Czech Republic

Kouč k pátému místu Davidové: Povedená střelba. Problémem byly lyže

„Èekáme, kdy to tam spadne a Makula bude na bednì,“ øíkal Jiøí Holubec, asistent kouèe èeskıch žen.

Tentokrát to Davidové na její pomìry støelecky sedlo náramnì. Pouze první ranou v celém závodì nezasáhla terèe, možná i proto, že se na støelnici v porovnání s nástøelem zaèal toèit vítr.

„Letìla vlevo, byla odskoèená o centimetr na 9 hodin,“ popisoval Holubec. V prùbìhu druhého kola proto na svoji svìøenkyni volal, a si upraví miøidla: „Cvakni si jeden doprava.“

Žádnou další chybu už neudìlala.

Zvládla své položky za 31, 31, 29 a 29 sekund. Poprvé po roce pøedvedla ve ètyøpoložkovém závodì dvì bezchybné stojky, naposledy se jí totéž povedlo koncem ledna 2020 v Pokljuce.

„Stojky byly navíc skoro centrové, úplnì bez problémù,“ kvitoval Holubec.

Co tedy chybìlo ke stupòùm vítìzù?

K biatlonovému úspìchu potøebujete kombinaci rychlého bìhu, co nejpøesnìjší støelby - a dobøe namazané lyže.

„Dneska tam byl problém s lyžemi. Makula z toho byla po závodì špatná. Byly tam i slzy,“ líèil Holubec.

Markéta Davidová na trati hromadného závodu v Anterselvì

Sama Davidová o lyžích nehovoøila. Bezprostøednì po dojetí do mikrofonu ÈT Sport pronesla: „Bohužel mi nezbylo tolik sil, kolik jsem si pøedstavovala. Holky na tom byly lépe. Mrzí mì, že jsem se trefila a ani to nestaèilo. Bylo to blízko.“

Poté poprosila, že by se tentokrát k závodu radìji obšírnìji nevyjadøovala. 

Že jí nejedou lyže právì nejrychleji bylo pøitom zøetelné i u televizních obrazovek. 

Už v prvním kole, kdy v pøedchozích hromadnıch závodech jezdila pravidelnì na špici, se ve sjezdech propadala balíkem, naèež na støelnici pøijela až osmnáctá.

V následujících kolech, v nichž dohánìla ztrátu po úvodní støelecké chybì vleže, si èasto razila cestu po trati sama a usilovnì stoupala poøadím, i když napøíklad ve 4. kole èasovou ztrátu na tehdy vedoucí Rusku Mironovovou nikterak nesjíždìla.

Ruska si dvìma chybami vzápìtí odstøelila nadìji na nejpøednìjší pøíèky.

Pak pøišlo poslední kolo. Pøi stoupání to ještì bylo dobré, pohromadì se do kopce drápalo pìt žen: Julia Simonová, Lisa Hauserová, Hanna Öbergová, Franziska Preussová - a Markéta Davidová.

Simonová vykazovala v posledních závodech excelentní bìžeckou formu a pøedvedla ji i tentokrát, zaznamenala nejrychlejší bìžeckı èas dne. Ale se tøemi dalšími ženami se Davidová mohla vyrovnanì mìøit.

Markéta Davidová na støelnici v Anterselvì.

Nedìlo se to. Ve sjezdech zjevnì zaostávala.

„Už v pøedchozích kolech jsem vidìl, že v tìch pasážích ztrácí. Tušil jsem, že pro Makulu bude tìžké s tìmi ostatními jet, když jí lyže nepomáhají, a že to na stupnì vítìzù asi nepùjde,“ komentoval Holubec.

Cílem projela na pátém místì, se ztrátou 17,6 sekundy na vítìzku a 14,1 sekundy za bronzovım postem. Navzdory problémùm s materiálem zaznamenala pátı bìžeckı èas dne, o 36,5 sekundy za bìžeckou královnou SImonovou.

Na støelnici tìžila Davidová oproti mnohım soupeøkám z pøesnıch ran, ovšem celkovı èas, kterı zde strávila, byl jako obvykle pomalejší, v této statistice jí patøilo 22. místo.

Dramatickou bitvu o vítìzství svedly na posledních metrech Julia Simonova a Hanna Öbergová. Francouzka sice v prùbìhu závodu na støelnici tøikrát minula, ale vše vynahradila skvìlım bìhem (a rychlou, by chybovou støelbou).

Ètyøiadvacetiletá rodaèka z Albertville tak pokraèovala ve své letošní sezonì „na tobogánu“. Po triumfu v hromadném závodu v Oberhofu tuto disciplínu ovládla i v Anterselvì. Zato mezitím? Ve ètvrteèním vytrvalostním závodì minula sedm terèù a skonèila v sedmé desítce.

Ovšem taková je vlastnì celá její sezona.

Už v prosinci ve stíhaèce v Kontiolahti slavila Simonová své premiérové pohárové vítìzství.

Také však už v této sezonì dokonèila závody na 58., 56., 49., 59. a 62. místì.

Markéta Davidová bìhem vytrvalostního závodu v italské Anterselvì.

„Je to letos se mnou nahoru dolù,“ øíkala. „Dneska to byla podobnì bláznivá koncovka jako v Oberhofu.“

V nìmeckém støedisku se po poslední položce i zásluhou zaváhání nìkterıch favoritek zèistajasna vyloupla na trati na první pozici. A také nyní se po èisté závìreèné stojce posouvala vpøed.

“Mìla jsem pøedtím ztrátu, ale vìdìla jsem, že když zastøílím tu stojku èistì, mohu bojovat s dívkami pøede mnou,“ podotkla. „Což se mi povedlo. Snažila jsem se pak o nièem nepøemıšlet, jen se do toho opírat, co nejvíc to jde. Bylo to úžasné.“

Druhá Hanna Öbergová se na stadionu marnì snažila Francouzku pøespurtovat. Utìšovat se však mohla Švédka tím, že ve Svìtovém poháru se vıraznì pøiblížila svım dvìma nejvìtším norskım konkurentkám. 

Od vedoucí Marte Olsbuové-Röiselandové (v Anterselvì 31. a 7.) ji teï dìlí už jen devìt bodù. A od druhé Tiril Eckhoffové (tento tıden 18. a 8.) pouhı bod.

Další se v individuálních kláních budou rozdìlovat až v únoru na mistrovství svìta v Pokljuce.

Ženy nicménì èeká v Anterselvì ještì jeden závod, nedìlní štafeta. Èešky do ní nastoupí se stejnım poøadím úsekù jako pøed tıdnem, kdy si v Oberhofu dobìhly pro 8. místo.

Štafetu tedy rozbìhne Eva Puskarèíková, po ní se pøedstaví na trati Jessica Jislová a Markéta Davidová a finišmankou bude Lucie Charvátová.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7