Czech Republic

Koruna vůči euru posiluje nejvíc za 12 let, zlevní nákupy ze zahraničí

Listopad pøinesl podle nìj nejvìtší zklidnìní do ekonomiky a na finanèní trhy. Velmi slibné reporty od tøí biotechnologických spoleèností slibují brzký pøíchod vakcíny, který by mohl ukonèit obavy o zdravotnický systém a zastavit zavádìní plošných restrikcí. 

„Na trzích nastala zatím nejvìtší rotace z bezpeèných aktiv do tìch rizikovìjších a jedním z nejvìtších vítìzù je právì èeská koruna,“ øíká analytik Purple Trading Štìpán Hájek.

Jak upozornil, proti americkému dolaru se koruna dostala pod psychologickou úroveò 22 Kè/USD. Procentuálnì za listopad už pøekonala èervenec, kdy koruna posílila o 6,2 procenta. V pátek se koruna obchodovala za 21,95 Kè/USD, což je z 23,40 Kè/USD nárùst o 6,21 procenta. To je nejvìtší mezimìsíèní nárùst od záøí roku 2010.

Trhy ovlivòuje i vakcína proti covid-19

Právì pøíchod vakcíny by mìl podle Hájka v pøíštím roce zajistit rychlejší pøesun aktiv do rizikovìjších krajin, což mùže korunu dostat rychleji zpìt k 25 Kè/EUR. Postupnì tak lze oèekávat, že bude dále oslabovat americký dolar, který je nyní nejslabší za dva roky.

Podobnì je na tom také zlato, které tento mìsíc spadlo o 3,75 procenta na nejnižší úrovnì za ètyøi mìsíce. Koruna je pomyslným vítìzem pøi porovnání s regionálními mìnami, kde je její mezimìsíèní zisk nejvìtší. Polský zlotý na páru s eurem posílil o 2,5 procenta a maïarsky forint o 1,2 procenta.

Posílení koruny pøed Vánocemi uvítají èeští spotøebitelé. Zmìnu zaznamenají pak hlavnì pøi nákupech v zahranièí, kde zaplatí pøi nákupu eurem za dovážené zboží témìø ètyøi procenta ménì. Pøi nákupu zboží za 1 000 eur tak zaplatí o 1 020 Kè ménì než na zaèátku mìsíce. Pøi nákupu za 1 000 amerických dolarù ušetøíme 1 450 Kè.

V tuzemských prodejnách se posílení koruny do Vánoc tolik neprojeví, jelikož ty mají vìtšinu zboží již naskladnìnou. Novìjší modely mobilù a notebookù však mohou trochu zlevnit. V delším èasovém horizontu bude mít silnìjší koruna dopad na vìtšinu dováženého zboží, a to vèetnì obleèení, obuvi nebo potravin. Zlevnit mohou zaèátkem pøíštího roku také zimní zájezdy do Rakouska nebo Itálie, pokud to dovolí epidemiologická situace, podotkl Hájek.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun