Czech Republic

Krávy hlídá s aplikací na poznávání obličejů. Levné a bezpečné, říká farmář

Pro laika je tìžké rozeznat od sebe dva medvìdy. Melanie Claphamová ale strávila více než deset let studiem medvìdù grizzly žijících v ve fjordu Knight Inlet na vıchodním pobøeží Kanady. Na základì drobnıch detailù je schopná identifikovat, o které konkrétní zvíøe se jedná.

„Zamìøuji se na individuální vlastnosti. Øeknìme, že jeden medvìd má v uchu škrábanec nebo jizvu na èenichu,“ vysvìtluje Claphamová pro CNN. Ví ale, že vìtšina lidí si takovıch detailù nevšimne. Navíc vzhled medvìdù se v prùbìhu roku mìní.

Nicménì sledování jednotlivıch medvìdù je podle ní dùležité, pozorování mùže pomoct pøi vızkumu a ochranì druhu. Odlišení zvíøat by ale také mohlo pomoct lidem rozpoznat, kterı z medvìdù chodí k jejich popelnicím nebo napadá hospodáøská zvíøata.

Claphamová se proto zaèala zajímat, zda by s identifikací zvíøat mohl pomoct software pro rozpoznávání oblièeje lidí. Ten dokáže porovnávat rysy v oblièeji na rùznıch snímcích. Spoleènì se dvìma technologickımi pracovníky ze Silicon Valley vytvoøili BearID, systém pro rozpoznávání oblièejù medvìdù grizzly.

Projekt za použití umìlé inteligence zatím rozpozná 132 zvíøat. Tvùrci tvrdí, že je to levnìjší, trvanlivìjší a ménì invazivní zpùsob sledování zvíøat, než napøíklad propíchnutí uší nebo èipování.

Trasování krav a karanténa na ranèi

Zatímco BearID poznává zvíøata ve volné pøírodì, Joe Hoagland se snaží dìlat to samé na dobytèích farmách. Chovatel dobytka v Leavenworthu v Kansasu vytváøí aplikaci s názvem CattleTracks, která umožní poøizovat snímky dobytka a ukládat je spolu s GPS souøadnicemi a datem poøízení do online databáze.

Tato služba má pomoct pøi øešení problémù, jako jsou nemoci, které konzumací masa mohou ublížit i lidem. „Umìt vystopovat nemocné zvíøe, umístit ho do karantény, najít zdroj nákazy a sledovat kontakty. Všechny vìci, o kterıch mluvíme v souvislosti s koronavirem u èlovìka, mùžeme dìlat i se zvíøaty,“ øekl.

Spolu s tımem vìdcù kansaské univerzity vytvoøili systém, kterı zahrnoval více než 135 tisíc obrázkù asi tisíce kusù mladého hovìzího dobytka.

Identifikace je podle šéfa tımu KC Olsona pøesná na 94 procent, a to bez ohledu na to, zda zvíøe již snímala, nebo ho monitoruje poprvé. Farmáø Hoagland oèekává, že aplikace bude k dispozici do konce roku.

Nìkteøí odborníci ale varují pøed zneužitím a zdùrazòují nutnost kontroly pøístupu k údajùm o zvíøatech. Tany Berger-Wolfová, spoluzakladatelka a øeditelka platformy umìlé inteligence pro vızkumné projekty v oblasti divoké zvìøe Wildbook.org, upozoròuje na zneužití aplikací pytláky, kteøí by k vyhledávání zvíøat mohli používat právì špatnì chránìná data. „Co je skvìlé pro vìdce a manažery, mùže bıt zlatem pro pytláky divoké zvìøe,“ øekla.

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury