Czech Republic

Lidé v práci promrhají dvě a tři čtvrtě hodiny denně. Dohled je těžší

Firmy to mìsíènì stojí 11 566 korun na osobu a v roèním úhrnu 138 798 korun. Za nízkou produktivitu práce v kanceláøskıch profesích mùže i pandemie covid-19, která pøinutila pracovat z domova znaènou èást zamìstnancù. Vyplıvá to z analızy produktivity práce od spoleènosti ApuTime mezi 267 èeskımi spoleènostmi rùznıch velikostí a zamìøení.

„Firmy bìhem pandemie èásteènì ztratily kontrolu nad zamìstnanci. Tu se mylnì snaží získat vìtším dùrazem na administrativu. Rovnìž komunikace mezi tımy na dálku probíhá chaoticky. Manažeøi neumí zamìstnance efektivnì úkolovat, navíc oni sami jsou v dùsledku velmi neproduktivní. Letos se proto promarní ètyøi mìsíce pracovního èasu,“ uvedl øeditel ApuTime Martin Lonskı.

Paradoxem podle odborníkù je, že ve vırobì se bìžnì sledují a øeší minutové prostoje, zatímco v kanceláøích se dennì promrhají hodiny èasu s pocitem, že jinak to nejde. 

„V pøípadì práce technikù a manažerù až detailní analıza ukáže, kdo opravdu dìlá a kdo se veze. Nìkterım zamìstnancùm pak oprávnìnì naskakuje pot na èele,“ dodal auditor Ivo Šnajdr. Nejvíce neproduktivní jsou státní správa a organizace na ni navázané. Právì tyto organizace èasto neví, jaké èinnosti vytváøejí hodnotu a jaké nikoli.

Vıznamnou roli pøi zvyšování tuzemské efektivity práce sehrává umìlá inteligence. Strojové uèení a robotizace hrají klíèovou roli v prùmyslu, ale kanceláøím se zatím vyhıbaly. To se ale zaèíná v pudu sebezáchovy firem postiženıch pandemií mìnit, dodali autoøi analızy.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session