Czech Republic

Konec norské dominance. Štafetu vyhrály Švédky, Češky zradila střelba

V loòské sezonì nemìly ve štafetách konkurenci. Norky opanovaly všech šest závodù a v souètu s pøedminulım roèníkem nepoznaly porážku už sedm klání v øadì.

Závod jsme sledovali podrobnì

V Kontiolahti však jejich série skonèila.

Karoline Knottenová se prvním úsekem protrápila – nejprve upadla, pak mìla problémy s dobíjením. Štafetu odevzdala s velkou ztrátou a bylo jasné: o vítìzství si to rozdají jiné.

Na pøedposlední položku pøijíždìla s desetisekundovım náskokem na Francii Švédka Hanna Öberová. Vedoucí žena seriálu støelbu zvládla, daøilo se ale i Braisazové-Bouchetové.

Že by drama?

Nakonec ne.

Pøi další položce Francouzka potøebovala o dva náboje víc než Švédka. Hanna Öbergová tak zvıšila svùj náskok 20 sekund, což jí bohatì staèilo.

Švédka do cíle dorazila v poklidném tempu s náskokem 10 sekund na Francii a po devíti letech se mohla se svımi kolegynìmi radovat ze štafetového vítìzství ve Svìtovém poháru.

Tøetí Nìmecko mìlo ztrátu 43 sekund.

Do souboje o èelní pøíèky nezasáhly vedle Norska ani Èešky. Lucie Charvátová totiž na druhém úseku zamíøila na ètyøi trestná kola, což pro štafetu znamenalo sesun do druhé desítky.

„Snažila jsem se bıt odvážná, ale nepovedlo se mi to,“ vyèítala si Charvátová v rozhovoru pro Èeskou televizi. „Neskuteènì špatnı úvod sezony, stojka je horší a horší.“

Støelecky se nedaøilo ani Markétì Davidové s finišmankou Evou Puskarèíkovou. První jmenovaná zamíøila na jedno trestné kolo, Puskarèíková na dvì.

Celkovì Èešky skonèily na 11. místì.

Jak se vše odehrálo

Dobrı start. Do závodu se Èešky pustily s èíslem osm, Jessica Jislová však dobøe odstartovala a ihned štafetu posunula dopøedu. Prvními mezièasy projíždìla na pátém místì, v tìsném závìsu za vedoucím Švédskem.

Pád. Švédka Skottheimová rozjela ostré tempo, ostatní závodnice se jí ale držely. Zatím. Tìsnì pøed úvodní zastávkou upadla Norka Knottenová, na støelnici se poté trápila a odjíždìla z ní se ztrátou 1:12 minuty.

KONEC NADÌJÍ. Norka Karoline Knottenová padá bìhem štafety ve finském...

KONEC NADÌJÍ. Norka Karoline Knottenová padá bìhem štafety ve finském Kontiolahti.

Stále v kontaktu. Jislová první položku zvládla bezchybnì, na trati poté smazala malé manko a dotáhla se opìt na èelo závodu. Na „stojku“ Èeška dorazila jako pátá, jen tøi sekundy za vedoucí Francouzkou Bescondovou.

Posun. Nìkteré závodnice se na druhé položce trápily. Ne tak Jislová. Èeška k vybílení všech terèù potøebovala jen jeden náboj navíc a posunula se na druhé místo, na vedoucí Bìlorusku ztrácela 2 sekundy.

První pøedávka. V posledním okruhu se pøed Jislovou dostaly tøi biatlonistky, Èeška ale byla v tìsném kontaktu. Když pøedávala štafetu Lucii Charvátové, z páté pøíèky ztrácela na první Bìlorusko jen 11 sekund.

Hrozba odvrácena. Charvátová po trati letìla a dostala se na tøetí pøíèku se ztrátou 5 sekund na èelo. Poté ale pøišla na øadu støelba. Èeška se trápila, jen tak tak odvrátila hrozbu trestného kola a propadla se na šestou pozici.

Ètyøi trestná kola. Vleže se Charvátová ještì na poslední chvíli zachránila, vestoje už ale ne. Èeška zamíøila hned na ètyøi trestná kola a propadla se na 11. místo se ztrátou více než dvì minuty.

Davidová na tra. Druhou pøedávku absolvovaly jako první Francouzky, které o devìt sekund pozdìji následovaly Švédky a o 36 Nìmky. Davidová vystøídala Charvátovou na 10. místì s mankem 2:17 minuty na èelo.

Vyhrajte skvìlé biatlonové dárky!

Švédky jsou zpìt. Švédka Elvira Öbergová svou první položku zvládla s jedním dobíjením, i tak se ale díky rychlému bìhu dotáhla k vedoucí Francouzce Chevalierové. Davidová se po støelbì posunula na deváté místo.

Zmìna na èele. Francouzka své úvodní rány rychle vypálila do terèe, jenže pak se zadrhla. Toho využila Švédka, která se dostala pøed ni a z položky odjíždìla s náskokem devíti sekund.

I Davidová krouží. Davidová se posunula na deváté místo, jenže pak Èešky znovu zradila støelba. K pøedchozím ètyøem trestnım kolùm Davidová pøidala na svém úseku jedno a propadla se na 12. pøíèku.

Nic se nemìní. Na vedoucí pozicích se situace nemìnila. Švédka Hanna Öbergová bezpeènì zvládla svou první støelbu a dál jela na èele, za ní se pohybovala s odstupem 17 sekund Francouzka Braisazová-Bouchetová.

Další trestná kola. Svou první støelbu Puskarèíková zvládla na vıbornou, pøi té druhé se jí ale nedaøilo. I ona musela zamíøit na dvì trestná kola a nadìje na první desítku byly pryè. Celkovì Èešky skonèily 11.

Triumf Švédska. Více než rok nepoznala štafeta v rámci Svìtového poháru jiné vítìzky než Norky. Tentokrát už vıjimeèná série skonèila. Švédka Hanna Öbergová zvládla poslední položku a bez problémù si dojela pøed Francií pro první místo.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko)

Ženy - štafeta (4x6 km)

1. Švédsko (Skottheimová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:12:44,5 (0 trest. kol + 8 dobíjení), 2. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -9,6 (0+9), 3. Nìmecko (Herrmannová, Hinzová, Hammerschmidtová, Preussová) -43,9 (0+12), 4. Rusko -2:31,3 (2+9), 5. Ukrajina -2:39,9 (2+11), 6. Itálie -2:46,4 (0+14),

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals