Czech Republic

Měl jsem jen domluvené setkání, hájí se Husák. Dorazil na prezidium

„Nemùžeme bıt více konkrétní,“ dodal mluvèí liberecké policie Vojtìch Robovskı. Husák od rána nezvedá mobilní telefon, v sms zprávì napsal, že zavolá pozdìji. V prohlášení uvedl, že v hotelu mìl pracovní jednání.

Pro web PressPort Magazín Husák øekl, že v hotelu mìl domluvené setkání s Milanem Hnilièkou a Jiøím Šlégrem o sportovní unii. Neupøesnil ale, o jakou unii se jednalo.

„To, že se v místì koná ještì rodinné setkání pana Bendy, jsem zjistil až na místì. Po zmínìné schùzce jsem následoval oba další úèastníky a panu Bendovi jsem velmi krátce formálnì pogratuloval,“ uvedl Husák pro web. Nezdùvodnil, proè úèastníky neupozornil, že oslavy nejsou za nynìjší situace legální a proè nepožádal o její rozpuštìní.

Husák v hotelu pøespal, což nepovažuje za porušení naøízení, odvolal se právì na to, že mìl pracovní setkání. To, že zùstal v hotelu, zdùvodnil veèerní hodinou, povìtrnostními podmínkami a únavou.

Husákovo vyjádøení se pokoušela získat i Èeská televize, jejíž reportéøi spolu s CNN Prima na nìj èekali pøed domem.

Husák ale jen øekl, že vyjádøení dal písemnì a vìcí se zabıvá odbor vnitøní kontroly a že o záležitosti bude urèitì mluvit s policejním prezidentem. Na dotaz, zda odstoupí, neodpovìdìl.

Vızvy k vyvození dùsledkù

Sobotní oslava znamenala porušení nìkolika vládních naøízení proti šíøení koronaviru. K vyvození osobní odpovìdnosti vyzval Husáka ministr vnitra Jan Hamáèek i policejní prezident Jan Švejdar.

Hejtman kraje Martin Pùta od Husáka oèekává veøejnou omluvu, k odstoupení ho nevyzıvá.

„Pokládám ho za policejního øeditele s mimoøádnımi zkušenostmi a organizaèními schopnostmi. O to víc mì jeho chyba mrzí a oèekávám jeho veøejnou omluvu za toto selhání. Nehodlám se ale pøipojovat k mediálnì vdìènım vızvám k odstoupení. Dùsledky ze svého pochybení mùže vyvodit pouze pan øeditel nebo policejní prezident jako jeho nadøízenı v kázeòském øízení,“ uvedl Pùta v písemném prohlášení.

Narozeninové oslavy podnikatele a bıvalého vlivného politika ÈSSD Petra Bendy se úèastnili i pøedseda Národní sportovní agentury Milan Hnilièka, místopøedseda Rady Èeské televize Jiøí Šlégr nebo expremiér Jiøí Paroubek. Hnilièka po kritice rezignoval na poslaneckı mandát.

Sobotní oslavu provìøuje policie. Pokud zjistí porušení naøízení, pøedá vìc k doøešení správním orgánùm. V Èesku nyní musejí bıt zavøené vnitøní prostory restaurací, na veøejnıch místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitøních i venkovních akcích se mohou setkat maximálnì dva lidé, od 21:00 platí až na vıjimky zákaz noèního vycházení.

Husák byl døíve kritizován za rychlou jízdu i korupci

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A