Czech Republic

Lockdown ztratil smysl, lidé ho nedodržovali, řekl rakouský kancléř Kurz

Rakousko otevøelo školy, kadeønictví, tetovací studia, peèovatelské ústavy a nìkteré lyžaøská støediska pro ty, kteøí mají negativní koronavirovı test. A to navzdory tomu, že má nyní vıraznì vyšší incidenci (137 pøípadù covidu na 100 tisíc obyvatel) než napøíklad Nìmecko, kde opatøení zùstávají pøísnìjší (61,7).

Už v dobì uvolnìní opatøení Rakousko evidovalo 106 pøípadù covidu na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, v pøípadì jeho souseda to bylo 76.

Rakouskı kancléø øekl nìmeckému deníku Die Bild, proè se Rakousko i pøes tato èísla rozhodlo restrikce vıraznì zmírnit. „Jednoduše, v Rakousku objektivnì lockdown po šesti tıdnech ztratil svùj úèinek. Lidi ho ménì a ménì dodržovali,“ vysvìtlil.

Kurz pøiznal, že velkou roli v ukonèení uzávìry hrála frustrace lidí, kteøí už mìli dost pøísnıch omezení a chtìli se vrátit k normálnímu životu. „Ale myslím si, že to není jen o tom, co byste chtìli, ale pøedevším o tom, co je objektivnì správné,“ øekl kancléø s tím, že další prodloužení lockdownu nemìlo „alespoò v Rakousku“ smysl. „Lockdown, kterého se nikdo neúèastní, nedá smysl.“

Poèet pøípadù koronaviru v Rakousku po uvolnìní zaèal „podle oèekávání“ stoupat. „Je to pomalejší než napøíklad v Irsku nebo Portugalsku,“ podotıká Kurz. Nevylouèil, že Rakousko možná bude muset k uzavøení zemì znovu pøistoupit.

„Tato pandemie probíhá ve vlnách. První byla na jaøe a druhá na podzim a samozøejmì se blíží i tøetí vlna. Je tomu tak a nelze tomu zabránit.“ Zdùraznil, že lockdown ale bude fungovat jen v pøípadì, že jej budou lidé dodržovat.

Než budou lidé v dostateèné míøe naoèkováni, Kurz vnímá jako dosavadní recept na epidemii masivní testování. Rakousko s devíti miliony obyvatel provádí každı tıden pøes 2,5 milion testù. „Není to zázraènı lék, ale mùže nám to pomoci lépe kontrolovat infekèní proces, takže nárùst poètu infekcí není tak rychlı, jako by byl bez testù.“

Navázáním testù na návštìvu kadeøníka a dalších služeb chce rakouská vláda  pøinutit lidi, aby se skuteènì nechávali testovat a zdravotníci mohli vèas zaznamenat asymptomatické pøípady. Podle Kurze po prvním ohlášení povinnosti nechat se testovat propuklo „lidové povstání“, mezi vìtšinou Rakušanù má ale opatøení podporu. Pravicová Svobodná strana Rakouska nicménì vládu osoèuje, že si poèíná „fašisticky“.

„Náš pøístup v Rakousku je: tolik svobody, kolik to bude možné a tolik restrikcí, kolik jich bude nezbytnıch,“ uvádí kancléø. Sám je optimistickı, že míra oèkování bude v létì vysoká a situace se bude vracet do normálu.

Kurz by se rád inspiroval v Izraeli a zavedl v Evropì oèkovací „zelenı pas“, kterım nositel dokládá, že byl oèkován nebo covid-19 prodìlal. „Kdokoli je oèkován, mìl by mít plnou svobodu,“ uvádí Kurz, podle nìhož by totéž mìlo platit i pro ty, kdo prodìlali nemoc nebo byli negativnì testováni. Kurz oznámil, že zavedení modelu zeleného oèkovacího pasu v EU navrhne 26. února na Evropské radì.

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside