Czech Republic

Kousal se vrací k Pardubicím. Závažnost přestupku je nejasná, píše Dědek

Pùvodní orientaèní test ukázal na pøítomnost kokainu, ale to krevní testy pozdìji vylouèily. Policie vısledky testù, které odhalily v Kousalovì krvi psychotropní látku THC, pøedala magistrátu k prošetøení jako pøestupek. 

Podle pardubického Dynama mùže pøedání koneèného rozhodnutí trvat další dva tıdny. A tak dlouho si vıchodoèeskı klub nemùže dovolit èekat, protože se mu v lize vùbec nedaøí a Kousal patøí k základním pilíøùm ofenzivy.

„Prvotní orientaèní vısledky nenasvìdèují tomu, že by Robert spáchal trestnı èin, ale pøestupek. Jako klub ctíme presumpci neviny do koneèného rozhodnutí. Poèkáme na vısledky znaleckého posudku a na jeho základì vydáme finální stanovisko k celé kauze,“ uvedl sportovní øeditel Dušan Salfickı na klubovém webu.

Majitel Petr Dìdek na Twitteru dodal: „Nebudeme dál èekat, protože vzhledem k okolnostem pøípadu je závažnost pøestupku nejasná. Je na trenérech, kdy ho nasadí do zápasu.“

Dìdek nejdøíve uvedl, že nebude dìlat rozdíly a pokud se prokáže THC v krvi, nekompromisnì Kousala vyhodí. „I marihuana je zakázaná látka a já nehodlám dìlat kompromisy,“ øekl.

Pak ale svùj vırok upravil, že bude záležet na tom, jaké množství THC v krvi testy odhalí.

Kousal se vyhne i disciplinárnímu øízení, na komisi by se musel obrátit Antidopingovı vıbor ÈR. A to v pøekladu to znamená, že by Kousal musel bıt chycen pøi antidopingové kontrole. Z pohledu antidopingovıch pravidel je látka THC zakázaná pøi soutìži, to znamená, že by sportovec musel podstoupit kontrolu 12 hodin pøed zápasem, v dobì zápasu nebo neprodlenì po jeho skonèení.

Pardubice jsou v lize na pøedposledním místì se 13 body po 15 zápasech, na poslední Èeské Budìjovice mají náskok dvou bodù a jednoho neodehraného utkání.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option