Czech Republic

Lepší dostat vakcínu než virus. Proč se tenisté (ne)chtějí očkovat

Nejprve první skupina, která se k vakcinaci staví kladnì: pány a dámy s raketami motivuje nejen ochrana proti nemoci, ale také vidina návratu k normálnímu životu a režimu na turnajích.

V posledních mìsících museli ve své branži skousnout ne zrovna pøíjemné novinky. Karanténa, bublina, testy, prázdné tribuny… A podstupovat stejné koleèko na každé další štaci už pro nìkteré zaèíná bıt k nevydržení.

Podle odborníkù je nejspolehlivìjší cestou k návratu k døívìjšímu zpùsobu života, nejen sportovního, oèkování. 

Jeho hlasitım pøíznivcem v tenisové branži je Nadal, jeden z pøedních kandidátù na zaøazení do chystaného programu španìlské vlády pro vakcinaci olympionikù.

„Jestli mi nabídnou pøíležitost nechat se oèkovat, dychtivì po ní skoèím. Je to jedinı zpùsob, jak mùžeme pøekonat tuto noèní mùru, kterou už rok zažíváme,“ uvedla svìtová trojka tento tıden na podniku v Monte Carlu.

„Dovídáme se, že dopady viru jsou mnohem horší než vedlejší úèinky vakcíny, alespoò v procentuálním vyjádøení,“ poznamenal Nadal k obavám z možnıch následkù. „Musí nás k tomu pohnout veøejnı zájem. Mnoho lidí trpí, proto je logické nechat se oèkovat.“

S pobídnou pøišla i samotná ATP, mužská tenisová asociace chce motivovat hráèe k vakcinaci tím, že pøed turnaji nebudou muset do karantény a v pøípadì kontaktu s pozitivnì testovanım nebudou bráni jako blízkı kontakt a také se vyhnou izolaci.

Ještì dál zašli organizátoøi turnaje WTA v Charlestonu z minulého tıdne, kteøí všem úèastnicím ve spolupráci s firmou Johnson & Johnson nabídli jednu dávku. A pak už záleželo na každé hráèce, jak s pøíležitostí naloží.

Šanci využila tøeba Anastasia Potapovová, 75. tenistka žebøíèku, by pro ni rozhodování vzhledem ke strachu z jehel nebylo jednoduché. 

Tenistka Anastasia Potapovová v 1. kole Roland Garros.

„Byla jsem velmi nervózní, ale nebylo se èeho bát. Ve skuteènosti to trvalo tak tøi vteøiny a vùbec jsem jehlu necítila. Pak mì trochu bolela ruka, ale po pìti minutách to bylo v poøádku,“ líèila své dojmy dvacetiletá Ruska.

„Vùbec jsem to neplánovala, proto to pro nás všechny bylo tak pøekvapující. Je lepší dostat vakcínu než virus. Dìkuji WTA za tuto pøíležitost, doufám, že se jednoho dne vrátíme do normálu.“

K tomu, že vakcinaci podstoupili, se dosud veøejnì pøihlásili napøíklad Rumunka Halepová èi Srbové Dušan Lajoviè a Filip Krajinoviè. Bìloruska Azarenková pak dostala termín na pøíští tıden a zùstala kvùli nìmu doma, místo aby startovala na turnaj ve Stuttgartu. 

Váhají Djokoviè i basketbalista James

Nìkteøí ze svìta raket, míèù a kurtù se však k oèkování stavìjí zdrženlivìji.

První hráè svìta Djokoviè se už pøed rokem nechal slyšet, že pokud by byla vakcinace vyžadována tøeba k cestování, nejspíš by nikam nevyrazil.

„Osobnì jsem proti oèkování a nechtìl bych, aby mì k tomu nìkdo nutil, abych mohl cestovat,“ objasòoval své uvažování. „Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svùj názor, a zda ho nìkdy pøehodnotím, to nevím.“

Tento tıden v Monte Carlu pak sdìlil, že se o problematiku a možné vıhody pro oèkované aktivnì zajímá.

Srb Novak Djokoviè se natahuje po míèi v osmifinále turnaje v Monte Carlu.

„Mluvil jsem se zástupcem ATP a øekl mi, že aktivnì probírají zrušení opatøení pro oèkované hráèe. Také mi øekl, že pracují na uvolnìní opatøení obecnì, to znamená zrušení bublin v zemích, které to nevyžadují.“

Bìloruska Sabalenková na pøelomu bøezna a dubna v Miami vyjádøila obavy nad rychlım vıvojem vakcíny. „Udìlali ji hodnì rychle a nebylo dost èasu ji vyzkoušet a pak sledovat, co se stane. Ale kdybych musela, oèkovat bych se nechala,“ dodala.

K rezervaci termínu se nehrne ani Rubljov. Rus argumentuje tím, že oèkování mu stejnì neuleví z pøísnıch opatøení, která na turnajích panují.  

Podobná diskuze probíhá také v basketbalové NBA. Vedení soutìže také slibuje hráèùm a tımùm uvolnìní opatøení v momentì, kdy bude prooèkováno dostateèné procento všech zainteresovanıch. 

Pøesto napøíklad LeBron James odmítl veøejnì deklarovat svùj postoj, èímž na sebe strhnul silnou kritiku. „Tuhle konverzaci povedeme v rámci rodiny a zùstane to soukromou vìcí,“ vzkázala hvìzda Los Angeles Lakers. 

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude