Czech Republic

Končím kvůli bytům za stokorunu, vysvětlil Kořen odchod z křesla starosty

Na úvod tiskové konference Vladimír Koøen vypoèítal, co se mu podle nìj bìhem desetiletého starostování podaøilo, napøíklad zlepšení transparentnosti èi ozdravení ekonomiky mìsta. 

„Po deseti letech mám právo bilancovat. V pozici starosty jsem slíbil, že zlepšíme hospodaøení mìsta, protože jsem nastupoval v dobì, kdy jsme mìli dluh 280 milionù korun za stavbu nové školy. Nejen díky desítkám investic máme nyní ekonomiku zdravou,“ øekl na úvod Koøen.

Dùvodem rezignace je podle Koøena spor o prodej bytù na Komenského námìstí, které postavilo mìsto Øíèany pøed více než 20 lety s pomocí státních dotací.

Podmínkou bylo, že byty mìsto lidem prodá nejdøíve po dvaceti letech. Lidé do projektu vložili peníze formou pùjèky, ty se jim umoøovaly formou sníženého nájemného. Zároveò ale tehdy vznikly smlouvy o smlouvì budoucí, které nájemníkùm zaruèovaly, že po dvaceti letech budou moci byty odkoupit za 100 korun za byt. V souhrnu se pøitom jedná o majetek za 84 milionù korun. 

Vladimír Koøen v minulosti vyslovil obavu, že se zastupitelé pøevodem vystaví odpovìdnosti za škodu na majetku obce a mohou èelit trestnímu stíhání.

„Prodej bytù za stokorunu není v roce 2020 možný a není to ani spravedlivé z pohledu hospodaøení mìsta. Oslovil jsem ministerstvo vnitra i nejlepší právníky, aby mi dali právní názor jak postupovat. Ale už pøed rokem jsem vìdìl, že neexistuje varianta, na jejímž konci není vyvození politických dùsledkù,“ uvedl odstupující starosta.

Soud se v nepravomocném rozhodnutí pøiklonil na stranu nájemníkù, zastupitelé poté rozhodli, že se mìsto proti rozsudku nebude odvolávat a uznali tak platnost smluv.

„Za deset let svého pùsobení nemám žádný skandál, nic jsem neukradl, není se mnou vedeno žádné trestní øízení, ani jsem neporušil žádná koronavirová opatøení. Možná vám to pøijde jako moc pøísné, v dnešní dobì jsou politici otrlejší a nedìlají takové kroky. Nicménì si myslím, že je to slušné a odpovìdné,“ vysvìtlil Koøen.

O novém starostovi by mìli rozhodnout zastupitelé mìsta 16. prosince. Koøen uvedl, že už rok pøipravuje jako svého nástupce místostarostu Davida Michalièka. 

Dodal, že do funkce starosty byl uvolnìný ze svého pùvodního zamìstnání v Èeské televizi, kde stále spolu s Marošem Kramárem moderuje poøad Zázraky pøírody. Naznaèil, že právì do televize by se nyní mohl vrátit. 

„Zda zùstanu øíèanským zastupitelem, bude otázkou jednání se zamìstnavatelem. Poèítám ale s tím, že nìjakou dobu nyní nebudu na obrazovce,“ uvedl Koøen.

Šestaètyøicetiletý Koøen v Èeské televizi uvádìl poøady o vìdì a spolu se slovenským hercem Marošem Kramárem moderuje talkshow Zázraky pøírody. V minulosti získal ocenìní Èeská hlava 2006 za popularizaci vìdy.

Do funkce starosty byl Vladimír Koøen zvolen hned tøikrát. Pøi posledních volbách „jeho“ kandidátka Klidné mìsto získala pøes 52 procent hlasù. V zastupitelstvu má 12 z 21 køesel, v koalici je s Unií pro sport a zdraví Øíèany.

Football news:

Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese
Dean Smith is the Premier League's best coach in December. Aston Villa have scored 11 points in 5 matches