Czech Republic

Kontrarozvědka zatím nemůže sledovat celou AfD, rozhodl soud v Kolíně

Ve støedu se do médií dostala informace, že kontrarozvìdka považuje AfD za podezøelou z pravicového extremismu na celonìmecké úrovni, což umožòuje sledování strany za použití všech zpravodajskıch postupù. 

Der Spiegel k tomu uvedl, že Spolkovı úøad pro ochranu ústavy (BfV), jak se nìmecká civilní kontrarozvìdka oficiálnì jmenuje, to prozatím nemùže oznámit. 

Dodal, že služba rovnìž nesmí tajnì sledovat poslance Spolkového snìmu, zemskıch snìmù a Evropského parlamentu z øad AfD, a to vèetnì kandidátù do letošních nìmeckıch parlamentních voleb. 

Dùvodem je neskonèené soudní øízení, kterım se AfD sledování snaží zabránit. O stranu, která je oznaèována za pravicovì populistickou až radikální, se doposud zajímaly tajné služby v nìkolika spolkovıch zemích, mimo jiné v Braniborsku nebo Sasku. 

Na celostátní úrovni se kontrarozvìdka loni v bøeznu rozhodla sledovat národovecké Køídlo (Der Flügel) uvnitø AfD, protože se podle ní potvrdilo podezøení, že je to uskupení s krajnì pravicovım zamìøením. Køídlo se sice mezitím formálnì rozpustilo, tento proud je ovšem nadále v AfD silnì zastoupenı.

Partaj, která je podle aktuálních prùzkumù druhou nejsilnìjší opozièní stranou, mezitím podnikla øadu právních krokù, aby se pøed sledováním ochránila.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield