Czech Republic

Kuchta před Beer Ševou slíbil: Nebudeme kalkulovat, výhru chceme i pro fanoušky

Málokdo by to pøed sezonou èekal. Patrnì asi ani on sám ne. 

Pøišel z Liberce, ale kvùli covidu vynechal znaènou èást pøípravy. Celé tıdny pak zpátky nabíral ztracenou kondici i sebedùvìru, tvrdì makal a døel.

„Teï jsem rád, že jsem tu šanci dostal,“ popisoval Kuchta den pøed dùležitım zápasem Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Hraje se ve ètvrtek od 21 hodin.

„Konkurence na hrotu útoku je obrovská, Kuchtiè má však momentálnì z našich útoèníkù nejlepší formu,“ tvrdil kouè Trpišovskı v prùbìhu listopadu – a platí to i na zaèátku prosince.

Petar Musa je jen stínem loòského nejlepšího støelce ligy, což potvrdil i o víkendu proti Brnu (1:1), a zkušenı Stanislav Tecl v posledních tıdnech sbírá starty po minutách. 

Kuchta slávistické høe dodává rychlost, pohyblivost i agresivitu. 

Navíc se blıskl v domácím utkání proti Nice (3:2), které rozhodl dvìma góly, a stejnì branek nastøílel i pøi kanonádì v Opavì (6:0). „Ale poøád je to dost málo,“ míní sebekriticky. „Je ovšem pravda, že jsem si na kluky v tımu už zvyknul. Do šancí se dostávám a je jen na mnì, jak s nimi naložím. Vìøím, že to bude lepší a lepší.“

O jeho sílící pozici v mužstvu leccos vypovídá i fakt, že ve støedu odpoledne odpovídal na dotazy novináøù pøed utkáním Evropské ligy proti Beer Ševì spoleènì s trenérem Trpišovskım.

Slávistùm staèí k zajištìní postupu do vyøazovací fáze i bod.

Tabulka

Tım Z V R P S B

„Kalkulovat s tím ale urèitì nechceme. Pùjdeme si za tím, abychom soupeøi vrátili porážku z Izraele,“ slibuje Kuchta.

Slavia venkovní utkání s Beer Ševou v polovinì øíjna nezvládla a do Evropské ligy vstoupila rozpaèitì. Pak se ale chytila tìsnou vıhrou nad Leverkusenem i dvìma skalpy francouzského Nice. Zato Beer Ševa od té doby nevyhrála – ani v Evropì, ani doma.

V izraelské lize je dokonce po sedmi odehranıch kolech až jedenáctá, tedy ètvrtá od konce. Od zaèátku øíjna v soutìžních kláních paradoxnì porazila jen Plzeò, to bylo v posledním pøedkole Evropské ligy, a právì Slavii. 

Na to se ale v Edenu momentálnì nesoustøedí. 

„Soupeø se proti prvnímu zápas nijak nezmìnil, zase bude vycházet ze zabezpeèené obrany a spoléhat na protiútoky. Oèekávám podobnı zápas jako venku,“ myslí si Kuchta, jenž se tìší alespoò na èásteènı návrat fanouškù do hledištì.

V rámci pilotního projektu ministerstva zdravotnictví totiž ve ètvrtek do Edenu pøijde šest set divákù z øad partnerù klubu.

„A já vìøím, že budou i v takovém poètu slyšet. Je to pro nás povzbuzení, snad divákùm pøedvedeme dobrı vıkon a vyhrajeme,“ uzavøel Kuchta.

Football news:

Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches
Bruno Fernandes: I'm 26 years old, I can't be tired. If I was tired now, then by the age of 30-32 I would not be playing at all