Czech Republic

Kuba vyzval k rezignaci šéfa nemocnice. Vakcínu nabídl příbuzným personálu

Podle Seznam Zprávy dostali zamìstnanci krumlovské nemocnice zprávu od øeditele Jindøicha Floriána, kde psal, že nabízí oèkování proti covidu-19 pro jejich známé a pøíbuzné. Na seznamu pojmenovaném „depo“ bylo zhruba 200 lidí a vakcínu mìlo dostat zhruba 30 z nich. Øeditel serveru sdìlil, že sloužil pro pøípad, že zùstanou k dispozici volné vakcíny, které je nutné v omezeném èase použít.

„Postøehl jsem, že v Izraeli zveøejòují na sociálních sítích, kde jsou v oèkovacích centrech na konci pracovní doby volné vakcíny. Tak mnì došlo, že nám se to bude stávat také,“ citovaly Floriána Seznam Zprávy.

Øeditel výzvu k rezignaci pøijal

S jeho postupem ale nesouhlasí jihoèeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Vyzval jsem øeditele, aby doložil, že vakcíny z jím uvedeného depa byly skuteènì použity jen pro seniory a nemocné. Kontrolou jsem zjistil, že toto dodrženo nebylo,” uvedl.

„Pan øeditel svým jednáním porušil jihoèeskou vakcinaèní strategii a já ho vyzývám k rezignaci. Je naprosto nepøijatelné, aby v této chvíli byla dùvìra Jihoèechù v celý vakcinaèní systém takovýmto zpùsobem nabourána,“ reagoval Kuba a podìkoval ostatním øeditelùm a zdravotníkùm za jejich práci pøi oèkování. Jihoèeši podle nìj mají jistotu, že je celý proces transparentní.

Jindøich Florián jeho výzvu pøijal. „Je jednoznaèné právo vlastníka, aby si vybral správce svého majetku. Pan hejtman mi volal a øekl, co se mu nelíbí, co jsem udìlal, na což má právo. Má i pravdu, že jsem podnikl kroky, které nejsou úplnì v souladu s jeho názory,“ sdìlil MF DNES. „Dnes mi øekl, že mì vyzve k rezignaci a já rezignuji,“ dodal.

V Jihoèeském kraji se bude oèkovat proti nemoci covid-19 ve speciálních centrech. Ty budou v každém okrese.

Football news:

Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky
Dejan Kulusevski: No one will take away from me the pleasure of daily training with Ronaldo. This experience is for life
Real Madrid wants to appeal against Casemiro's yellow card. Because of it, the player will miss the second leg with Atalanta
I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez