Czech Republic

Libora Boučka dojala přání k narozeninám v živém vysílání k slzám

„Moderátor by mìl vždycky nìco øíkat, ale tohle jsou fakt silnı chvíle,“ prohlásil viditelnì dojatı Libor Bouèek po gratulaèním pøepadu kolegynì Soni Porupkové a zhlédnutí dojemnıch pøání.

Speciální reportហmapující jeho kariéru na nìj nejdøív v nadsázce prozradila, že miluje jídlo a držel snad už všechny diety svìta, mluví na jeden nádech, a navíc strašnì rychle, pøed moderováním se vždy rozmlouvá, je èlovìkem s nejvìtším pøehledem o všem, chodí vèas a je schopen moderovat i chmelovou brigádu a vypointovat obyèejné asfaltování silnice.

Ke ètyøicátım narozeninám nic netušícímu Liboru Bouèkovi popøál tım NOVÉHO DNE v živém vysílání CNN Prima NEWS. A nechybìly ani dary nebo vzkazy od Liborovıch pøátel z Èeska i zahranièí. (2. 12. 2020)

Libor Bouèek si na obrazovce studia CNN Prima NEWS mohl díky kolegùm zrekapitulovat svou dlouhou cestu spojenou s Primou. Od moderování reality Show VyVolení v roce 2005, pøes nìkolik roèníkù vyhlašování soutìže Miss, moderování studia fotbalové Ligy mistrù na Prima COOL, až po oblíbenou show Máme rádi Èesko a samozøejmì NOVİ DEN.

K pøáním se pøipojily dary, tøeba video vzkazy od pøátel z Èeska i zahranièí. „Milı Libore, mám obavu, že bys ve svém kmetském vìku mohl zapomenout na dìtství. Takže…,“ spustila Jiøina Bohdalová nezamìnitelnım hlasem pohádkového Køemílka: „Já ti pøeju všechno nejlepší, co jenom ty si pøeješ. Aby se ti ve tvém životì všechno daøilo.“ 

Nechybìla ani dvojice Liborovıch kolegyò z NOVÉHO DNE Gabriela Lašková a Sandra Pospíšilová, které nedávno odešly na mateøskou dovolenou a které Libora podobnım gestem velmi mile zaskoèily. 

„Pššt, než se vzbudí kluci. Libore, všechno nejlepší k narozeninám. Pøeju ti jenom to nejlepší. A jsi zdravı, milovanı, a máš kolem sebe samé krásné, inspirativní a hodné lidi. A jednoduše, a se máš parádnì,“ vzkázala Gabriela Lašková.

„Á, tady nám nìkdo slaví! Milı Libore, pøeju ti všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví, a jsi poøád ve formì, a tì život stále baví, a hlavnì zùstaò poøád tak prima,“ pøidala Sandra Pospíšilová.

S pøáním se pøipojil i generální øeditel skupiny Prima Marek Singer. „Libore, všechno nejlepší k narozeninám, a a Vám vydrží poøád ta chu zkoušet nové vìci,“ popøál.

A vzpomnìli si i bıvalí kolegové z rádia. Tøeba Patrik Hezuckı. „Milı Libore, chtìl bych ti popøát všechno nejlepší k tvım ètyøicátım narozeninám. A doufám, že se nám jednou ještì podaøí uskuteènit ty naše slavné vılety po Evropì, které jsou pro nás dodnes legendární,“ smál se na bøiše ležící Hezuckı.

Mezi dalšími gratulanty pak byli i slovenská moderátorka Adéla Banášová, režisér Pepe Majeskı nebo èeskı velvyslanec v Paøíži Michel Fleischmann, kterı zazpíval pod Eiffelovou vìží.

A Libor Bouèek tentokrát slzy dojetí zadržoval jen hodnì tìžko. „Dìkuji moc všem, kteøí tohle pøichystali. Bylo z toho vidìt, že dobrého kadeøníka jsem neznal nìkolik let. Dìkuji vedení rùznıch médií za to, že dali šanci i takto vypadajícímu èlovìku. Dìkuji všem kamarádùm, kteøí se tam objevili. Dìkuji tımu, kterı tady je. A dìkuji hlavnì divákùm, protože vaše pøízeò mi umožòuje poøád dìlat to, co miluju a zbožòuju,“ uzavøel dojemné chvíle moderátor, kterı ještì na úplném konci NOVÉHO DNE podìkoval manželce Gabriele a svım rodièùm.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years