Czech Republic

Lidé s koronavirem by mohli dostat plný plat. Opatření má motivovat lidi, aby se nevyhýbali testům

Také proto se vláda obává, že se øada lidí mùže kvùli strachu o vıdìlek vyhıbat testùm, které budou i pro veøejnost od 18. prosince zdarma. Nyní se pomocí rychlé antigenní metody pøednostnì hledá nákaza u uèitelù.

„Chceme zajistit, aby lidé nebyli na testování škodní. V pondìlí na vládì otevøeme otázku stoprocentní mzdové kompenzace pro ty, co zùstanou doma s covidem,“ øekl pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíèek (za ANO).

Podle nìj mùže opatøení státní kasu odhadem vyjít na stovky milionù korun mìsíènì, ale záviset bude samozøejmì na poètu nemocnıch. Ti, jimž test odhalil koronavirus, jsou v souèasné dobì doma na nemocenské se 60 procenty mzdy. Novì by dostali celı vıdìlek.

Zámìr mùže bıt dùležitı mimo jiné proto, že by se mohlo odhalit více pøípadù v klíèové dobì, kdy poèet nakaženıch koronavirem v Èesku pøestal klesat a zároveò se otevøely obchody èi restaurace.

Na úèty lidí by peníze putovaly z programu Antivirus, kterı primárnì slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavøenıch nebo omezenıch provozù. Dùležitá je v tomto pøípadì podpora Jany Maláèové (ÈSSD), která má jako ministrynì práce a sociálních vìcí tyto úhrady v gesci.

„Jsem pro, navrhovala jsem to už v øíjnu. Je potøeba upravit zákoník práce a program Antivirus. Když bude politická vùle, zámìr lze uskuteènit v øádu dnù,“ potvrdila pro Lidovky.cz s tím, že pomoc by platila, stejnì jako všechny pandemické krizové zákony, po dobu platnosti mimoøádnıch opatøení ministerstva zdravotnictví.

Kabinet plánuje také motivovat firmy k testování zamìstnancù tím, že jim na to bude pøispívat. Už dnes své lidi na vlastní náklady testuje Škoda Auto.

Testování zdarma od tohoto tıdne zaèalo u uèitelù, od 18. prosince budou následovat zájemci z øad veøejnosti. Ovìøit pøítomnost koronaviru si mohou lidé v rùznıch zdravotnickıch zaøízeních, kapacita podle resortu zdravotnictví vystaèí asi pro 40 tisíc lidí dennì.

Vıhodou takzvanıch antigenních testù je i rychlı vısledek – to ovšem mùže zároveò bıt pro øadu lidí psychologickou pøekážkou. Také proto ministøi zvažují místo klasické nemocenské, která znamená jen 60 procent z prùmìrné mzdy daného zamìstnance, vıplatu celého pøíjmu. I když pøipouštìjí, že nejde o ideální øešení, protože lidé s jinımi nemocemi na tom budou stále stejnì.

„Tohle by byla speciální kategorie. Je to samozøejmì trochu nesystémová vìc, ale s ohledem na to, že jsme ve zcela specifické dobì, by to mohlo lidi uklidnit. Když zùstanou s covidem doma, nebudou mít o 40 procent nižší mzdu,“ popsal pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíèek (za ANO). Podle nìj se tato „investice“ vyplatí, protože státu vıhledovì mùže uspoøit napøíklad peníze za zdravotní péèi, protože více nakaženıch zùstane doma.

Pøedseda opozièní ODS Petr Fiala øekl, že mùže obtížnì komentovat plán, kterı zatím nevidìl. „Pøipadá mi to ale podivné. Stát by mìl radìji zajistit více možností dobrovolného testování, posílit kapacity, starat se o zajištìní možnosti dobrovolného oèkování. A vìnovat se pøesvìdèování veøejnosti, ze oèkování je cesta, jak covid porazit,“ øekl Fiala pro Lidovky.cz.

Motivaci k dobrovolnému testování chystá vláda i pro firmy – nìkteré už své zamìstnance takto provìøují. V dùsledku toho se jim daøí zachytávat pozitivní pøípady a nákaza se v podniku šíøí mnohem obtížnìji. „Chceme firmy motivovat tím, že jim budeme èást penìz za testy – teï nechci øíkat jakou – proplácet,“ dodal ministr Havlíèek. 

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league