Czech Republic

Krajský zastupitel končí, nesmí současně vést školu. V obcích to nevadí

„Podle zákona o krajských volbách jsem jako øeditel krajské školy ve støetu zájmù. Nechápu, proè na komunální úrovni mohou být øeditelé škol a dalších mìsty a vesnicemi zøizovaných pøíspìvkových organizací èleny obecních zastupitelstev, ale na krajské úrovni to možné není. Pøitom jde o úplnì stejný problém,“ zhodnotil Petr Procházka.

Pùvodnì byly podmínky v obou pøípadech v zákonì nastavené stejnì, když platilo, že statutární zástupci obecních ani krajských pøíspìvkových organizací nemohli mít souèasnì køeslo v pøíslušném zastupitelstvu.

Pozdìji to sice zmìnila novela zákona, ovšem pouze ve vztahu k obecním zastupitelstvùm – støet zájmù byl u statutárních zástupcù pøíspìvkových organizací obcí odstranìn.

Napøíklad v Pøerovì je tak zastupitelkou øeditelka jedné z mìstských základních škol Vìra Václavíèková (Trikolóra). A podobných pøípadù je napøíè Olomouckým krajem víc.

„Stejnì by tato vìc mìla být ošetøena také na úrovni krajù. Není jediný dùvod, proè by tomu mìlo být jinak. Naopak si myslím, že ke sjednání jakékoli výhody má daleko víc pøíležitostí zastupitel obce, který je øeditelem obecní pøíspìvkovky,“ porovnal Procházka.

Stížnost už mandát nezachrání

Chce proto, aby celou vìc øešil Ústavní soud, který mùže na základì jeho stížnosti daný právní pøedpis mimo jiné i zrušit.

„Šetøení ústavních stížností se však táhne dlouho, takže mùj mandát to už nezachrání. Bude ale dobré vyøešit tuto nelogiènost jednou provždy, aby se už neopakovala,“ øekl øeditel hotelové školy.

Procházkùv nadøízený, šéf krajského odboru školství Miroslav Gajdùšek, má na tento pøípad stejný názor.

„Je potøeba to narovnat, protože takto koncipovaná zákonná úprava je diskriminaèní. Nemá jakékoli opodstatnìní,“ je pøesvìdèen Gajdùšek.

Je velká šance zmìnu prosadit, míní advokátka

Rozdílné pojetí støetu zájmù na krajské a komunální úrovni hodnotí jako problém také Asociace krajù Èeské republiky.

„Urèitì to mùže být podnìtem ke komisi Rady Asociace krajù Èeské republiky pro veøejnou správu a legislativu. Poslední slovo ale stejnì bude mít Poslanecká snìmovna, která by musela novelizovat pøíslušný zákon,“ uvedl šéf krajské asociace a liberecký hejtman Martin Pùta.

Podle nìj pak není žádný rozdíl mezi øeditelem krajské nebo obecní školy. „Na místní úrovni mùže být naopak vliv øeditele školy výraznì vìtší než na úrovni kraje,“ doplnil.

Advokátka Jana Hamplová, která se specializuje na oblast samospráv, míní, že Procházka má v tomto pøípadì velkou šanci dosáhnout zmìny.

„Právní úprava støetu zájmù by mìla být stejná jak u obcí, tak u krajù, protože obojí je samospráva. Pokud je to odlišné, je tam nerovný pøístup. To, že je krajský zastupitel øeditelem krajské školy, by nemìlo být dùvodem, aby nemohl vykonávat zastupitelský mandát.“

Football news:

Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope