Czech Republic

Marketingový vrchol. Kdyby Vémola padl, jak hluboké je dno? ptá se Novotný

Vysvìtluje, jak duel vznikal, i to, jaké následky mùže obìma bijcùm pøinést. Objasòuje i Vémolùv slib o konci kariéry, pokud Mikuláška v sobotu neporazí už v prvním kole.

Tìšíte se?
Nejsem moc tìšivı typ, to bych se utìšil a ustaral. Pøesto ano, tohle bude jeden z vrcholù zpackané sezony a já z nìho mám radost. Nechci totiž bıt vìènì naštvanı, ale ani pùsobit neskromnì, pandemie nìco vzala všem, jen vìøím, že jsme udìlali maximum možného, možná i víc.

Na podzim bylo MMA spolu s tenisem a fotbalem prvními sporty, které dostaly vıjimku od státu. To je ohromná reklama, že?
Ne že bych to bral jako samozøejmost, ale trochu ano. Kdo jinı to mìl dostat? Byli jsme pøipravení, ochotní investovat do opatøení, odkoukali jsme bezpeènost od tenisovıch turnajù WTA èi zápasù v UFC. Chápu, že se na to tak nedívají všichni, spousta lidí øekne: „Co? Oktagon? Co to je?“ Z toho pohledu to byl úspìch.

Váš vrchol podzimu je tu, Vémola proti Mikuláškovi. Václav používá pøezdívku „Baba Jaga“, proè jste ho v promo videu pøevlékli do postavy Jokera?
Hledali jsme cestu, jak srozumitelnì ztvárnit Mikuláškovu osobnost, to by s Babou Jagou moc nešlo. Joker sedí: trochu blázen, umìlec, virtuóz, vrah i milovník. Je opravdovému Vencovi nejblíž, on z toho byl nadšenı. Pùsobí to fantasticky.

Chápu, sám mi øekl, že to jeho osobnost opravdu vyjadøuje. Krapet anarchistu, psychopata.
Pøesnì tak, snoubí se to. Možná na to pár škarohlídù bude poukazovat, ale to je dobøe, a nad tím pøemıšlí. Mì to taky baví a provokuje. Stejnì jasné bylo, že v promo videu bude mít Vašek ústøední roli. Právì on ten zápas udìlal, má fantastické kecy. Tøeba, že z Vémolova krokodıla udìlá kabelku.

Mikulášek na konci videa pøikládá prst k ústùm. Má Vémolu umlèet?
Snažili jsme se v lidech vzbudit pøedstavivost. Váš pohled urèitì není daleko od pravdy, ostatnì Karlos vykøikuje, že ho zabije a navíc že v prvním kole, jinak povìsí rukavice na høebík. To gesto øíká: A co když ne? To ti zavøe hubu napoøád.

Jak jinak to jde ještì chápat?
Konotací je spoustu, a se to tıká trash-talku, kariéry i veøejného života a neštìstí, která Karlose potkala. A teï je jedno, jestli si je zavinil sám, nebo ne. Škoda, že to neuvidíme s fanoušky, moc by mì zajímalo, jak by se v hale rozdìlili. Karlos by asi nedostal tolik lásky co døív.

A to jste se tomu zápasu nejdøív smál.
No jasnì! Na první dobrou to je úplnı nesmysl, ne? Nebo aspoò v té chvíli byl. Tak jsem to smetl ze stolu, jak nejvıraznìji jsem umìl, a èekal jsem na reakce. No a jak má Karel rád vızvy, tak ho baví i rychlı prachy. A øekl: Ok, dej mi ho, pošli peníze na úèet a já ho zmlátím.

Takže vás pøesvìdèil až ohlas lidí i obou zápasníkù?
Ano, nejvíc ze všeho je to zápas pro zábavu. Zároveò tomu nahrává Karlosova situace. V dobì domlouvání zápasu byl po prohøe s Attilou Véghem, potøeboval se znovu nastartovat, pøechází z polotìžké váhy (93 kg) zpìt do støední (84), kde dlouho nebyl... Myslím, že ho Vašek nemìl nechat rozzápasit s Norem Robertsenem, protože teï na mì Karlos pùsobí jako už dlouho ne.

Jakı smysl tedy dává sportovní hledisko?
Hele, jestli chce Karlos znovu hubnout do støední váhy, proè si to nevyzkoušet na Mikuláškovi? Že Vašek ještì s nikım podobnım nešel, to je jasnı. I to, že bychom našli mnoho jinıch soupeøù. Zároveò má ale Vašek pìt vyhranıch zápasù z posledních šesti. Kdyby u toho skóre nebylo jeho jméno, každı by øekl: Jo, to je relevantní soupeø.

Oktagon 19

Sobota, 5. prosince v Brnì

V hlavním zápase turnaje se utká Vémola s Mikuláškem ve støední váze (84 kg).

Pøed nimi se v kleci utkají:


Lucie Pudilová se Švédkou Corneliou Holmovou (loni porazila Èešku Veroniku Rodovou),
Samuel Krištofiè s Polákem Mateuszem Strzelczykem,
Andrej Kalašník se Španìlem Tatou Primerou (loni prohrál s Machmudem Muradovem)
èi Tereza Bledá (soupeøku ještì nezná).

Takže?
Je to šoubyznys, sport se show, trash-talk hraje roli, ospravedlòuje to. Není to jako ve fotbale, kde bychom nedìlali haló, kdyby Sparta hrála proti... Kdo hraje špatnì? Táborsko tøeba.

Už jsem chtìl dosadit vámi milovanı Baník.
To by byl top zápas!

Kam byste Mikuláška s Vémolou zaøadil marketingovì?
Bezpochyby na vrchol, za zápas Vémoly s Véghem. Ten vede, protože jsme na nìj dokázali prodat drahé lístky. I tohle ale vtáhlo lidi, kteøí MMA normálnì nesledují. Karel mìl zase kus pravdy, když øekl ve vysílání MMA letem svìtem, že z Mikuláška udìlal frajera, kterı poctivì rok trénuje a dìlá obrovské pokroky. I dìti Vencovi fandí, dokáže bıt vzorem.

Co Vémolùv slib, že skonèí kariéru, když nezvítìzí v prvním kole?
Už z toho taky zaèal couvat, že jo? Myslím, že se to nestane, neumím si to pøedstavit. Asi by ho prohra hodnì zlomila, ale cítíme, že to bylo nadnesenı. Na druhou stranu ten tlak nadnesenı není, bude ho štvát, když s ním pùjde do druhého kola, ucítí tlak statisícù lidí u obrazovek. Nedejbože kdyby se Venca trefil. Ale skonèit, to by byl nesmyslnı tah.

Pochopili by lidi, kdyby nesplnil slib?
Zase by rozdìloval, a to ho baví nejvíc. Jedna pùlka by ho s tím furt pronásledovala, takže motivace bude obrovská.

Kam by pøípadná prohra Vémolu srazila?
Jak hluboké je dno? Dobrá otázka, odpovìï na ni zná jen Karlos. V jeho svìtì to sice vùbec neexistuje, ale bavíme se o MMA, tak pojïme spekulovat. Žebøíèkovì se nic moc nestane, ale pøestal by bıt nìkım, s kım chce zápasit celá Evropa. Ztratil by slávu, zájem, fanoušky, partnery a ve vısledku peníze.

A pøípadná Mikuláškova vıhra zpùsobí co?
Kdo porazí Vémolu ve støední váze, zaslouží si pás šampiona. Já mu ho samozøejmì nedám, ale urèitì by o nìj potom mohl jít. Zároveò to pro nìj mùže znamenat v roèním vıhledu zisk dvou až tøí milionù korun.

Není vám líto, že Mikuláška stojí dlouhá pøíprava víc, než kolik dostane za samotnı zápas?
Není.

Dobøe...
(smích) Nemùžu víc øíct, je mi líto každého, sebe, naší firmy, mìl to bıt nejslavnìjší rok. Jsme v tom ale spolu, udržujeme ho v popøedí zájmu a kdyby ten zápas nedostal, ani bychom se nebavili, jestli vydìlává. On to tak i vnímá, je fér a neøekl si v životì o víc penìz, než co má v kontraktu. Jeho pøístup je maximálnì profesionální.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault