Czech Republic

Lidé už kupují vánoční stromky na plantáži, růst budou až do svátků

Plantáž jehliènanù u obce Èechovice-Záhoøí èítá dva tisíce stromù, z toho desetina už dorostla potøebné velikosti a je možné ji použít jako vánoèní dekoraci.

„Plantáž jsem chystal pìt let a celou dobu jsem plánoval, že stromky budu prodávat v létì. Zveøejnil jsem to ale až teï. Zájem je, už jsem prodal nìkolik stromkù. Mám zprávy, že hodnì lidí se k nám chystá, až se trošku ochladí. Teï zatím kvùli horku spíš pobývají u vody,“ uvedl majitel Vlastimil Svoboda.

Lidé si na plantáži mohou vybrat stromek, který bude o Vánocích zdobit jejich domácnost. Zabalený smrk, jedli nebo borovici jim pak Svoboda pøiveze pøed Štìdrým dnem.

„Je to bráno jako urèitá recese. Lidé k nám pøicházejí s dìtmi, mùžou si tady udìlat táborák, opéct špekáèky a povozit se na koních. Rodièe si mezitím v klidu vyberou stromek a o Vánocích pak mají o jednu starost ménì,“ podotkl majitel plantáže.

Zpráva o letním pøedprodeji vánoèních stromkù vzbudila ohlas na sociálních sítích, Svoboda ji doplnil fotkou èlenky domácnosti, která se v plavkách a s vánoèní èepicí na hlavì chystá na plantáži uøezat ozdobený vánoèní stromek.

Hodnì uživatelù neotøelý nápad ocenilo, nìkteøí se ale pozastavili nad tím, že lidé zaèínají myslet na Vánoce v dobì, kdy ještì na Hané není ani z polí sklizeno všechno obilí.

Football news:

Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari
Head Of Atletico: Bartomeu will be one of the great presidents of Barca. History will prove him right
Referee Taylor awarded a penalty to Bayern for Alaba's foul on Rakitic. Ocampos scored
Another night when we are not at ease: A sad picture of the fall of Rostov in European competitions
Valery Karpin: Rostov, having scored a goal, got hooked psychologically, stopped pressing. In the End, there were no forces
Glebov received a red card for a foul on a Maccabi player in midfield. Var on match no