı, abychom minimalizovali rizika a maximalizovali možnosti hrát a hostit turnaje.

Je v souèasné dobì o to t잚í plánovat sezonu?
Pøistupuju k tomu tak, že vìci se prostì mohou mìnit. Neplánuju vše do posledních detailù, jde spíš o to mít urèitou pøedstavu, kostru. Pak se uvidí. Neèekám, že vše bude perfektní. Ale pokud ano, budu pøipravená. To je moje mentalita.  

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market