Czech Republic

Kraj rozporcoval zakázku na oslavy pod limit tendru, dělala je jediná firma

Organizaci Dnù Olomouckého kraje 2020 v Šumperku, Jeseníku, Prostìjovì a Pøerovì dostala od hejtmanství na starost spoleènost Intertrade Moravia – známá pod svou znaèkou Agentura Forsberg. Celkem kraj za tuto èást oslav zaplatí 1,9 milionu vèetnì DPH.

Pøi pohledu do registru smluv lze pøitom zjistit, že hejtmanství vystavilo pro Forsberg objednávky pro každé mìsto zvl᚝, ovšem za identickou cenu – 480 tisíc korun vèetnì danì. Po odeètení DPH pak je vıše objednávky 397 tisíc. Pod všemi je podepsaná kanceláø hejtmana.

Jak zároveò vyplıvá z veøejnì dostupné krajské smìrnice o zadávání veøejnıch zakázek, u smluv, jejichž hodnota bez danì nepøesahuje 400 tisíc, mùže o vıbìru dodavatele rozhodnout hejtman èi jiná povìøená osoba. Nemusí pøitom oslovovat více potenciálních zájemcù.

Vše nasvìdèuje tomu, že pøesnì v tomto režimu byly zmínìné jednotlivé objednávky na krajské oslavy vystaveny.

MF DNES se obrátila na hejtmanova tajemníka Vladimíra Lichnovského (ANO) s otázkami, zda skuteènì byly jednotlivé zakázky pøímo zadány Forsbergu bez vıbìrového øízení, a na základì èeho byla vybrána právì tato agentura. Konkrétní odpovìï však Lichnovskı ani po opakovaném dotazování nezaslal.

„Zadání všech objednávek a smluv na zmínìné akce probíhá v souladu s legislativou a interními normami úøadu,“ uvedl pouze.

Šéf agentury: Detaily zadání zakázky už si nepamatuji

Vıkonnı øeditel agentury Forsberg Marek Berger MF DNES øekl, že už si nepamatuje, jak pøesnì probíhala komunikace s krajem, ani jak hejtmanství firmu oslovilo.

„To vám teï nepovím, jak to probìhlo, ale bìžnì to bıvá tak, že nás nìkdo osloví, abychom vymysleli projekt, kterı pak realizujeme,“ popsal Berger.

„Myslím, že to ani nebylo standardní nabídkové øízení pøes portály,“ dodal.

Proè kraj poptával jednotlivá mìsta zvl᚝, nedokázal posoudit. „Proè se tak rozhodli, to nevím,“ øekl.

A z jakého dùvodu si kraj vybral právì je? „Asi proto, že jsme dobøí a dìláme to jinak než tradièní eventová agentura. Myslím, že za málo penìz dokážeme udìlat hodnì muziky,“ poznamenal.

Agentura zajišuje pro kraj i další akce

U vedení kraje pøitom panuje o služby Forsbergu zájem již delší dobu. Agentura pro hejtmanství zajišuje od roku 2017 pøedávání cen za cestovní ruch a od loòska i za životní prostøedí.

Ve všech pøípadech je cena bez DPH vždy tìsnì pod hranicí 400 tisíc a objednávky jdou pøímo z kanceláøe hejtmana. Stejnì tak tomu je u zakázky na vırobu osvìtové kampanì pro šetøení s vodou „Sprchuješ slona?“.

Moderátor Tomáš Gottwald, kterého Forsberg zastupuje a kterı zároveò pracuje v rádiu, jež je s agenturou obchodnì propojené, se v minulosti moderátorsky podílel na projektu mobilní kanceláøe hejtmana Ladislava Okleška (ANO) a uvádìl i køest Okleškovy knihy.

Hejtman na otázky MF DNES k tématu nereagoval. Naopak opozièní zastupitel Marian Jureèka (KDU-ÈSL) nešetøil kritikou na adresu velikosti oslav za oèekávanıch 5,5 milionu korun v situaci, kdy si kraj musel vzít pùlmiliardovı úvìr a stal se tak nejzadluženìjším v Èesku.

„Je to absurdní ukázka fungování této koalice pøi správì kraje. V situaci, kdy se hledá každá koruna, bìží takto velké akce a navíc v dobì koronaviru. Pan hejtman si z toho udìlal pøedvolební kampaò,“ prohlásil Jureèka.

V poslední dobì nejde o jedinou kritizovanou akci, konèící vedení olomouckého hejtmanství totiž také nechalo pro krajské úøedníky, zastupitele, poslance a senátory uspoøádat jako vıraz podìkování dvì rozluèkové akce za témìø 700 tisíc korun.

Kromì toho kraj také tøeba nedávno pøiklepl dotaci 1,4 milionu pro sdružení OK4Inovace vedené dcerou hejtmana Ladislava Okleška. Pro vyplacení penìz pøitom musel udìlit dotaèní vıjimku. Ohnutí nastavenıch pravidel hájil tím, že peníze jdou na stìžejní projekt celého sdružení.

Takové nastavení zakázek je podezøelé, kritizuje TI

Podle právníka Pavla Jiøíèka z protikorupèní organizace Transparency International (TI) je zpùsob, jakım kraj zakázku na oslavy zadal, problematickı.

„Všechny uvedené zakázky jsou podezøele utnuté tìsnì pod hranicí 400 tisíc korun bez DPH a jsou tak zaøazeny do kategorie zakázek dle smìrnice, pro které se nepoužijí prakticky žádná soutìžní pravidla uchazeèù a mohou bıt zadávány volnì z ruky,“ uvedl pro MF DNES.

„V pøípadì Dnù Olomouckého kraje v jednotlivıch mìstech kraj postupoval dle mého názoru v rozporu s vnitøní smìrnicí, kde se uvádí, že by podobné služby mìly bıt soutìženy najednou a nemìlo by docházet k dìlení, jako tomu je v tomto pøípadì,“ popsal Jiøíèek.

„Tím, že kraj rozdìlil tato plnìní, vyhnul se oslovování jednotlivıch možnıch dodavatelù a narušil tak minimálnì zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ dodal.

Analytik Milan Eibl z TI poznamenal, že problematickıch aspektù je kolem uspoøádanıch akcí více.

„Kromì nestandardního postupu pøi zadání zakázky je tøeba rizikovì vnímat i naèasování celé akce, která mùže bıt zneužita jako politická kampaò zaplacená krajem,“ øekl Eibl.

„Navíc podezøení zvyšuje skuteènost, že bude zajišována spoleèností, která má se zajišováním hejtmanova PR zkušenosti. Celá zakázka tak zasluhuje bližší pozornost, zda nejde o zneužívání veøejnıch prostøedkù,“ dodal.

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation