Czech Republic

Kvůli krácení daní jsou čtyři lidé ve vazbě, přišli si na 50 milionů

„Policisté Národní centrály proti organizovanému zloèinu služby kriminální policie a vyšetøování (NCOZ) ve dnech 15. a 16. øíjna zasahovali na severu Moravy. V rámci akce s krycím názvem LABOR obvinili celkem 7 osob (5 fyzickıch a 2 právnické),“ uvedl mluvèí policie Jaroslav Ibehej. 

Kriminalisté se domnívají, že k trestné èinnosti docházelo nejménì od listopadu 2017 do bøezna 2020 v Ostravì a i na dalších místech Èeské republiky. Policisté na pøípadu spolupracovali s Finanèní správou, pøedevším s Finanèním úøadem pro Moravskoslezskı kraj.

Organizovaná skupinka krátila daò z pøidané hodnoty a daò z pøíjmù právnickıch osob.

„Trestná èinnost mìla bıt páchána na principu zprostøedkovávání práce zahranièním pracovníkùm. Z inkasovanıch odmìn pak mìlo docházet ke snižování daòového základu za pomoci dalších v øetìzci zapojenıch obchodních spoleèností, které mìly vystavovat faktury za fiktivní plnìní. Do vedení tìchto spoleèností mìli bıt organizátory úèelovì instalováni cizí státní pøíslušníci (tzv. bílí konì),“ popsal Ibehej.

Obvinìní mìli státu zpùsobit škodu ve vıši 49,9 milionu korun, z toho 38 milionù na DPH a 11,9 milionu na dani z pøíjmu právnickıch osob.

Detektivové spoleènì se zásahovou a poøádkovou jednotkou 15. øíjna zadrželi pìt lidí, provedli sedm domovních prohlídek a ètyøi prohlídky jinıch prostor.

„Osoby jsou stíhány pro zvl᚝ závažnı zloèin zkrácení danì, poplatku a podobné povinné platby, spáchanı ve prospìch organizované zloèinecké skupiny a zvl᚝ závažnı zloèin úèast na organizované zloèinecké skupinì,“ øekl Ibehej. V pøípadì odsouzení jim hrozí 7 až 13 let vìzení.

Policisté pøi prohlídkách zajistili movitı a nemovitı majetek v hodnotì cca 38 milionù korun (z toho bylo pøi prohlídkách zajištìno cca 10,5 milionù Kè v hotovosti), nicménì finanèní šetøení dále pokraèuje.

Hlavním organizátorem je cizinec, proto policisté museli k zásahu pøistoupit v krátké dobì. V poslední dobì se oproti minulosti zdržoval v zahranièí, dle policistù je možnım dùvodem souvislost s protiepidemickımi opatøeními. Jakmile policisté zjistili, že se vrátil do Èeské republiky, pøistoupili k akci. 

„Vìc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, poboèka v Ostravì,“ doplnil Ibehej.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net