Czech Republic

Kvůli covidu se už české nemocnice zaplnily na 80 procent

Podle premiéra Andreje Babiše bude kapacita nemocnic vyèerpaná mezi 7. až 11. listopadem. Souèasnımi opatøeními se zatím nepodaøilo snížit reprodukèní èíslo, to je nyní 1,36. Další pøijatá jako omezení vìtšiny obchodù a služeb jsou proto podle ministra zdravotnictví Prymuly nezbytná.

„Reprodukèní èíslo se nepodaøilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatøení nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Pøi reprodukèním èísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyèerpání kapacit, a jsou ty kapacity jakékoliv,“ uvedl ministr. Reprodukèní èíslo v podstatì udává prùmìrnı poèet dalších osob, které pøímo nakazí jeden pozitivnì testovanı.

Za posledních sedm dní podle ministra pøesahuje prùmìrnı denní pøírùstek 9 000 pozitivnì testovanıch dennì. Na 100 tisíc obyvatel bylo za tıden otestováno pøes 600 lidí, za ètrnáct dní 971.

Hospitalizovanıch je aktuálnì pøes 4 400 lidí. „Máme pøipravenı model odsunu pacientù, kteøí nevyžadují urgentní péèi do hotelù,“ uvedl Prymula. Podobnì chce využít i láznì. Podle nìj je takzvanıch sociálních hospitalizací asi 800. Poèítá i s polní nemocnicí v Letòanech. Obsazenıch je 611 z 3942 lùžek na jednotkách intenzivní péèe. Podíl osob v tìžkém stavu je 15 procent z hospitalizovanıch.

Záchyt pozitivních pøípadù mezi testovanımi je podle Prymuly 30 procent. „Znamená to obrovskou zátìž v populaci,“ øekl. Pøibıvá podle nìj nakaženıch seniorù. Nemocnıch ve vìku nad 65 let za øíjen pøibylo pøes 17 tisíc. 

Jen za øíjen jich témìø 2000 pøibylo v 118 ohniscích, což jsou vìtšinou lùžková zaøízení. „U seniorù vidíme v nìkterıch regionech nárùst až 500 procentní za uplynulé období,“ dodal. Nejvyšší rùst pøípadù je v souèasné dobì v zaøízeních sociálních služeb, zdravotnickıch zaøízeních a ze škol, které už ale byly uzavøeny.

Nakaženıch je podle ministra více než 6 600 zdravotníkù, pøes 1 600 z nich jsou lékaøi. O další zdravotníky podle Prymuly Èesko požádalo i v zahranièí.

Football news:

Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds