Czech Republic

Lacina skončil v čele známého turnaje dětí, ale údajný podvod odmítá

„Situaci vnímám pouze jako snahu poškodit Ondrášovka Cup skrze moji osobu. Projekt není jen o fotbalovém turnaji, ale také o pøispìní k vıchovì a vzdìlání dìtí,“ uvedl Lacina v tiskové zprávì.

Podle reportáže deníku Sport ze zaèátku února se Lacinùv spolek dopustil podvodu tím, že vyúètoval na fakturách osoby, které se turnaje vùbec nezúèastnily, a vìci, které k uskuteènìní zápasù nebyly potøeba. Spolek kraji pùlmilionovou dotaci už vrátil.

„Pevnì vìøím, že se celá vìc co nejdøíve vysvìtlí a potvrdí se, že ani nemohlo k žádnım machinacím dojít. Ondrášovka Cupu do budoucna pøeji, aby se dále rozvíjel a byl úspìšnım projektem jako doposud,“ øekl Lacina.

Rozhodèí už opìt øídí zápasy extraligy, komise rozhodèích Èeského svazu ledního hokeje mu zrušila pozastavení èinnosti s pøihlédnutím k presumpci neviny.

Ondrášovka Cup je celorepubliková soutìž pro žákovské fotbalové tımy od osmi do 13 let. Nejlepší celky z kvalifikaèních kol hrají finálové turnaje jednotlivıch kategorií, celkem se do akce každoroènì zapojí pøibližnì 16 tisíc dìtí. Fotbalová asociace ÈR, která pøispívá èástkou 2,3 milionu korun, už døíve uvedla, že je pøipravena ukonèit záštitu nad akcí, pokud se informace o podvodu potvrdí.

Na pozici nového pøedsedy spolku Ondrášovka Cup byl jmenován Milan Musil. Další zmìnou bude zøízení organizaèního vıboru, v nìmž zasednou také bıvalí fotbaloví reprezentanti David Lafata a Roman Vonášek nebo trenér Jiøí Kotrba.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not