Czech Republic

Lázně se bouří, kvůli zakázané léčbě samoplátců přišly o klienty

„Potøebu ochrany zdraví chápeme a podporujeme, ale musíme se ozvat, když jsou opatøení nesmyslná, nevyvážená, nebo dokonce diskriminaèní. Láznì už dávno neposkytují ubytovací, wellness nebo stravovací služby. Od øíjna jen a pouze léèí,“ zdùrazòuje lékaø Eduard Bláha. 

Poukazuje také na to, že léèebné lázeòství je jediná oblast zdravotnictví, jíž bylo zakázáno poskytování pacientem hrazenıch služeb. „Aèkoli tøeba u zubaøe je to bìžnou praxí. Vıkony v rámci estetické medicíny také omezeny nebyly,“ konstatuje Bláha.

Zástupci lázní jsou pøesvìdèeni, že jde o diskriminaci lázeòskıch zaøízení, ale zároveò i pacientù, kterım je zakázáno si léèbu hradit. Tvrdí, že tím je tìmto lidem fakticky odepøeno právo na pøístup ke zdravotní péèi.

Podle prezidenta Bláhy jsou právì léèebné láznì ideálním zdravotnickım zaøízením, které mùže pomoci v zotavení pacientù po tìžkém prùbìhu nemoci covid-19. Tìch navíc neustále pøibıvá.

Láznì pomáhají lidem s pøetrvávající dušností, únavovım syndromem èi psychickımi poruchami. 

„Nejhorší je fakt, že z pojištìní jsou hrazeny postcovidové rehabilitace jen vymezenému okruhu pacientù. Ostatní si léèbu z vlastních prostøedkù hradit nemohou,“ vysvìtluje lékaø Bláha, kterı požaduje, aby tuto diskriminaci stát urychlenì napravil okamžitım povolením postcovidové léèby v lázních pro samoplátce nebo její úhradou z pojištìní. 

Ujde padesát metrù a nemùže popadnout dech

Do lázní se chystal i Pavel Èernı z Aše. Ten pøed èasem skonèil s oboustrannım zápalem plic v nemocnici. Protože následky onemocnìní covidem u nìj pøetrvávají, byl rozhodnutı, že láznì absolvuje bez ohledu na to, zda mu léèbu pojišovna proplatí. „To není možné, že to nejde. Já tu léèbu potøebuju co nejdøíve. Vždy ujdu padesát metrù a nemùžu popadnout dech, musím se vydıchat,“ nevìøícnì kroutí hlavou.

S rozhodnutím poskytovat jen péèi hrazenou z veøejného zdravotního pojištìní nesouhlasí ani generální øeditel spoleènosti Láznì Františkovy Láznì Josef Ciglanskı.

„U nás je už více než jeden a ètvrt milionu obyvatel, kteøí prošli covidem. A právì lázeòství mùže bıt nosnım pilíøem v postcovidové rehabilitaci. Jenže nyní ti, kteøí si chtìli péèi v lázních zaplatit ze svého, musí zùstat doma,“ krèí rameny Ciglanskı. 

V lázních pøitom platí velmi pøísná protikoronavirová opatøení. Navíc se zde už nìkolik tıdnù testují hosté i zamìstnanci. „Plnì podporujeme vládní opatøení tıkající se regulace šíøení choroby covid. Chceme však pøispìt k upevnìní zdraví našich spoluobèanù bez ohledu na to, z které kapsy je za to placeno,“ konstatuje Josef Ciglanskı.

V podobném duchu mluví i Karel Kalivoda ze spoleènosti Léèebné láznì Mariánské Láznì. „Lázeòští hosté a pacienti jsou v lázních v rukou zkušenıch lékaøù a zdravotníkù, kteøí vìdí, co mají ve vztahu k pandemii dìlat, kteøí velmi dobøe dokážou respektovat hygienické normy a pravidla. Mnohá z lázeòskıch zaøízení disponují vlastní laboratoøí èi testovací kapacitou, takže pravidelné testování pacientù i zamìstnancù nepøedstavuje žádnou komplikaci. Vìtšina lázní tak dávno èiní,“ vysvìtluje Karel Kalivoda, proè je v souèasnosti pobyt v lázních bezpeènı.

Ztotožòuje se i s názorem, že omezení péèe vıhradnì na pacienty, jejichž léèba je plnì nebo èásteènì hrazena zdravotními pojišovnami, je diskriminaèní.

„I v pøípadì, že pacient zápal plic prodìlal v domácím prostøedí a èasto s tìžkım prùbìhem, bıvají dùsledkem takzvané covidové plíce. Ty se objevují do ètvrt roku po vyléèení u témìø 40 procent osob. Jenže takovı èlovìk nyní nespadá do státem hrazené léèby a do lázní tak nemùže. My pøitom víme, že tito lidé potøebují pomoci, a to co nejdøíve. Øešením je obnovení lázeòské léèby pro všechny skupiny pacientù bez ohledu na formu úhrady,“ dodává Karel Kalivoda.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League