Czech Republic

Konec „tribuny štafle“. Policie ji už netoleruje, nechoďte, žádají Bohemians

Vršovickı celek o tom informoval na svıch webovıch stránkách, fandùm doporuèil, aby na sobotní zápas 21. kola s Èeskımi Budìjovicemi nechodili.

„Klub je od samého zaèátku fenoménu štaflí za tuto aktivitu nesmírnì rád. Pøináší nám to podporu pøímo pøi utkání i nevídanı mediální dosah a pozitivní reklamu,“ píše se v prohlášení.

„Avšak dodržování mimoøádnıch opatøení nouzového stavu Èeské republiky musí zùstat nadøazeno zájmu klubu a jeho fanouškù, by si o jejich smysluplnosti mùže každı myslet své.“

Bohemians byli informováni, že tolerance nebude pokraèovat. Dùvody jsou logické, souvisejí s aktuální situací v republice. 

V nouzovém stavu je omezenı pohyb osob a to, jak upozoròuje klub, nejen v noci od 21 hodin do 4:59, ale také pøes den kromì vıjimek. „Do kterıch ovšem návštìva fotbalového utkání nepatøí,“ zmiòují Bohemians.

Samotné shromáždìní vìtšího poètu fanouškù na štaflích ve Sportovní ulici lze posoudit coby porušování mimoøádnıch opatøení, pøi posledním domácím duelu se Sigmou Olomouc navíc policie zaznamenala opakované stížnosti.

„Shromažïování, nedodržování rozestupù, nenošení roušek. Takové stížnosti jsou relevantní a policie je musí øešit, pøestože v pøedchozích pøípadech docházelo z její strany k velké toleranci, které si jako klub velmi vážíme,“ uvádìjí Bohemians. K tomu docházelo k pití alkoholu na veøejnosti, což je zakázáno.

Zástupci klubu se podle prohlášení s fanoušky, kteøí si nechtìli nechat ujít zápasy oblíbeného klubu navzdory zavøenım ligovım stadionùm, snažili diskutovat. I hlasatel bìhem utkání upozoròoval na nutnost dodržovat opatøení. Policie ale vidìla jejich porušování, hlášení nezabralo.

Fenomén štaflí zaèal v Ïolíèku v kvìtnu, kdy se na restartovanou nejvyšší soutìž, pøerušenou pandemií koronaviru, zaèali pomalu vracet pøíznivci. Kluby však mìly kvótu 300 osob, do níž se obvykle vešli partneøi, sponzoøi, držitelé VIP permanentek.

„Obyèejní“ pøíznivci se tak zaèali scházet za zídkou naproti hlavní tribunì, kde si postavili štafle èi schùdky a fandili. Tradice jim vydržela, i na podzim, když se se zavøenımi tribunami opìt rozjel døíve pøerušenı souèasnı ligovı roèník, chodili podporovat Bohemians do Sportovní ulice, což ocenil mimo jiné útoèník Tomáš Necid.

„Jsem rád, že nás takhle povzbuzují. Pøijdou, sednou si na štafle a v téhle zimì vydrží devadesát minut koukat na zápas, což je super. Tímto bych jim chtìl podìkovat,“ nechal se slyšet po prosincové remíze 1:1 s Pardubicemi.

Nìkteré pøíznivce neodradilo ani mrazivé, deštivé poèasí na zaèátku února a sledovali domácí duel s Brnem.

Na doporuèení klubu už by však ke stadionu chodit nemìli.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully