Czech Republic

Kopecký končí jako tovární jezdec Škody. Po jedenácti letech

„Již nyní mùžeme potvrdit, že v pøíštím roce tovární tım Škoda Motorsport nepojede mistrovství Èeské republiky a tudíž ani Jan Kopeckı nebude reprezentovat tovární barvy. S Janem máme nicménì platnou smlouvu a bude u nás pokraèovat v roli testovacího jezdce,“ uvedl šéf tımu Michal Hrabánek v tiskové zprávì.

Kopeckı byl èlenem tımu od roku 2009 a je podepsán pod vìtšinou úspìchù v posledních letech, zároveò se vìnoval vıvoji a testování speciálù Škoda Fabia rùznıch specifikací. 

„Pro pøíští rok jsme se rozhodli u pøíležitosti oslav 120. vıroèí znaèky Škoda v motorsportu vıraznìjším a rozsáhlejším zpùsobem podporovat skrze autorizované obchodní partnery vìtší poèet soukromıch jezdcù startujících s vozy Škoda Fabia rally2 a rally2 evo,“ vysvìtloval Hrabánek.

Jedním z nich by mìl bıt i Kopeckı, kterı chce v soukromém tımu startovat v mistrovství Èeské republiky. V nìm letos skonèil druhı za Václavem Pechem, kterı ukonèil ve zkráceném šampionátu pìtiletou nadvládu Kopeckého. Kvùli koronaviru se v této sezonì jely pouze tøi domácí mistrovské soutìže.

Rodák z Opoèna i díky roli testovacího jezdce nebere zmìnu své role jako úplnı odchod z tımu Škoda Motorsport. „Poøád budu souèástí továrního tımu,“ øekl. Zásadní zmìnou však pro nìj je nutnost zajistit si finance na závodní program. „Na èemž teï pracujeme. Uvidíme ale, jestli se nám to vùbec podaøí a nìkde se pøíští rok objevíme,“ uvedl zkušenı jezdec.

Souèasná ekonomická situace, kdy má øada firem problémy související s koronavirovou situací, mu navíc pøíliš nenahrává. „Pro nás je to navíc složitìjší tím, že jak jsem závodil za tovární tım, tak jsem nepotøeboval kolem sebe žádné silné partnery. Musíme navázat nové kontakty s partnery, kteøí by nás dokázali podpoøit, to je složité,“ pøiznal Kopeckı.

Football news:

Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me