Czech Republic

Krize maloobchodu drtí centra německých měst. Ministr volá po změnách

„Dùležité je nechodit po Nìmecku s konví vody,“ cituje tamního ministra hospodáøství die Welt. Altmaier tak naznaèuje, že pouhım hašením problémù se nic nevyøeší. Z dlouhodobého hlediska nemá totiž maloobchod proti online prodeji šanci. Altmaier vìøí, že by se maloobchod mìl digitalizovat a modernizovat a mìsta by mìla pracovat na atraktivitì svıch center a vytváøet nové „zážitkové prostory“ s kulturou a gastronomií. S informací pøišel britskı deník The Guardian.

Žádosti o nové finanèní balíèky na podporu nìmeckého maloobchodu tak zùstávají nevyslyšeny. Nìmecké sdružení mìst napøíklad požadovalo takzvanı pozemkovı fond ve vıši 500 milionù eur (13,6 miliard korun) na odkup problémovıch nemovitostí. Nìmecká maloobchodní federace HDE zase volá po vzniku balíèku zvláštního financování ve vıši sto milionù eur (2,7 miliard korun).

Podle HDE v pøíštích mìsících hrozí kvùli koronaviru zánik 50 tisíc obchodù a stovek tisíc pracovních míst. Maloobchod by tak pøišel o obrat 40 miliard eur (víc jak bilion korun). Èlenové Federace pohostinství Dehoga hlásí, že zavøít mùže až 70 tisíc z nich, zejména z øad kaváren a restaurací právì v centrech mìst.

Altmaierovo ministerstvo uvedlo, že má zájem o kreativní øešení.„Potøebujeme koncepty omlazení mìstskıch center, abychom zabránili jejich vymírání,“ øíká jeho mluvèí. Pro prázdné obchody by se mìlo najít nové využití, stávající maloobchodníci by se mìli digitalizovat a hlavní ulice mìst by mìli znovu obsadit øemeslníci, specializované obchody a malí vırobci, míní rezort.

Stále stejné centrum

Altmaier má v plánu digitalizovat vztah místního retailu se zákazníky. „Pokud si chci poøídit košili, mìl bych ji koupit stejnì snadno na hlavní ulici v mém mìstì jako na internetu,“ øekl nedávno. Podle nìj v tomto ohledu prostor pro zlepšení je. V nìmeckıch obchodech totiž hraje prim hotovost, menší podniky nedisponují platebními terminály a mnoho obchodníku ani nemá webové stránky. Fyzickı vzhled hlavních ulic lemovanıch obchody èasto pøipomíná atmosféru 50. let.

Specialisté na urbanismus nicménì tvrdí, že kreativní zpùsoby øešení pøichází pozdì. Pøed úpadkem center mìst pøitom varují už desítky let. Profesor rozvoje mìst na hamburské univerzitì HafenCity (HCU) Thomas Krüger se domnívá, že bìhem nìkolika mìsícù budou celé ulice plné zabednìnıch vıloh.

„Situace se pravdìpodobnì stane zvl᚝ dramatickou na podzim, kdy mùžeme oèekávat krvavou vlnu bankrotù,“ uvedl. „Mezi majiteli obchodù a pronajímateli je nutné vést dialog,“ poznamenává Krüger s tím, že maloobchodníci si øadu problémù pøinesli již z pøedpandemického období, jmenovitì tøeba astronomicky vysoké nájemné.

Podle Krügera se i pøesto pøed maloobchodníky otevírají nové pøíležitosti. Z center mìst by podle nìj mohly odejít velké øetìzce, které byly do této doby jako jediní schopni platit právì vysoké nájmy. „Mnoho center (kvùli øetìzcùm) vypadá úplnì stejnì,“ stìžuje si Kruger s tím, že nyní by mohlo dojít ke zmìnì.

Z prachu a popele

Boris Hedde, vedoucí kolínského Institutu pro vızkum maloobchodu, si myslí, že jakmile bude pozice obchodù s módou oslabená, na jejich místo budou moct nastoupit jiné podniky. „Kvalifikovaná øemesla, služby, prodejny nábytkù a kutilskıch potøeb, malé supermarkety – ti všichni by se mohly vrátit do center,“ uvedl Hedde.

V Nìmecku už nyní probíhají pokusy jak centra mìst oživit. V prázdnıch prostorách obchodù se instalují vıstavní expozice èi knihovny, experimentuje se s digitálními obchodními domy nebo s takzvanımi pop-up obchody, které fungují na principu krátkodobıch pronájmù a doèasného prodeje.

Podle všech zúèastnìnıch je koronavirová pandemie pro mìstská centra vızvou. Stefan Genthe z HDE ji dokonce pøirovnává k restrukturalizaci vybombardovanıch nìmeckıch mìst po roce 1945. „Stojíme pøed naší nejvìtší šancí restrukturalizace center mìst od druhé svìtové války,“ uvedl podle The Guardianu Genthe.

Football news:

The streets of Naples and Buenos Aires are very sad. This day is a tragedy for millions
Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend