Czech Republic

Krpálek medaili z Evropy potřeboval. Příprava na Tokio může začít

Vìtší drama už to bıt ani nemohlo.

Pøitom se zdálo, že má Krpálek zápas o bronzovou medaili pod kontrolou. Od konce druhé minuty vedl, pak to byl pøedevším souboj o úchop.

„Podaøilo se mi ho hodit na wazari a pak jsem ho docela hezky držel,“ popisoval èeskı judista.

Jenže pak to pøišlo. Chyba sedm vteøin pøed koncem, kdy Krpálek podle svıch slov možná až pøíliš plašil, poskakoval, èehož Or Sasson využil a rovnìž zabodoval.

Bylo srovnáno, šlo se do prodloužení.

„A já byl hodnì naštvanı, že jsem to vùbec dopustil. Ale v prodloužení jsem to pak rozjel, to bylo nìco nádherného. Podaøilo se mi ho rychle hodit a zápas vyhrát, s tím jsem hodnì spokojenı,“ usmíval se 30letı judista.

Krpálek tak získal svou už šestou evropskou medaili, tøetí ze souèasné kategorie nad 100 kilogramù. A spravil si chu po loòském evropském šampionátu v Praze.

Nepovedenı rok

V Lisabonu absolvoval druhé mistrovství Evropy za necelého pùl roku.

Už to bylo zvláštní. To loòské pražské se totiž kvùli pandemii koronaviru posunulo z jara na pozdní podzim.

A Krpálkovi vùbec nevyšlo.

Nezažil totiž vùbec jednoduchı rok, celá loòská sezona byla prazvláštní.

Krpálkova pøíprava mìla k ideálu daleko. Bìhem roku nemohl odletìt na tradièní kemp do Japonska. Vlastnì ani do žádné další zemì. Vìtšinu pøípravy musel øešit v domácích podmínkách, což je v Èesku problém.

„Èasto jsme trénovali s juniory, kterım to pomohlo. Pøizpùsobí se vìtší kvalitì, intenzitì, což je jeden z faktorù posledních úspìchù na juniorskıch a tøiadvacítkovıch šampionátech. Ale u seniorù je to naopak, ti se zase pøizpùsobí nižší úrovni. Proto potøebujeme zahranièní kempy s potøebnou kvalitou,“ øíkal kouè Petr Lacina.

Lukáš Krpálek (v modrém) a Japonec Hisajoši Harasawa ve finále mistrovství...

Jedním z mála zahranièních kempù byl ten v Turecku, kde bylo Èechùm k dispozici dvacet Turkù. Žádnı z nich ale nepatøil do Krpálkovy váhové kategorie.

„Pral se tam s devadesátkama, stovkama. Prostì s úrovní, kterou jsme byli schopni zajistit. Ale podobnì tìžkı trénink, jako bıvá v Japonsku nebo na kempech, kde se sjedou nejlepší judisté… Takovı trénink Lukáš nìkolik mìsícù nemìl,“ neskrıval Lacina.

Tìsnì pøed šampionátem pak navíc Krpálek prodìlal covid. Pøišel o tıdny tréninku a pøi návratu to nebylo ono, nìkolik tréninkù ho bolela hlava.

Taky proto pak v Praze na medaili nedosáhl.

„Lukáš soupeøe dùkladnì studoval, pøipravoval se na nì. Ale pak byl pomalejší v reakcích, chybìla mu vypranost. Aby ètyøikrát v jednom turnaji upadl na wazari? To se snad nikdy nestalo,“ líèil Lacina.

Zmìna k lepšímu

Ani letos to nevypadalo moc rùžovì.

Na zaèátku roku Krpálek plánoval objíždìt zahranièní kempy, chtìl vyrazit i do oblíbeného Japonska. Toužil se co nejlépe pøipravovat na olympijské hry v Tokiu, jenže nemohl. Kempy se rušily, závody také. Když pak Krpálek pøijel na Grand Slam v Tel Avivu, vypadl hned s prvním soupeøem.

Taky z toho dùvodu se pak pral v Praze na European Judo Open a také na Grand Slamu v Turecku, kde už skonèil tøetí a ukázal, že forma stoupá.

I proto pøed startem v Lisabonu tvrdil: „Mám za sebou už tøi starty v sezonì. Takže co se závodní vypranosti tıèe, mohlo by to bıt na dobré cestì. I co se samotné pøípravy tıèe, udìlali jsme velkı kus práce. Absolvovali jsme dobré kempy v Uzbekistánu, v Turecku. Snad to bude staèit, aby to o víkendu cinklo.“

Staèilo, i když to byl boj.

V prvním kole mìl Krpálek volnı los, ve druhém musel porazit Alexandra Vachovjaka, se kterım prohrál právì v Tel Avivu.

„Tìžkı soupeø. Nepøíjemnı, ale mìl jsem mu co vracet a naštìstí se mi to po tøech minutách povedlo. Dostali jsme se na zem, udìlal jsem mu svou oblíbenou techniku a udržel ho,“ líèil Krpálek.

Podobnì to vypadalo i ve ètvrtfinále proti Levanimu Matiašvilimu. I tentokrát mìl èeskı šampion v závìru zápasu více sil, udolal ho na zemi.

To však neplatilo proti neoblíbenému Henku Grolovi.

„Nesmírnì tìžkı zápas, bohužel jsem udìlal jednu chybu, nastoupil jsem do chvatu, on mì otoèil, kontroval a byl z toho ippon,“ popisoval Krpálek.

Mrzet ho to ale nemuselo.

Skvìlım vıkonem v prodloužení souboje o bronz s Izraelcem Sassonem Krpálek nakonec na medaili dosáhl.

A to se pøi nejspíš posledním startu pøed olympiádou v Tokiu poèítá. 

Football news:

Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga