Czech Republic

Krčmář po stíhačce: 30 dobrých minut, 50 strašidelných sekund

Bilance ètyø umístìní do 20. místa v úvodních ètyøech závodech sezony by urèitì mohla bıt dùvodem ke spokojenosti, jenže je tu dnes i velké „ale“ v podobì nepovedené tøetí položky, že?
No, to je. Ani bych nehodnotil, že se mi dnes pocitovì jelo o nìco hùø než ve ètvrtek. To se stává, jak jdou závody rychle za sebou, takovı ménì optimální den vždycky pøijde. Tím nejvìtším problémem byla opravdu ta tøetí položka. Ta byla v mém podání až strašidelná, amatérská, úplnì blbì provedená.

V televizním rozhovoru jste ji zhodnotil slovy: Já jsem hlupák.
Vždy já tam jen manipulací a dobíjením nechal nìjakıch 25 vteøin. Bez nich by to bylo ve finále nìjaké 12. místo v cíli, i se dvìma ranami mimo. Utekla mi tak spousta bodù. Nejvíc mì štve, že šlo vážnì o diletantskou chybu. Nechci si jen sypat popel na hlavu, ale tohle je vìc, která by se mi nemìla stávat.

Co pøesnì se tedy pøi tøetí položce pøihodilo?
Nejvìtší problém byl, že jsem po první ránì nedovøel závìr do konce. Tím pádem nevylétl prázdnı náboj ven, vzpøíèil se v komoøe a blbì se dobil druhı náboj. Tím, jak to bylo zašprclé, a já jsem závìr znovu otevøel, vyhodil se mi ze zásobníku i tøetí náboj. Což jsem nezaregistroval. Proto jsem ètvrtou ránu vystøelil naprázdno a musel znovu dobíjet. Dublovaná chyba.

A navíc dvì rány mimo.
Právì. Ta položka byla celá rozházená. Jak jsem na ní byl dlouho, pøicházel tøes v nohách. 

S problémy se závìrem pøitom bojujete už tøi sezony.
Nejvíc jsem se s tím pral pøedminulou sezonu. Naopak loni i letos v létì už to bylo dobré. Dnes, kdybych mìl pátrat po pøíèinì, bylo možná na vinì i vysoké tempo ve tøetím kole. Jak jsem se snažil jet vepøedu kolem 10. místa, mìl jsem toho pøi pøíjezdu na tøetí položku fyzicky docela plné kopaèky. I to mohl bıt jeden z dùvodù, proè se mi pak to vše stalo. Na vinì nebyla zbrklost, spíš jsem byl fyzicky na hranì, laktát byl vyšší, jemná práce mi proto odcházela a já udìlal takové chyby.

Pøi závìreèné stojce jste naopak už opìt pøedvedl èistou položku.
Za to jsem rád, že jsem se pøi té poslední stojce zase vrátil do svého rozpoložení, to je pozitivní zpráva. Když to vezmu celkovì, ten závod nebyl špatnı. Tøi položky ze ètyø byly kvalitní za 0-1-0 a bìh solidní, i když jsem trochu ztrácel. Jen ta jedna nepovedená stojka... 

30 minut dobrıch a 50 sekund pøi tøetí položce zlıch.
Jo, pøesnì tak bych tu stíhaèku zhodnotil. Byl bych dnes urèitì spokojenı, kdyby nebylo tìch 50 vteøin.

Michal Krèmáø ve stíhacím závodì v Kontiolahti

Dá se práce se závìrem v tréninku dokonale natrénovat? Nebo je v závodním transu pøece jen vždy trochu jiná?
Já ji trénuji, i pøi suché støelbì. Pøebíjím si, dìlám takové pohyby ruky, aby se ramena co nejmíò rozhazovala. Vím, že mì v tomhle vždycky tlaèila pata, proto téhle vìci už dva roky vìnuju velkou pozornost. Mìl jsem tyhle potíže døív relativnì èasto. Teï pøišly znovu po dlouhé dobì.

Ten kritickı pohyb je vlastnì o co nejvìtším sladìní hlavy a ruky?
Jde o spousta faktorù, které ho ovlivòují, když ve vyšším laktátu koordinace odchází. Jedná se tøeba o to, jestli se závìr otevøe o tøi nebo ètyøi milimetry míò, o minimální nuance. Ten pohyb by mìl bıt v uvozovkách automatickı, jenže tentokrát byl o nìjakıch pìt setin sekundy palec rychlejší než ukazováèek a vrátil závìr døív, než mìl. Mùže se to zdát jako titìrnost. Ale my jsme profíci, takové hloupé chyby by se nám stávat nemìly. Proto mì to tak štve.

Byla støelnice dnes pøece jen zákeønìjší? Pøinejmenším v závodì ženskıch štafet to tak vypadalo.
Byla nejt잚í ze závodù, které jsme tu zatím jeli. Trochu se tu rozfoukává. Nìjaké poryvy tam nastaly, ale já jsem mìl docela dobré podmínky. Shodli jsme se s Ondrou Moravcem, že nulovat se dalo. Spíš hrálo roli, že šlo o první stíhaèku, kolem vás lítala spousta nábojù, všichni se snažili zrychlovat práci, a proto byla støelba nervóznìjší.

Vyhrál Sebastian Samuelsson. A ženskou štafety ovládly sestry Öbergovy a spol. Až se nechce vìøit tomu, co švédskı tım zatím v této sezonì pøedvádí.
Já jel první kilák a pùl Ponsiluomou - a nemìl jsem proti nìmu šanci. S Lägreidem, Dollem nebo Fakem jsem se byl schopnı držet. Ale Švédové jsou jinde. Podobnì jsem nemìl nárok, když mì ve druhém kole pøedjel Samuelsson. I Norové jsou z toho zaskoèení, jak jsou teï Švédové odskoèení. Po závodì jsem debatoval s Italem Lukasem Hoferem a ten mi taky øíkal: Nechápu, jakou teï Švédové mají formu, jezdí pøímo neskuteènì. Všichni valí oèi.

Mužské závody jsou hned mnohem napínavìjší.
A to je dobøe. Na bìžeckém lyžování také nikoho nebavilo, když v nìm poøád dominovali jen Norové. Tuhle zmìnu kvituju. Samozøejmì by bylo lepší, kdybychom úplnì vepøedu byli i my, Èeši, ale je to teï takhle a zlepšení Švédù navyšuje zábavnost Svìtového poháru. Pøed sezonou bych neøekl, že to bude zrovna Samuelsson, kdo nahradí Martina Fourcada v soubojích s Johannesem Bö, ale zatím to dìlá. I když sezona je obrovsky dlouhá. Uvidíme, jestli nepøijde útlum. Pokud Švédové vydrží jezdit takhle skvìle celou sezonu, mùžeme potom jen obdivnì smeknout.

V nedìli vás èeká mužská štafeta a vy si v ní zafinišujete. Opìt platí, že pro tım v ní bude hranou slušného umístìní osmé místo?
Jo, osmé místo je takové, za které nás nemusí úplnì kritizovat, ale není to ani nic na chvástání. Pro mì je super vısledek ve štafetì do 6. místa. Vìøím, že i na takové umístìní tım máme. Dojet do 8. místa bereme, ovšem šestka, to je kvalita. I holky na ni dnes mìly. Ale ten jejich závod byl bláznivı.

Football news:

Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis