Czech Republic

Krajské a senátní volby pokračují, volí klienti v zařízeních s covidem

Ministerstvo práce a sociálních vìcí pøed tıdnem evidovalo tøi desítky domovù dùchodcù a zaøízení sociálních služeb, v nichž se objevilo onemocnìní covid. Uzavøeny jsou domovy dùchodcù v Libníèi a Dobrá Voda na Èeskobudìjovicku, dále v Polici nad Metují, Chlumci nad Cidlinou a v Úpici na Trutnovsku. Uzavøen je také Domov Horizont v Kyjovì na Hodonínsku

Klienti budou moci hlasovat od 7:00 do 22:00 a po noèní pøestávce bude hlasování pokraèovat v pátek od 7:00 do 18:00. Za volièi do domovù dùchodcù pøijdou speciální volební komise složené z vojákù a zapisovatele jmenovaného krajskım úøadem. Pøesnı èas se hlasování se lidé dozví od zamìstnancù.

Klientùm postaèí podle ministerstva vnitra pøedložit komisi obèanskı prùkaz a pøípadnì volièskı prùkaz, pokud si ho vyžádali. Hlasovací lístky, pokud je nemají, dostanou od komise. Stejnì jako ostatní volièi budou moci v krajskıch volbách dát preferenèní hlasy až ètyøem kandidátùm. Volební lístek pro senátní volby se nijak neupravuje.

Krajské zastupitele si budou moci klienti vybrat v pøípadì, pokud jsou v zaøízení, které je ve stejném kraji, v nìmž bydlí. Podobnì senátní volby se budou tıkat tìch, kteøí bydlí v senátním obvodu, kde se hlasuje, a zároveò se v nìm nachází i zaøízení jejich doèasného pobytu.

Do ètvrteèních 20:00 se mají krajskému úøadu nahlásit volièi, kteøí jsou kvùli koronaviru v karanténì doma a nemohli ve støedu odvolit z auta na drive-in stanovištích. Za nimi pøijde speciální volební komise ve standardní volební dobì, tedy v pátek mezi 14:00 a 22:00 nebo v sobotu mezi 8:00 a 14:00.

Football news:

Agent Lukaku: Romelu is the best striker in the world at the moment
Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working