Czech Republic

Migrační plán EU: 10 tisíc eur za přijetí migranta, pokuta za odmítnutí

Plán by mìl uložit každému èlenskému státu, aby pøijal nìkolik uprchlíkù vımìnou za èástku 10 000 eur ( 270 000 korun) na pøijatého jedince. Èástka pùjde z rozpoètu Evropské unie, uvádí agentura Reuters s odvoláním na diplomaty a úøedníky obeznámené s návrhem. Státy, které závazky nesplní, mají èelit soudním øízením a vysokım pokutám. Reuters podotıká, že jejich vymáhání trvá roky.

Plán by se mìl rovnìž zamìøit na posílení návratnosti, mimo jiné omezením víz pro obèany zemí, kteøí odmítají pøijmout zpìt své státní pøíslušníky. Chce rovnìž podpoøit zahranièní státy, které spravují a kontrolují migraèní toky tak, aby se ménì lidí dostalo do Evropy.

„Je to silnı návrh, kterı podporuje vızvu Angely Merkelové pro solidaritu EU. Je to zkouška politického dìdictví Merkelové,“ poznamenal k návrhu jeden z obeznámenıch úøedníkù EU.

V dobì, kdy si Nìmecko pøipomínalo pìtileté vıroèí od vypuknutí migraèní krize, Merkelová uvedla, že by i nyní postupovala stejnì jako tehdy. „Když lidé stojí na nìmecko-rakouské nebo rakousko-maïarské hranici, musíte se k nim chovat jako k lidskım bytostem,“ vysvìtlila.

Lze oèekávat, že proti návrhu EU opìt vystoupí státy, které migraèní kvóty odmítaly. Proti povinnému rozdìlování migrantù se stavìly pøedevším zemì Visegrádské ètyøky (Èesko, Slovensko, Maïarsko a Polsko) za podpory Rakouska.

„Nemùžeme pøijmout paradigma, podle nìhož je solidarita založena na povinnıch opatøeních, vèetnì pøemístìní,“ napsal v pondìlí v online deníku Euractiv velvyslanec Polska v EU Andrzej Sados.

Nìmecko nechtìlo návrh komentovat, dokud jej Evropská komise ve støedu nepøedstaví. Eurokomisaøka pro vnitøní záležitosti Ylva Johanssonová již døíve øekla, že plán „nikoho neuspokojí“ a proto má potenciál na úspìch. Podle ní jsou evropské státy ochotné ke kompromisu, kterı „vylepší situaci“. 

Frustrované Nìmecko

Rozhodnutí otevøít nìmecké hranice a pøijmout statisíce uprchlíkù vyvolalo na domácí i zahranièní politické scénì velké napìtí. Napøíè Evropou vèetnì Nìmecka si ve volbách dobøe vedly strany, které se tvrdì vymezovaly proti migraci a pøijímání uprchlíkù.

Nìmecká protiimigraèní strana Alternativa pro Nìmecko podle nìkterıch prùzkumù v poslední dobì ztrácí podporu. Nìkolik nìmeckıch starostù požádalo vládu, aby mohli pøijmout uprchlíky z pøeplnìného tábora Moria na øeckém ostrovì Lesbos, kterı pohltily plameny. V nedìli tisíce demonstrantù napøíè Nìmeckem požadovalo pøijetí migrantù se slovy „Máme místo“. 

Vláda Merkelové váhala nìkolik dní, než souhlasila s pøevzetím pøed 1 500 z 12 000 uprchlíkù z Morie. Podle Reuters Merkelová zámìrnì vyèkávala, aby se do humanitární akce zapojily i ostatní státy. Zatím se však jenom devìt státù rozhodlo, že pøijmou dìtské uprchlíky z Øecka.

Nìmeckı deník The Spiegel poznamenal, že kancléøka známá svım klidem bìhem vızvy k solidaritì ojedinìle dala prùchod svému hnìvu. Podle zákonodárcù z vládní strany CDU a její bavorské sestry CSU nevidìl už dlouho nikdo kancléøku tak rozèilenou.

Frustraci vyjadøuje i nìmeckı ministr vnitra Horst Seehofer, kterı v minulosti nìkolikrát veøejnì vyjádøil nesouhlas s migraèní politikou Merkelové. V tomto pøípadì ji však podpoøil a zkritizoval „povıšenì rezervované“ skandinávské zemì, stejnì tak vyjádøil zklamání z postoje Rakouska a Visegrádu.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury