Czech Republic

Lídr ANO slibuje dotace na elektrokola. Bohapustý populismus, říkají soupeři

Martin Kolovratník slíbil z prostøedkù Pardubického kraje i finanèní podporu vıstavbì nabíjeèek na elektrokola a také solárních panelù a chytrého osvìtlení domácností.

„To vše pro podporu zdravého zpùsobu života a cestování a také ekonomiky,“ uvedl Kolovratník, kterı už døíve volièùm slíbil pìtisetkorunovı voucher na pobyt v kraji.

Kdyby voucher využil každı druhı obyvatel, kraj zaplatí 130 milionù, za elektrokola 40 milionù a je možné, že lídr ANO ještì neøekl poslední slovo. 

Hejtman Martin Netolickı (ÈSSD) uvedl, že propad pøíjmù Pardubického kraje bude v pøíštím roce pokraèovat.

„Období, které nás èeká, nebude jednoduché. Nicménì jsem pøesvìdèenı, že jej zvládneme. Pokud ovšem kraj nebude podle návrhù nìkterıch populistù rozdávat na rekreace nebo dotovat soláry èi elektrokola. Tyto nesmysly nemá cenu vùbec více komentovat,“ uvedl na svém facebookovém profilu Netolickı, jenž pùjde do voleb jako lídr kandidátky 3PK.

Lídr ODS, senátor Michal Kortyš , se omezil jen na krátké hodnocení svého krajského soupeøe. „Je to bohapustı populismus! Pro tohle urèitì ruku nezvednu,“ napsal v SMS.

Nápad rozdávat z krajské penìženky se nezdá ani námìstkovi hejtmana Romanu Línkovi, lídrovi Koalice pro Pardubickı kraj, kterı má v kraji na starosti investice.

„Rozpoèet je krajnì napnutı. Pokud máme udržet provoz krajskıch zaøízení, nemocnic, záchranky, kulturních zaøízení a mnoha dalších s bezmála dvanácti tisíci zamìstnanci, ani letos ani v pøíštích letech na taková vydání prostøedky nebudou. Jedinì, že bychom fungování kraje omezili nebo zaèali prodávat krajskı majetek. Zrovna v tuto chvíli je podle mne ale naším nejvìtším úkolem udržet kraj v chodu tak, jak jsme byli zvyklí,“ uvedl námìstek Línek (KDU-ÈSL).

Také první žena na kandidátce hnutí STAN oznaèila Kolovratníkùv návrh za kupování volièù. „To se panu poslanci nepovedlo. Z mého pohledu si tímto krokem kupuje volièe a je to na hranì zákona. Navíc rozhoduje o penìzích krajského rozpoètu ještì pøed volbami,“ øekla Michaela Matoušková.

Podle dostupnıch dat Pardubickı kraj peníze na dárky nemá. Zadlužení ve vıši 0,8 miliardy není velké, ale jen proto, že se odkládaly dùležité investice do nemocnic. Na nutnou modernizaci Pardubické nemocnice za minimálnì 2,2 miliardy korun si kraj musí pùjèit, stejnì tak na novou nemocnici v Moravské Tøebové (240 milionù), na lepší nemocnici v Ústí nad Orlicí (400 milionù) èi krajskou galerii (338 milionù). 

Na vylepšení nemocnice ve Svitavách peníze nejsou. Kraj dlouhodobì nestíhá opravovat silnice a hrozí mu, že bude kvùli ekonomickému propadu muset dát velké peníze také na pokrytí ztrát do nemocnic i do letištì.

VIDEO: V Krušnıch horách vyrostla sí rychlonabíjeèek na elektrokola. Vydali jsme se na túru a vyzkoušeli je:

Football news:

Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave
Alabai pushed Rakitic, but it wasn't enough for a penalty. Ex-referee Andujar Oliver about the European super Cup game
The referee cancelled out Bayern's goal against Sevilla after VAR. Lewandowski was out of the game
Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari