Czech Republic

Lobkowicz končí s výrobou piva ve Vysokém Chlumci. Majitel doufá, že dočasně

„Musíme reagovat na už více než rok trvající pandemii koronaviru, kvùli které jsou v Èesku nepøetržitì zavøené restauraèní provozy a zaøízení,” uvedla dùvod Husková. K uzavøení pøitom došlo i pøesto, že Pivovary Lobkowicz Group, které se ve finanèních potížích nacházely už pøed vypuknutím pandemie, dostaly od svıch èínskıch vlastníkù ze skupiny Citic Group Holdings finanèní injekci ve vıši 150 milionù korun.

„Jak Klášter, tak Vysokı Chlumec svùj provoz snad jen doèasnì pøerušují. jejich otevøení budeme øešit, až pøekonáme pandemii a dojde ke zvıšení poptávky spojené s otevøením restauraèním provozù a oživení ekonomiky,” dodává tisková mluvèí.

Pivovar ve Vysokém Chlumci má dlouhou tradici a v posledních letech jeho roèní vıstav èinil nìkolik desítek tisíc hektolitrù. První zmínky se o nìm objevují už v 15. století, od roku 1474 byl pak souèástí majetku roku Lobkowiczù, kteøí se na jeho chodu, s vıjimkou komunistické éry, podíleli až do roku 2008.

Piva znaèky Klášter, Uherskı brod a vysokı Chlumec však z trhu pravdìpodobnì nezmizí. V rámci centralizace se totiž jejich vıroba pøesune do zbıvajících pivovarù skupiny Lobkowicz. Z prázdnıch pivovarnıch prostor by se tak mìla stát distribuèní centra a sklady, zatímco pivo se bude vyrábìt v Protivínì, Jihlavì, Hlinsku èi Èerné Hoøe.

Kromì zavírání pivovarù ale skupina Lobkowicz øeší i pohledávku ve vıši 540 milionù, kterou po koncernu žádá vyplatit zahranièní investièní skupina. Historickı úvìr, kterım pivovary Lobkowicz v minulosti financovaly své aktivity v Polsku totiž souèasní vlastníci z èínské spoleènosti Citic Europe Holdings odmítají zaplatit.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield