Czech Republic

Marné klepání na vládní bránu. Basketbaloví reprezentanti touží trénovat

„Nejvìtší problém je, že nejsme jako národní tým schopní dostat ani od vlády ani od Národní sportovní agentury povolení k tomu, abychom vùbec mohli zaèít trénovat. V Èechách hraje a trénuje 85 procent týmu a teï sedí doma na gauèi, trénovat nemùžou, protože vnitøní sportovištì jsou zavøená a nikdo zatím výjimku basketbalu nedal,“ øekl v rozhovoru s ÈTK a Èeským rozhlasem manažer èeských basketbalistù Michal Šob.

„Ti hráèi, kteøí by mìli reprezentovat, mohou maximálnì chodit bìhat do parku, ale s basketbalem se moc nepotkali. Máme dvì varianty. Pakliže se nám podaøí v prùbìhu nìjakých deseti dnù od vlády získat to povolení pro trénink, tak bychom uspoøádali domácí pøípravný kemp nìjakých deset dnù pøed odletem do té litevské bubliny. Pakliže ne, tak bohužel bude mít èeský tým pøípravu jinde než v Èeské republice,“ podotkl Šob.

Nejpravdìpodobnìjší variantou v pøípadì trvajících restrikcí je døívìjší odlet do Litvy. „Nabízí se to, abychom tam odjeli týden dopøedu a udìlali si tam bublinu pøed bublinou FIBA. Furt doufáme v to, že Èeská republika podpoøí èeský nároïák, jediný tým z kolektivních sportù, který má šanci startovat na olympiádì, a udìlají pro nás maximum, abychom se mohli pøipravovat v Èeské republice,“ prohlásil Šob.

Poøád ale netuší, jak se situace vyvine, a na odpovìï Èeská basketbalová federace marnì èeká. 

„Ženy hrají (kvalifikaci ME v Rize) ještì o ètrnáct dní døíve, bohužel zpìtná reakce je taková, že nejsou schopni to potvrzení dát. Èeká se na konec prvního nouzového stavu, to je 3. listopadu, a uvidíme, co se bude dít. Èas bìží, ale my musíme rozhodovat a zaøizovat. Nemùžeme organizovat kemp v Litvì až týden pøedtím, než zaène,“ popsal Šob pøetrvávající nejistotu.

Manažer èeské basketbalové reprezentace Michal Šob prožívá každý úspìch týmu.

Manažer èeské basketbalové reprezentace Michal Šob prožívá každý úspìch týmu.

Kouè Ronen Ginzburg doufá, že bude mít i pøes souèasné dìní k dispozici všechny dostupné opory. „Doufám, že vybereme nejlepší tým, jaký mùžeme v této situaci s covidem mít. Udìláme všechno pro to, abychom co nejlépe reprezentovali Èesku republiku,“ prohlásil Ginzburg.

Posun NBA zruší Satoranskému start

Ještì pøi nejistém startu NBA pøipadala v úvahu i úèast Tomáše Satoranského z Chicaga, ale pøi souèasném plánu startu nejlepší ligy svìta pøed Vánocemi a možném startu kempù na zaèátku prosince by tato možnost padla. Dávala by ale šanci na jeho úèast na olympijské kvalifikaci na pøelomu èervna a èervence v kanadské Victorii.

„Je to otázka, kdy NBA zaène. Když bude (Satoranský) s námi, tak je to skvìlé. Jestli ne, budeme mu pøát hodnì úspìchù v sezonì a budeme vìøit, že ho uvidíme v kvalifikaci na olympiádu,“ konstatoval Ginzburg.

Inspiraci pøi tvorbì variant nominace hledají u fotbalistù, kteøí se v øíjnu pøedstavili na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku. Po odhalení pøípadù koronaviru bìhem reprezentaèní pøestávky fotbalová asociace sestavila záložní tým. 

Pavel Pumprla, Tomáš Satoranský a Šimon Puršl (zleva) na reprezentaèním...

Pavel Pumprla, Tomáš Satoranský a Šimon Puršl (zleva) na reprezentaèním tréninku naslouchají kouèi Ronenu Ginzburgovi (druhý zprava).

„Pakliže se budeme pøipravovat v Èechách, tak zvolíme dvì verze družstva. Jedno bude A a druhé B, nebudou se navzájem potkávat, budou trénovat v jiných halách a bydlet v jiném hotelu. B-tým bude A-tým zásobovat v pøípadì zranìní nebo pozitivního testu na covid-19,“ pøiblížil Šob.

Organizaènì to ale podle nìj není vùbec jednoduché. „Jestliže bychom museli trénovat v zahranièí, tak by to byla velká komplikace. Na druhou stranu si nikdo z vedení Èeské basketbalové federace ani národního týmu nedovolí riskovat a hazardovat se zdravím a kariérou hráèù, aby v momentu, kdy netrénujou, šli rovnou do kvalifikaèních utkání, protože trénink pøedtím potøebují,“ dodal Šob.

Pøísnìjší než pøísní

Pokud by èeský tým trénoval doma, pøesunul by se do Litvy pravdìpodobnì až 23. listopadu. Chce dodržovat ještì pøísnìjší pravidla proti koronavirové nákaze, než na kterých trvá FIBA.

„Všichni hráèi a èlenové realizaèního týmu budou bydlet na jednolùžkových pokojích. Celý tým bude v prùbìhu tìch ètrnácti dní testován pøibližnì pìtkrát na pozitivitu koronaviru a zároveò je tam spousta dalších bezpeènostních opatøení. Musíme si tu bublinu vytvoøit po celou dobu pøípravy. Nikdo z hráèù ani realizaèního týmu nesmí z hotelu, budou pendlovat jen mezi hotelem a halou,“ dodal Šob.

Football news:

Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good